PIT, CIT

Rozliczenie subwencji z PFR: termin 10 dni

Subwencję "PFR 1.0" trzeba rozliczyć rok po jej otrzymaniu, w terminie 10 dni roboczych.

PFR rozpoczął przygotowywanie indywidualnych formularzy rozliczenia subwencji, które beneficjent powinien uzupełnić i podpisać.

 • Rozliczenie zawiera wniosek o umorzenie części lub całości subwencji.
 • Pozostała część staje się kredytem, który spłacamy przez 2 lata, na korzystny procent.

Jaki jest termin na złożenie rozliczenia?

 • Termin rozliczenia zaczyna się rok od otrzymania przelewu środków
 • Na rozliczenie mamy tylko 10 dni roboczych.
 • Jeśli nie podpiszemy rozliczenia w tym czasie, PFR przyjmie przedstawioną przez siebie propozycję, często mniej korzystną.

Czy otrzymamy zawiadomienie o potrzebie rozliczenia?

 • NIE, formularz rozliczenia przygotowany przez PFR pojawia się na stronie naszego banku
 • Należy logować się do banku i sprawdzać "pocztę" z banku, gdyż tylko tą drogą otrzymamy wiadomość o formularzu rozliczenia

Czy podpisany formularz można później skorygować?

 • NIE, po podpisaniu rozliczenia zamykamy drogę do jego poprawiania. Regulamin PFR nie przewiduje też korekt.
 • Jeśli nie zgadzamy się z wyliczeniami PFR, zamiast podpisywania rozliczenia możemy złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające

Na jakich zasadach PFR przyznaje umorzenie subwencji?

 • Umorzenie 100% przysługuje:
  • dla firm prowadzących działalność w niektórych branżach, najsilniej dotkniętych skutkami lockdownów
  • i tylko w przypadku znaczącego spadku obrotów - szczegółowe warunki tutaj

 • Jeśli nie przysługuje 100% umorzenia, to można uzyskać umorzenie częściowe:

 • Umorzenie 25% przysługuje z tytułu kontynuowania działalności przez rok od przyznania subwencji
  • Kwota tego umorzenia znajdzie się już w propozycji rozliczenia przygotowanej przez PFR

 • Dalsze umorzenie przysługuje z tytułu utrzymania zatrudnienia lub jego niewielkiego spadku
  • Dla mikrofirm maksymalne umorzenie z tego tytułu wynosi 50% subwencji, przy czym:
  • Spadek zatrudnienia o 10% oznacza zmniejszenie umorzenia o 10 punktów procentowych, tj. do 40% itd.

  • Dla małych i średnich firm maksymalne umorzenie z tego tytułu wynosi do 25% subwencji, przy czym:
  • Spadek zatrudnienia o 10% oznacza zmniejszenie umorzenia o 5 punktów procentowych, tj. do 20% itd.

  • Utrzymanie lub spadek zatrudnienia liczone jest w specjalny sposób:
   • Porównuje się średniomiesięczne zatrudnienie w roku 2020 w stosunku do roku 2019
   • Liczy się tu pracowników etatowych, z uwzględnieniem wymiaru etatu
   • oraz zleceniobiorców itp, jeśli podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu ZUS - każda taka osoba liczy się jak jeden etat
   • PFR wylicza zatrudnienie na formularzu rozliczenia, korzystając z danych otrzymanych z ZUS i zaproponuje odpowiendnie umorzenie, przy czym:
    -
    PFR może zastosować uproszczony tryb liczenia "średniego zatrudnienia", biorąc średnią z dwóch liczb: z liczby pracowników na koniec stycznia i na koniec czerwca.

 • Ostatnie z częściowych umorzeń - tylko dla MŚP - przysługuje w przypadku wystąpienia "straty na sprzedaży", przy czym:
  • maksymalne umorzenie wynosi 25% subwencji, lecz nie może być większe niż kwota straty
  • ewentualną stratę należy liczyć za 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca zanotowania straty (nie wcześniej niż 03.2020) lub od miesiąca otrzymania decyzji o subwencji PFR (dla uproszczenia wraz z propozycją rozliczenia otrzymujemy link do decyzji)
  • szczegółowy sposób liczenia straty zależy od rodzaju księgowości firmy:
   • przy pełnej księgowości liczy się "koszty minus przychody", lecz bez uwzględnienia kosztów amortyzacji, a także przychodów i kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
   • przy prowadzeniu KPiR liczy się różnicę "koszty minus przychody"

 • Nieumorzona kwota subwencji staje się kredytem rozłożonym na 2 lata
  • PFR ma podjąć stosowną decyzję w ciągu 15 dni od terminu rozliczenia

Czy przy umorzeniu subwencji płaci się podatek dochodowy?

 • NIE WIADOMO
  • według aktualnego stanu prawnego umorzoną kwotę należy zaksięgować jako przychód podatkowy, który zwiększy podstawę opodatkowania firmy.
  • zarazem rząd zapowiedział zwolnienie tej kwoty z podatku w dokumencie "Aktualizacja planu konwergencji" wysłanym do Brukseli. Na dziś nie poszły za tym jednak zmiany legislacyjne w podatku PDOF.Oprac. Krzysztof Piasecki

06.05.2021 na podstawie informacji PFR oraz Regulaminu PFR

 

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl