Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 12.3.c | 11.07.2019

  1. W menu Ewidencja zapisów - Sprzedaż VAT/KPR wprowadzono nowy rodzaj zapisu "Taxi ryczałtowe 4%" [w zakupach ta stawka widniała już wcześniej].
   • Stawka 4% ujęta jest odpowiednio w zestawieniach oraz w JPK, w którym - zgodnie z wyjaśnieniami MF - wlicza się ją do pozycji "K-17" i K_18", w których wpisuje się także sprzedaż 8%.
  2. Wprowadzono deklarację VAT-12 przeznaczoną dla taksówkarzy ryczałtowych, opłacających stawkę 4% VAT bez prawa do odliczeń. Program pozwala także na elektroniczne wysłanie tej deklaracji.
  3. Zrealizowano drobne modyfikacje w imporcie danych z programów zewnętrznych, związane z importem danych z systemu OCR. Import taki możliwy jest po podpisaniu umowy z firmą zewnętrzną. Firmy zainteresowane takim importem prosimy o kontakt.

  FINKA-FK WINDOWS 12.3.b | 19.06.2019

  1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
   Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
   Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
   • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
   • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza.
   • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu
  2. Wykonano kilka poprawek formularza CIT-8 w wersji 27:
   • Poprawiono wyliczenie pól 210, 213 i 214;
   • Poprawiono opisy niektórych pól na ekranie i wydruku.
  3. Poprawiono wydruk korekty formularza VAT-9M oraz wydruk UPO tego formularza wysłanego elektronicznie.
  4. Poprawiono wysyłanie JPK przy użyciu klucza EuroCert.

  FINKA-FK WINDOWS 12.3.a | 13.05.2019

  1. Poprawiono generowanie oraz elektroniczne wysyłanie korekty deklaracji CIT-8 w wersji 27.
  2. Poprawiono sortowanie po kliknięciu na nagłówek kolumny na liście edycji dokumentu księgowego.

  FINKA-FK WINDOWS 12.3 | 08.05.2019

  1. Wprowadzono nową wersję CIT-8 (27), wraz z załącznikami. MF wprowadziło tę wersją wstecznie, także za rok 2018, jednak CIT-8(26) wysłany wcześniej również jest poprawny. Program wybiera samoczynnie odpowiednią wersję zależnie od okresu sprawozdawczego.
  2. Wprowadzono nową wersję formularza sprawozdawczego F-01 na rok 2019.
  3. Zrealizowano pobieranie danych kontrahenta z GUS, na podstawie NIPu lub REGONu.

     Pobieranie danych z GUS
   • Na ekranie zakupu lub sprzedaży VAT można:
    - wpisać NIP kontrahenta,
    - jeśli ten NIP istnieje już na liście kontrahentów (menu Słowniki - Lista kontrahentów), to program wpisze dane w okienku "Kontrahent",
    - można też wcisnąć przycisk "Pobierz dane z GUS"; program połączy się z serwerem GUS, pobierze dane i wpisze je na listę kontrahentów oraz do okienka "Kontrahent",
    - po pobraniu danych zwykle trzeba jeszcze utworzyć konto analityczne dla tego kontrahenta, najwygodniej na zakładce Księgowanie,
   • Na liście kontrahentów (menu Słowniki - Lista kontrahentów) również można pobrać dane kontrahenta po wpisaniu NIPu lub REGONu.
   • Z powodów technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera "FINKA". Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
   • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku "Weryfikuj NIP", który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
  4. Dodano możliwość automatycznego rozksięgowania kwot netto i VAT od zakupów samochodowych na odrębne dekretacje:
   Jeśli na zakładce INNE na ekranie zakupu VAT wybierzemy "Odliczenie 50%, koszty 75%" lub "Odliczenie 50%, koszty 20%", to domyślne księgowania obejmują:
   Przykładowe księgowanie VAT
   • kwotę brutto (tu 1000 zł + 230 zł)
   • kwotę netto zaliczaną do kosztów (tu 1000zł * 75% = 750 zł)
   • kwotę VAT odliczanego (tu 230zł * 50% = 115 zł)
   • kwotę netto nie zaliczaną do kosztów (tu 1000zł * 25% = 250 zł)
   • kwotę VAT nieodliczanego, zaliczaną do kosztów (tu 230zł * 50% * 75% = 86,25 zł)
   • kwotę VAT nieodliczanego, nie zaliczaną do kosztów (tu 230 zł * 50% * 25% = 28,75 zł)
   Za pierwszym razem Użytkownik musi podać odpowiednie konta, w tym konta NKUP. Przy kolejnych dekretacjach program proponuje te konta domyślnie.

   Użytkownik może wyłączyć ten tryb księgowania i wrócić do poprzedniego, zmieniając parametr lokalny "Ewidencja VAT -Księgowanie zakupów samochodowych z odrębną dekretacją VAT NKUP".

   Wprowadzono także odpowiednie zmiany na dodatkowych zakładkach informacyjnych deklaracji VAT. Obecnie:
   • na zakładce Obliczenie mamy pozycję "VAT nieodliczany od zakupów samochodowych, stanowiący koszt" (dekretacja 5 powyżej), podzielony na pozycje "Z29 nie ujęty oddzielnie w FK" i "Z29a ujęty już w FK"
   • na tej samej zakładce mamy pozycje "Netto i VAT od zakupów samochodowych, nie stanowiące kosztu" (dekretacje 4 i 6 powyżej), podzielone na pozycje "Z29b nie ujęte oddzielnie w FK" i "Z29c ujęte już w FK"
   • odpowiednie zmiany wprowadzono także na zakładce "księgowanie". Zmiany te odzwierciedlają fakt, że część kwoty VAT z faktur zakupu jest już zaksięgowana na kontach innych niż 223 i przy deklaracji już nie trzeba ich rozksięgowywać.
  5. Do bilansu i rachunku zysków i strat wprowadzono opcję potrzebną dla firm w likwidacji.
   • Zmiana dotyczy pozycji "Zysk / strata netto" w pasywach bilansowych
    - standardowo wartość ta jest przepisywana z rachunku zysków i strat,
    - Użytkownik może wpisywać wartość tej pozycji ręcznie, jeśli zmieni parametr lokalny "Formularze - Czy przepisywać samoczynnie wynik finansowy z rachunku do bilansu".
  6. Dodano opcję do zestawienia zmian w kapitale własnym.
   • Zmiana dotyczy pozycji "5. Zysk / strata na początek okresu"
    - domyślnie pozycja ta jest edytowalna i program przepisuje jej wartość do pozycji:
            - "5.1 Zysk na początek okresu" - jeśli poz. 5 jest dodatnia
            - lub "5.4 Strata na początek okresu" - jeśli poz. 5 jest ujemna.
    - Użytkownik może zmienić parametr lokalny "Formularze - Zest.zmian w kapitale-poz. 5.Zysk/strata na początek okresu - liczona jako 5.1 Zysk minus 5.4 Strata". Wówczas pozycje "5.1 Zysk na początek okresu" oraz "5.4 Strata na początek okresu" stają się edytowalne i poz. 5 jest wyliczana według nich.

  FINKA-FK WINDOWS 12.2 | 27.03.2019

  1. Wprowadzono rachunek zysków i strat dla jednostek kultury
   • Aby korzystać z tego wzoru rachunku, należy wybrać parametr "Formularze - Bilans pełny dla jednostek kultury - TAK" w menu Administracja - Parametry lokalne.
   • Następnie po wywołaniu menu "Formularze - Bilans pełny i rachunek zysków i strat porównawczy" otrzymujemy bilans i rachunek w odpowiedniej wersji, z rozszerzoną częścią "A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi".
   • Bilans i rachunek w odpowiedniej wersji znajdą się także wewnątrz pliku XML, jaki program generuje w menu Formularze - Sprawozdanie finansowe.
  2. Rozszerzono zestawienie zmian w kapitale własnym
   • W zestawieniu zmian w kapitale własnym, dostępnym przy licencji "PRO", Użytkownik ma do dyspozycji dodatkowe punkty, w których może definiować opisy (treść punktów); może także definiować wyliczenie wartości według kont lub wpisywać wartości ręcznie.
   • Zestawienie to znajdzie się także wewnątrz pliku XML tworzonego w menu Formularze - Sprawozdanie finansowe.
  3. Wprowadzono formularz PIT-11 w wersji programu FK dla kół łowieckich
   • Program pobiera z danych księgowych wartości wypłat, od których nie pobiera się zaliczek podatkowych, i wypełnia część F formularza PIT-11 dla osób, które miały takie wypłaty.
   • W poprzednich latach wypłaty tego rodzaju wchodziły do formularza PIT-8C
   • PIT-11 dla wypłat z tytułu etatu, zleceń i podobnych jest obsługiwany w pełni w programie FINKA-PŁACE.
  4. Wprowadzono znaczącą zmianę dot. importu usług:
   • Podczas księgowania zakupów VAT w trybie "importu usług" można zapisać informacje, na podstawie których program wygeneruje automatycznie formularz IFT-2. Formularz dotyczy importu usług reklamowych i wielu rodzajów innych.
   • Podczas rejestracji importu usług należy na zakładce "Inne":
    - wybrać rodzaj zapisu pod kątem IFT-2:
           - nie podlega IFT-2
           - lub podlega jako jeden z 9 rodzajów usług wymienionych w wyświetlanym menu
    - w przypadku podlegania pod IFT-2 należy następnie wybrać
           - Zwolnione wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub
           - Opodatkowane - w tym przypadku podaje się też stawkę podatku.
  5. Wprowadzono poprawkę dot. wyliczania CIT-8
   • Jeśli w CIT-8 występuje różnica między poz. 210 a 211 (210: suma wpłaconych zaliczek, 211: suma wpłat dokonanych przez podatnika), to program przy liczeniu kwoty do zapłaty lub nadpłaty (p. 213 lub 214) odejmie poz. 211.
   • Poprzednia wersja programu odejmowała poz. 210
   • Jeśli taka sytuacja występuje, to Użytkownik otrzyma wyraźny komunikat przy wywołaniu menu Formularze - CIT-8 . Po wywołaniu i zapamiętaniu formularza lub jego korekty dane będą już poprawne.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się