Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.1 | 02-02-2017

  1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych przedsiębiorców na rok 2017, ogłoszoną przez GUS 18.01.2017. 

  2. Wprowadzono nowy wzór świadectwa pracy 

  3. Wprowadzono nowy wzór PIT-2 

  4. Zrealizowano nowe zestawienie: Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

  · wywołuje się je z menu Zestawienia - Kadrowe 

  · Zestawienie wylicza średnie zatrudnienie roczne zgodnie z zasadami wymaganymi przy wyznaczaniu terminu wysyłania JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), tj. z pominięciem okresów urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. 

  · Celem wyznaczenia terminu obowiązku JPK można skorzystać z kalkulatora internetowego .

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.0 | 30-12-2016

  1. Wprowadzono: 

  · Urlopy godzinowe z możliwością wypłat za urlop według średniej godzinowej; 

  · Inne nieobecności godzinowe z możliwościami: 

  o potrącenia wynagrodzenia według faktycznego czasu nieobecności 

  o rozliczania tych nieobecności bez potrąceń, drogą ich odpracowania 

  o definiowania nowych rodzajów nieobecności 

  o redagowanie nieobecności wykonuje się w menu 

  -> Kadry 

  -> Nieobecności lub 

  -> Kadry

  -> Kartoteka osobowa. 

  Nowe rodzaje określa się w menu Słowniki. 

  · Dodatkowe obecności, np. nadgodziny z możliwościami: 

  o wypłaty wynagrodzenia według liczby godzin 

  o dodawania nowych rodzajów obecności 

  o redagowanie dodatkowych obecności wykonuje się w menu -> Kadry

  -> Dodatkowe obecności lub

  -> Kadry

  -> Kartoteka osobowa. 

  Nowe rodzaje określa się w menu Słowniki. 

  · Rozliczanie nadgodzin i godzin nocnych według dwóch różnych stawek - innej za dopłatę, innej za godziny przepracowane; 

  · Wpisywanie dopłat i potrąceń na listy płac odbywa się automatycznie, według dodatkowych obecności lub nieobecności wpisanych w kartotece osobowej lub w menu:

  -> Kadry 

  -> Nieobecności 

  -> Dodatkowe obecności 

  · Rejestracja czasu pracy w podziale na odcinki 5-minutowe - umożliwia wprowadzanie grafików i nieobecności w odcinkach 5-minutowych oraz opracowano wyliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem takiego czasu pracy. Nowa funkcjonalność jest dostępna dla licencji PLAMINUTY. 

  2. Kalendarze czasu pracy zostały znacząco przeorganizowane: 

  · Można definiować kalendarze roczny i indywidualne ("grafiki") z różną liczbą godzin w różnych dniach 

  · Wprowadzono "wzorce grafików", które można zdefiniować, a następnie zastosować dla poszczególnych osób w wybranym okresie czasu. 

  3. Wprowadzono wskaźniki pozwalające wyliczać płace oraz składki osób prowadzących działalność za rok 2017: 

  · Podstawy składek osób prowadzących działalność oraz wartość 30-krotności wynikają z projektu ustawy budżetowej. Przewidywane w niej średnie wynagrodzenie ma wynieść 4263 zł. 

  · Podstawa składek społecznych w pierwszych dwóch latach działalności wynika z płacy minimalnej, ustalonej na rok 2017 na kwotę 2000 zł. 

  · Podstawa składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność jest zwykle ogłaszana około 20 stycznia, wobec czego w programie jest ona otwarta do redagowania przez Użytkownika. 

  · Dostosowano także program do zmiany kwoty wolnej w r. 2017, ogłoszonej w Dz. U. 1926 r. 2016. Kwota ta:

  o zostaje zwiększona dla osób o przychodach do około połowy płacy minimalnej 

  o zostaje zmniejszona dla osób przekraczających pierwszy próg podatkowy 

  o dla pozostałych osób pozostaje bez zmian 

  Program wylicza zaliczki podatkowe według innych zasad, również wynikających z podanego Dziennika Ustaw: 

  o przy zarobkach do pierwszego progu podatkowego ulga podatkowa pozostaje bez zmian i wynosi 46,33 zł 

  o od następnego miesiąca po przekroczeniu progu ulgi nie nalicza się 

  o końcowe uwzględnienie ulgi na nowych zasadach nastąpi w rozliczeniu rocznym za 2017r. 

  4. Schemat księgowania, przy wspólpracy z programem księgowym FK, został rozszerzony o następujące funkcjonalności (rozszerzenie jest dostępne dla licencji PLAPK): 

  · księgowanie płac etatowych - dodano 'podział na osoby' 

  · księgowanie wypłat z tyt. umów zleceń i o dzieło - dodano 'podział na osoby' 

  · księgowanie wynagrodzeń zasiłków ZUS - dodano 'podział na osoby' 

  · księgowanie składek płatnych przez osoby - dodano 'podział na osoby' 

  · księgowanie PDOF od wynagrodzeń - dodano 'dwustronnie z podziałem na osoby' 

  · księgowanie wypłat nie stanowiących kosztów - dodano 'podział na osoby' 

  · księgowanie potrąceń - dodano 'podział na osoby' 

  · Zobowiązania składek społecznych ZUS - dodano 'samodzielnie, z podziałem na społeczne pracownicze i firmowe, zdrowotne, FP+FGŚP' 

  · Wynagrodzenia netto - całkowicie nowy rodzaj z podziałem na: 

  o etat i zlecenia 

  o płatne przelewem i gotówką oraz na etat i zlecenia; 

  W schemacie księgowania, przy wybranej opcji 'podział na osoby', podaje się konto syntetyczne grupy, dla której zostanie dopasowane automatycznie konto analityczne z powiązaniem dla osoby. Przy współpracy z programem FK za pomocą XML, odpowiednie konta księgowe należy zdefiniować w programie Płace w punkcie menu: 

  -> Słowniki 
  -> Plan Kont, 
  natomiast przy współpracy z FK online, należy się upewnić, że konta analityczne są powiązane z osobą o takim samym nr PESEL. 

  5. Konto księgowe pracownika w tytule przelewów wynagrodzeń - przy współpracy z programem Finka FK 

  Dodano parametry lokalne: ''Do przelewów wypłat wpisywać powiązane konto księgowe z grupy kont: " dla wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i dla wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, o dzieło i innych. W parametrach trzeba wskazać konto syntetyczne dla odpowiednich wynagrodzeń. 

  Do tytułu przelewu dla wynagrodzenia dopisywane jest odpowiednie konto analityczne pracownika ze wskazanej grupy kont. 

  Przy czym: 

  o dla współpracy z FK poprzez XML konta są wybierane z Planu kont w menu: 

  -> Słowniki 
  -> Plan Kont 
  o natomiast dla współpracy z FK online ze wskazaną bazą danych programu księgowego nr kont dla osoby będą wstawiane ze wskazanej bazy, a konta będą wyszukane na podstawie podanego nr PESEL dla osoby z przypisanym nr konta księgowego. Po określeniu parametru lokalnego i upewnieniu się, że odpowiednio są powiązane osoby z kontami księgowymi, dla przelewów z tytułu wynagrodzeń będą automatycznie wstawiane odpowiednie konta księgowe. 
  6. Nowe zestawienia w menu Zestawienia -> Kadrowe 
  · Karta ewidencji czasu pracy - dla jednej lub kilku osób można przygotować zestawienie z wygenerowanymi kartami ewidencji czasu pracy. 

  · Zestawienie godzin do odebrania / odpracowania - zestawienie można wygenerować dla jednej lub kilku osób za okres roku. 

  7. Udostępniono wprowadzanie kilku średnich chorobowych w miesiącu dla osoby, przy czym program domyślnie będzie działał tak jak do tej pory. Aby wprowadzić kolejną średnią chorobową w miesiącu, należy ja ręcznie wprowadzić na liście średnich chorobowych i odpowiednio wybrać na Liście płac. Uwaga: na jednej liście płac nie da się wprowadzić dwóch różnych średnich chorobowych dla osoby. 

  8. Dodatkowo: 

  · przeorganizowano okno kartoteki osobowej; 

  · w Zestawieniu czasu pracy wg dni, dodano zakres od miesiąca do miesiąca, dzięki czemu można wyświetlić sumy w miesiącu; 

  · w ZUS-Z3 - w punkcie 10 umożliwiono zaznaczenie jednocześnie kilku opcji; 

  · zmiana w generowaniu korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS - po wygenerowaniu korekty dokumentów rozliczeniowych pojawia się przycisk 'Usuń dokumenty nie zmienione', który usuwa dokumenty nie zmienione w ramach korekty; 

  · przy wprowadzaniu urlopów umożliwiono wydrukowanie wniosku urlopowego z danymi pracownika dla urlopów dziennych oraz godzinowych; Wprowadzono również pismo o udzieleniu zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze dziennym lub godzinowym. 

  FINKA-PLACE WINDOWS 4.3.a | 12-05-2016

  1. Na zaświadczeniu o dochodach dodano możliwość określenia okresu, z którego jest wyliczana wysokość wynagrodzenia. 

  2. Dodatkowo poprawiono drukowanie zaświadczenia ZUS-Z3 oraz wyświetlanie wartości dla zestawienia 'Statystyka zatrudnienia'. 

  Wersja ta wysyłana jest do Użytkowników korzystających z wersji mailowych, dla pozostałych firm udostępniana jest na życzenie.

  FINKA-PLACE WINDOWS 4.3 | 08-04-2016

  1. Wprowadzono nowy wzór zaświadczenia ZUS-Z3 

  2. Dla umów o dzieło, zlecenie i innych wprowadzono zmiany: 
  · dodano nowy parametr "Zmniejszać automatycznie w razie niepełnego miesiąca" - uwzględniany przy naliczaniu wypłaty do umowy; 

  · dodano nowe oświadczenia dotyczące sytuacji, gdy osoba posiada inny tytuł ubezpieczeń społecznych. 

  - nowe oświadczenia dotyczą podlegania pod składki społeczne i są istotne przy umowach zleceniach. W bazie wiedzy omówiono te oświadczenia i sytuacje, w których zlecenie nie podlega pod ZUS. Wersja PDF do druku tutaj. 

  - Oświadczenia te można także wprowadzić z menu "Oświadczenia" 

  - oraz wydrukować z listy wzorów dokumentów kadrowych. 

  3. Na wydruku rachunku dodano pozycje "Dochód bez zaliczki (PIT-8C)" oraz "Przychód bez podatku" (drukowane gdy występują).

  FINKA-PLACE WINDOWS 4.2 | 25-02-2016

  1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność 

  · Wartość ta, znana od 20 stycznia, wynosi 3210,60 zł, wobec czego składka zdrowotna wzrasta z 279,41 zł do 288,95 zł. 

  2. Zrealizowano wysyłanie elektroniczne formularza IFT-1 (13) 

  · Pozostałe formularze, które obowiązkowo należy wysyłać elektronicznie (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40) były już zrealizowane w poprzedniej wersji programu FINKA-PŁACE. Dla IFT-1(13) format elektroniczny ogłoszono w końcu stycznia 2016. 

  · Obowiązek wysyłania elektronicznego dotyczy firm, które: 

  - wysyłają PIT-11, PIT-40 i IFT-1 za ponad 5 osób
  - lub rozliczają się z tych PIT-ów przy pomocy biura rachunkowego

  3. Zrealizowano dopłatę do zasiłków macierzyńskich do wartości 1000 w bazie wiedzy. 

  Jeśli firma wypłaca zasiłki macierzyńskie dla pracowników lub zleceniobiorców, to: 

  · gdy zasiłek po odjęciu podatku jest niższy niż 1000 zł, to program automatycznie wylicza wyrównanie do kwoty 1000 zł 

  · gdy zasiłek jest wyższy, to oczywiście wylicza się go w pełnej wysokości 

  · jeśli zasiłek jest wypłacany za niepełny miesiąc, to limit 1000 zł jest zmniejszany w proporcji według dni kalendarzowych 

  · wyrównanie do kwoty 1000 zł widnieje:

  - na liście płac wraz z innymi kwotami do wypłaty
  - na deklaracji DRA jako zasiłek finansowany z budżetu, wlicza się on do kwoty zmniejszającej należne składki bądź do kwoty zwracanej przez ZUS
  - tworzy się dla niego odrębny formularz RSA z kodem zasiłku "329-podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty zasiłku rodzicielskiego"
  - kwoty wyrównań można też wyszukać w menu
  Zestawienia -> ZUS -> Zestawienie zasiłków

  · Użytkownik może ręcznie wpisać wartość wyrównania podczas redagowania listy płac, na zakładce "Nieobecności". W tym celu trzeba wybrać rodzaj wyrównania "329-podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty zasiłku rodzicielskiego" 

  · Wyrównania obowiązują od stycznia 2016. Aby nie zmieniać starych wyliczeń, program ujmuje je od daty podanej w menu 
  Administracja -> Parametry lokalne -> Płace - parametry techniczne -> Stosować zmianę v.4.2-dopłata zasiłku macierzyńskiego do 1000 zł 

  · Uwaga dotycząca deklaracji ZUS za styczeń i luty 2016: 

  ZUS akceptuje kod "329" (dopłata do 1000 zł) w deklaracjach za marzec 2016 i późniejszych. Dlatego w deklaracjach za 01 i 02.2016 po zaimportowaniu do "Płatnika", przed weryfikacją należy:

  - kwotę z RSA z kodem 329 dodać do istniejącego RSA z tytułu wypłaty zasiłku macierzyńskiego - usunąć RSA z kodem 329
  - w DRA cz. V do poz. 01 wpisać sumę poz. 01 i 04
  - wyzerować kwotę w poz. 04

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się