Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.3 | 04-07-2017

  1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.2.b | 18-06-2017

  1. Wprowadzono nowy kod wyrejestrowania z ZUS: 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) 

  2. Zaktualizowano opis dla kodu ZUS 1134 - funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej 

  3. Zmieniono wydruk Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach - dla wydruku zaświadczenia dla umowy zlecenie, o dzieło lub innej nie drukują się pola: 'Wymiar czasu pracy', 'Staż pracy ogółem', informacja czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia. Na wydruk dostosowano pozostałe opisy dla umów zlecenie, o dzieło lub innych. 

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.2.a | 03-06-2017

  1. Zaktualizowano druk Skierowania na badania lekarskie. 

  2. Zaktualizowano edycję oraz wydruk Świadectwa pracy. Dodatkowo zwiększono zakres dla pola: 4a), 4b) oraz 6.13) na świadectwie pracy. 

  3. Zaktualizowano wersję bazy danych przy współpracy ONLINE z programem FkWin - wymagana wersja FkWin to co najmniej 10.1.e. 

  4. Poprawiono podpowiadanie domyślnego roku za urlop wypoczynkowy przy wprowadzaniu nowej nieobecności.

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.2 | 16-03-2017

  1. Na wypowiedzeniu do umowy umożliwiono wprowadzanie terminu odwołania ręcznie przez użytkownika. 

  2. Udostępniono zapis kilku osób z nr PESEL 99999999999, stosowanym w przypadku osób zagranicznych. 

  3. Dla nowego wzoru świadectwa pracy włączono pobieranie drugiego imienia osoby. 

  4. Poprawiono pomyłkę z poprzedniej wersji programu, która mogła w rzadkich przypadkach powodować nieprawidłowe zliczanie liczby godzin roboczych. Jeśli taki problem wystąpił, to program automatycznie go wykryje, poda komunikat i zmieni status wypłat na "wymagające przeliczenia". 

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.1 | 02-02-2017

  1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych przedsiębiorców na rok 2017, ogłoszoną przez GUS 18.01.2017. 

  2. Wprowadzono nowy wzór świadectwa pracy 

  3. Wprowadzono nowy wzór PIT-2 

  4. Zrealizowano nowe zestawienie: Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

  · wywołuje się je z menu Zestawienia - Kadrowe 

  · Zestawienie wylicza średnie zatrudnienie roczne zgodnie z zasadami wymaganymi przy wyznaczaniu terminu wysyłania JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), tj. z pominięciem okresów urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. 

  · Celem wyznaczenia terminu obowiązku JPK można skorzystać z kalkulatora internetowego .

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl