Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 12.1.a | 12.03.2019

  1. Poprawiono pomyłkę w wyliczeniu Zestawienia zmian w kapitale własnym w poz. 55.
   • Jeśli problem wystąpił w poprzedniej wersji programu, użytkownik otrzyma komunikat przy starcie programu.

  FINKA-FK WINDOWS 12.1 | 06-03-2019

  1. E-sprawozdania: rozszerzono tryb generowania sprawozdań finansowych w postaci XML:
   1. Do sprawozdania można dołączać dowolne pliki, dzięki czemu można dodać dowolne zestawienia lub tabele. Pliki te, zwykle w formacie PDF lub XLS, dołącza się w części "Informacja dodatkowa". Program włącza treść plików do wnętrza pliku XML zawierającego sprawozdanie.
   2. Zrealizowano rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym - dostępne w pakiecie FINKA-FK-PRO. Zestawienia te można włączyć do e-sprawozdania.
  2. Wprowadzono formularz IFT-2, obowiązujący w przypadku dokonywania importu niektórych usług, w tym usług reklamowych nabywanych od Google lub Facebook.
  3. Przyspieszono procedurę weryfikacji statusu NIP kontrahenta.

  FINKA-FK WINDOWS 12.0.a | 30-01-2019

  1. Przywrócono poprzednią wersję formularza PIT-8C(8). Umożliwia to jego wygenerowanie z wartościami, które od 2019r (za rok 2018) w zasadzie wpisuje się do PIT-11.
   Uwaga: wersja 12.0.a dystrybuowana jest jedynie do kół łowieckich.

  FINKA-FK WINDOWS 12.0 | 16-01-2019

  1. Zmiana dotycząca ulgi na złe długi: od 2019r. ulga przysługuje w przypadku przeterminowania wpłaty od nabywców o 90 dni (w poprzednich latach 150 dni). Program pobiera odpowiednie kwoty w menu Formularze - Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
   • Uwaga: zmiana terminu ze 150 na 90 dni dotyczy także przeterminowania zapłat dla dostawców. W tym przypadku zmniejszenie odliczenia VAT jest obowiązkowe. Wylicza się je w menu Formularze - Obowiązkowe zmniejszenie odliczeń VAT
  2. Zmiana dotycząca formularza PIT-8C:
   • Program FK generował poprzednio ten formularz na podstawie księgowań wypłat, od których nie pobierano zaliczek podatkowych
   • W nowym wzorze PIT-8C MF usunęło takie pozycje i umieściło je w PIT-11, w którym znajdują się także wypłaty z tytułu pracy etatowej, umów-zleceń i podobne.
   • Wobec tego w programie FK pozostawiono jedynie ręczną edycję PIT-8C dla wypłat z tytułu niektórych dochodów kapitałowych, zaś generowanie PIT-11 znajduje się w programie FINKA-PŁACE.
  3. Weryfikacja NIP kontrahenta
   • Dostosowaliśmy procedurę weryfikacji NIP kontrahenta do zmienionej (bez uprzedzenia) postaci serwisu MF, gdzie sprawdza się status "czynnego podatnika VAT".
   • Chcielibyśmy podkreślić, że serwis ten daje jedynie informacje o bieżącym statusie kontrahenta, bez danych historycznych.
   • Dlatego zalecane jest sprawdzanie statusu NIP jak najwcześniej, czyli podczas księgowania zakupu, gdyż późniejsze sprawdzenie podczas generowania JPK dokonywane jest już w innym miesiącu i podaje stan późniejszy.
  4. Generowanie sprawozdań finansowych w postaci XML
   Poprawiono procedurę generowania rocznych sprawozdań w postaci pliku XML, w menu Formularze - Sprawozdanie finansowe
   • jednostki wpisane do KRS wysłają sprawozdanie w formie XML przez stronę https://ekrs.ms.gov.pl/
   • prócz sprawozdania przesyła się w formacie PDF, przez tę samą stronę pozostałe wymagane dokumenty (dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy, za pomocą podpisu elektronicznego)
   • inne jednostki prowadzące pełną księgowość wysyłają sprawozdanie do MF przez aplikację e-sprawozdania
   Jeśli plik XML był wygenerowany w poprzedniej wersji programu i nie dało się go wysłanć do ekrs, to należy ponownie utworzyć XML na podstawie sprawozdania już zapamiętanego, podpisać plik i go wysłać.
  5. Nowe zasady rozliczania kosztów samochodowych. Od początku 2019r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kosztów samochodowych - dla niektórych samochodów za koszty uznaje się 100% wydatków, dla innych 75%, a dla jeszcze innych tylko 20%.
   Nowe zasady opisujemy szczegółowo w bezpłatnym e-booku.
   W związku z tym:
   • Podczas wprowadzania zakupów, za zakładce "INNE", mamy teraz wybór:
    - odliczenie pełne
    - odliczenie 50%, koszty pełne
    - odliczenie 50%, koszty 75%
    - odliczenie 50%, koszty 20%
   • Jeśli Użytkownik wybierze "odliczenie 50%, koszty 75%" lub "odliczenie 50%, koszty 75%", program FINKA-FK zmienia typowy tryb dekretacji. Zamiast zwykłej dekretacji "brutto, netto, VAT" mamy:
    - dekretację kwoty brutto (zwykle konto kontrahenta)
    - dekretację kwoty netto stanowiącej koszty (kwota = 75% lub 20% kwoty netto z zapisu VAT)
    - dekretację kwoty VAT (podział na odliczane i nieodliczane wygodnie jest wykonać przy księgownaiu deklaracji VAT)
    - oraz nową dekretację NKUP, w której:
    - program wpisuje część kwoty netto nie stanowiącej kosztów
    - użytkownik powinien wpisać konto NKUP; program będzie je proponował później jako domyślne.
   • Aby ułatwić Użytkownikowi sprawdzenie kosztów, które teraz mogą w niektórych pozycjach stanowić 75% lub 20% kwot netto z ewidencji VAT, dodano nowe zestawienie w menu:
    --> Zestawienia
    --> VAT
    --> Ewidencja zakupu - Odliczenia kosztów samochodowych
    . Zestawienie ukazuje dokładnie kwoty kosztów i kwoty nie stanowiące kosztu.
   • Dokonano także odpowiednich zmian na ekranie deklaracji VAT. Pozwalają one na:
    - sprawdzenie poprawności kwot ujętych w deklaracji
    - oraz znalezienie części kwot nieodliczonego VAT, które można uznać za koszty.
    Zakładka "Obliczenie" zawiera teraz pozycje:
    z28 Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, stanowiąca koszt
    - dotyczy sytuacji, gdy mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wobec czego cześć VAT naliczonego nie odlicza się i można wpisać ją w koszty.
    z28a Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, nie stanowiąca kosztu
    - w powyższej sytuacji części VAT od wydatków samochodowych nie uznaje się jednak za koszty, program wylicza tu odpowiednią kwotę
    z29 Zakupy samochodów i paliwa bez odliczeń, stanowiące koszt
    - podaje tę część z nieodliczanej sumy 50%VAT, którą można uznać za koszt
    z29b Zakupy samochodowe - Netto i VAT nie stanowiące kosztu
    - podaje część kwot z nieodliczanej sumy 50%VAT, która nie stanowi kosztu uzyskania.

  FINKA-FK WINDOWS 11.3 | 17-12-2018

  1. Zrealizowano sprawozdania finansowe w formie XML ("e-sprawozdania").
   • Sposób tworzenia takich sprawozdań, w formie obowiązkowej od końca 2018 r, opisujemy w "Pomocy" rozdział 21.1 Sprawozdanie XML

  2. Wprowadzono nową wersję rocznego zeznania podatkowego CIT-8(26).
   • Po otwarciu formularza Użytkownik może zażądać dołączenia każdego rodzaju załącznika do CIT-8. Odpowiednie przyciski znajdują się w części "C" formularza:
   • CIT-ST - informacja o oddziałach spółki położonych w gminach innych niż siedziba spółki
   • SSE-R - rozliczenie podatku dla firm działających w specjalnej strefie ekonomicznej
   • CIT-8-O - odliczenia oraz dochody wolne od podatku
   • CIT-BR - odliczenia wydatków na cele badawczo-rozwojowe
   • CIT-D - odliczenie darowizn
   • Sprawozdanie o realizacji metody ustalania ceny transakcyjnej
   • CIT-MIT - dotyczy podatku od budynków o wartości ponad 10 mln zł
   • CIT-8-SP - dotyczy wspólników spółek działających w specjalnej strefie ekonomicznej
   • CIT-8-S - dotyczy działalności w specjalnej strefie ekonomicznej
   Podobnie jak przy innych formularzach, program sam wybiera wersję CIT-8 i wersje załączników odpowiednie do okresu sprawozdawczego.
  3. Przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych na dzień bilansowy wprowadzono dwa tryby ich generowania:
   • Tryb generowania ustala się za pomocą parametru lokalnego "Dokumenty księgowe - Czy różnice kursowe na dzień BZ są przychodem/kosztem podatkowym?"
   • Wartość "nie" (domyślna) oznacza, że dekretacje różnic na dzień bilansowy nie zmieniają stanu rozliczenia transakcji. Wskutek tego na nowy rok można przenieść transakcje walutowe z kursami oryginalnymi i różnice kursowe jako oddzielne transakcje, łatwe do wyksięgowania
   • Wartość "tak" oznacza dołączenie dekretacji różnic jako rozrachunków do podstawowej transakcji i przeniesienie na nowy rok wartości z kursami na dzień zamknięcia roku.

  4. Dodatkowo:
   • dostosowano Import wyciągów bankowych z iPKO biznes;
   • dostosowano Import wyciągów bankowych z BGŻ PNB Paribas planet;
   • na liście kont księgowych dodano kryterium wyszukiwania 'Konta syntetyczne' - pokażą się konta, które mają oznaczenie konta syntetycznego, taką listę można następnie wydrukować, lub wysłać do programu Excel
   • na liście dokumentów księgowych włączono menu kontekstowe 'Rozrachunki konta MA';
   • dodano komunikat ostrzegawczy w chwili gdy są zmieniane dane, które mogły wejść do JPK;
   • na wydruku UPO dla JPK dodano informację jeżeli była to korekta.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się