Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 11.2 | 15-09-2018

  Wprowadzono szereg rozszerzeń programu i ułatwień jego użytkowania, między innymi:

  • Schematy dokumentów
  • Rabat zbiorczy na fakturze oraz rozliczenie kaucji i opakowań zwrotnych
  • Ułatwienia wystawiania faktur wielopozycyjnych
  • Możliwość rozszerzenia programu o funkcje magazynowe (przyjęcia, wydania, stan magazynowy, remanenty itp)

   

  1. Wystawianie faktur: - zmiany związane z edycją dokumentu
   1. Zmienił się tryb wyboru rodzaju dokumentu, który chcemy wystawić
    • W menu Dokumenty handlowe - Dokumenty sprzedaży wywołuje listę zawierającą różne rodzaje faktur.
    • INS-Dodaj otwiera fakturę określoną jako "domyślna" w definicji dokumentu
    • Na ekranie faktury, przed wpisaniem pozycji, można wybrać inny rodzaj faktury spośród rodzajów zdefiniowanych. Na przykład można zmienić FV ("faktura od netto") na FB ("faktura od brutto") [oznaczenia FV, FB i podobne zależą od definicji dokumentów; możliwość definiowania jest dodatkową opcją w programie]
   2. Dodawanie pozycji na fakturze - - zmiany pozwalające na przyspieszenie tworzenia dokumentów wielopozycyjnych.
    • Można wprowadzać pozycje w dotychczasowym trybie, wybierając pojedyncze asortymenty z listy lub na liście asortymentów wpisać ilości w kilku wierszach i przenieść je od razu do dokumentu
    • Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.4 Pozycje dokumentu
   3. Zmiana pozycji podczas redagowania faktury - po F6 można zmienić dane asortymentu i wpisać je do faktury bez usuwania pozycji
   4. Przesuwanie pozycji w górę lub w dół - służy do tego opcja (F12) opisana w Pomocy (F1), rozdz. 6.22.2
   5. Wprowadzanie pozycji za pomocą czytnika kodów kreskowych, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.5 Czytnik kodów
   6. Zakładka VAT na fakturze, z możliwością ręcznej edycji zapisu VAT, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.9 Wartości w ewidencji VAT i KPR
   7. Edycja wartości KPR na fakturze, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.9 Wartości w ewidencji VAT i KPR
  2. Wystawianie faktur - opracowano wiele nowych możliwości ułatwiających pracę:
   1. Schematy dokumentów handlowych
    • Dokument można zapamiętać jako schemat, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.21
   2. Kopiowanie pozycji z innych dokumentów
    • Prostym sposobem wpisania pozycji podobnych jak w innym dokumencie jest opcja F12 - Skopiuj pozycje z innego dokumentu. Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.22.1
   3. Rabat zbiorczy w stopce dokumentu.
    • Prócz rabatu w pozycjach dokumentu można wpisać rabat procentowy lub kwotowy w stopce
    • Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.7 Rabaty w pozycjach i w stopce
   4. Rozliczenie opakowań zwrotnych lub innych kaucji
    • Dodano możliwość rozliczenia opakowań zwrotnych lub innych pozycji zmieniających wartość zapłaty, bez zmiany wartości faktury
    • Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.8 Kaucje i inne pozycje zmieniające kwotę do zapłaty
   5. Saldo klienta na fakturze
    • W stopce faktury można włączyć wyświetlanie bieżącego salda kontrahenta
    • Na życzenie można je też wydrukować w stopce faktury
    • Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.22.3 Saldo klienta na fakturze
   6. Kontrahent jednorazowy
    • Można podać dane "klienta jednorazowego", który nie będzie domyślnie widoczny na liście kontrahentów
    • Jest jednak pamiętany i figuruje w JPK i w zestawieniach
    • Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.22.4 Kontrahent jednorazowy
   7. Nowe opcje na ekranie drukowania faktury, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.11 Zapamiętanie i wydruk dokumentu
  3. Korekty do dokumentów - nowe możliwości:
   1. Korekty zbiorcze do wielu faktur, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.13.2 Korekta zbiorcza
   2. Druk korekty:
    • w postaci pełnej (Było - Jest)
    • lub uproszczonej (zawierającej tylko pozycje zmienione),
    • Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.13.1 Korekty uproszczone lub pełne
   3. Możliwość korekty danych kontrahenta na fakturze korygującej, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.13.3 Korekta danych kontrahenta
   4. Bardziej czytelne podsumowanie korekty w druku
  4. Faktury zaliczkowe: - bardziej uniwersalny sposob wystawiania
   • różne rodzaje faktur można wystawić jako faktury zaliczkowe (w poprzedniej wersji był to tylko rodzaj FV)
   • w definicji dokumentu potrzebne zaznaczenie "może być zaliczką"
  5. Faktura zakupu - nowy rodzaj dokumentu
   • Faktura zakupu jest nowy rodzajem dokumentu, który: - zastępuje "fakturę wewnętrzną": służy do naliczenia i odliczenia VAT przy nabyciu w trybie WNT, importu usług lub przy zakupie krajowym z "odwrotnym obciążeniem" - fakturę zakupu można też wystawić przy zwykłym zakupie z VAT, jako odzwierciedlenie otrzymanej faktury sprzedaży, z uwzględnieniem rabatów itp.
   • Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.14 Faktury zakupu
  6. Zmiany na liście asortymentów
   • Wprowadzono grupę asortymentową "wszystkie"
   • Można wskazać kolumnę KPR domyślną dla danego asortymentu
   • Można zamieścić zdjęcie towaru, wyświetlane przy wybieraniu towaru na fakturze, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 25.5.1.3 Zdjęcie towaru
   • Mechanizm archiwizacji asortymentów pozwala skrócić wyświetlaną listę, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 25.5.1.4 Asortymenty archiwalne
  7. Wprowadzono opcjonalnie cechy dodatkowe towarów, np. kolor, wymiar, data ważności
   • Wprowadzono aparat "cech dodatkowych", które można przypisać asortymentowi, albo - w programie FINKA z licencją magazynową - wpisać przy przyjęciu lub wydaniu towaru.
   • Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.4.1 Nr serii i inne cechy asortymentu oraz 25.5.1.7 Definiowanie cech dodatkowych
  8. Definicje dokumentów handlowych
   • Wprowadzono zmiany w mechaniźmie definiowania, Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 25.5.3 Definicje dokumentów handlowych
  9. Zmiany dotyczące listy faktur i innych list dokumentów handlowych, Więcej w Pomocy programu (F1) rozdz. 6.2 Lista dokumentów
   • można wybrać wiele rodzajów dokumentów na wspólnej liście, w tym faktury i korekty razem
   • dodano opcję "grupować korekty", po wybraniu której korekty do danej faktury są połączone z fakturą i rozwija się je znaczkiem "+"
   • dodano opcję "PLN + dewizy", pozwalającą wyświetlić wartości dewizowe obok złotowych.
   • wartości złotowe i dewizowe wyświetlane są w kolumnach Netto, VAT, Brutto (poprzednio tylko brutto)
   • dodano opcje "Pokaż kolumnę "Zamówienie" i "Pokaż kolumnę "Wg dokumentu"
   • na dole listy obok zwykłych funkcji dodania, usunięcia lub redagowania dokumentu pojawił się przycisk "Wg schematu", pozwalający na skorzystanie z mechanizmu schematów dokumentów handlowych
   • kryterium czasowe ma teraz domyślnie wybrany "Bieżący rok"; można jak poprzednio wybrać inny okres. Usunięto jednak opcję "Wszystkie" z uwagi na dostęp z tej listy do danych wieloletnich, za lata 2018 i następne.
  10. Szereg rozszerzeń w menu "Wyszukiwanie dokumentów", Więcej w Pomocy programu (F1), rozdz. 6.24 Wyszukiwanie dokumentów handlowych i magazynowych
   • Kryterium czasowe (domyślnie "bieżący rok") podzielono na części "wg daty dokumentu" i "wg daty sprzedaży"
   • Dodano opcję "Kolejność", pozwalającą na ułożenie dokumentów wg kontrahenta, wg wartości lub w inny sposób. Sortowanie wyszukanych dokumentów możliwe jest także po wyświetleniu wyniku wyszukiwania, prez kliknięcie nagłówka jednej z kolumn na liście.
   • Wynik wyszukiwania (lista) zawiera kolumny Netto, Vat, Brutto (poprzednio tylko brutto)
   • Na liście wyświetlanej jako wynik wyszukiwania można wyświetlić także wartości dewizowe, a także kolumny zamówienia oraz kolumnę "Wg dokumentu".
  11. Prowadzenie magazynu
   • Licencję programu KPR można rozszerzyć o funkcje magazynowe, tj. dokumenty przychodu, rozchodu i MM, zestawienia magazynowe, remanenty itp. Dokładniejsze opisy znajdują się w Pomocy (F1) rozdz. 6.6 Ceny magazynowe, rozdz. 6.20 Dokumenty magazynowe oraz rozdz. 15.2 Zestawienia magazynowe
  12. Przywrócenie dokumentu w razie awaryjnego zakończenia
   • Jeśli praca programu zostanie przerwana z jakiegokolwiek powodu podczas redagowania faktury lub innego dokumentu, to po ponownym wywołaniu menu "Dokumenty handlowe" program pozwoli na powrót do niezakończonego dokumentu.
   • Uwaga: jeśli programem posługuje się kilka osób, to zalecamy używanie odrębnych "loginów" przez każdą z nich - ułatwia to znacznie pracę miedzy innymi: przy odzyskiwaniu dokumentu zakończonego awaryjnie, przy tworzeniu zestawień (pamiętanie wartości domyślnych niektórych kryteriów).
  13. Dane wieloletnie - zmiana organizacji programu
   • Począwszy od wersji 9.2 programu FINKA-KPR (Faktura 11.2, Mikro 3.3) dane za rok bieżący i za następne lata znajdą się fizycznie w jednej bazie danych. Dla Użytkownika nie stanowi to znaczącej różnicy, a przy obecnej wersji serwera bazy danych Firebird 2.5 nie powoduje też zwolnienia działania. W przyszłych latach natomiast pozwoli to na utworzenie zestawień wieloletnich, np. sprzedaż w latach 2018 i następnych, dla jednego kontrahenta lub dla wielu, itp.
   • Dane za lata wcześniejsze program obsługuje w poprzednim trybie, jako dane roczne.
   1. Kopia danych i odtwarzanie z kopii
    • Program przechowuje dane za lata 2018, 2019 itd. w jednej bazie, wobec czego kopia danych obejmie te lata razem.
    • Dane z lat wcześniejszych, utworzonych w poprzedniej wersji programu kopiuje się oddzielnie.
    • W przypadku kopii wieloletniej program zamieści odpowiednią informację w nazwie pliku.
    • Uwaga. Wywołanie "odtwarzania kopii danych" dla danych wieloletnich oznacza - po dodatkowym potwierdzeniu - zastąpienie danych z kilku lat naraz przez dane zawarte w kopii.
    • Więcej w Pomocy programu (F1) rozdz. 3.3.1 Wykonywanie kopii oraz 3.3.2 Odtwarzanie kopii
   2. Zakładanie nowego roku.
    • Procedura ta została radykalnie przyspieszona. Nie można jednak założyć "roku wcześniejszego" niż istniejący.
   3. Pobieranie danych z poprzedniego roku:
    • z roku 2018 do 2019 i następnych nie trzeba już "pobierać danych" (np. nierozliczonych należności).
    • Menu pobierania z poprzedniego roku pozostawiono jedynie do obsługi lat wcześniejszych, np. do pobrania nierozliczonych należności z r. 2017 do 2018.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się