Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 9.3.a | 09-09-2016

  1. Przywrócono możliwość wysyłania elektronicznego załącznika ORD-ZU dla korekty deklaracji VAT-7 w wersji 16.

  FINKA-FK WINDOWS 9.3 | 16-08-2016

  1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. 

  Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu: 
  -> Formularze 
  -> Jednolity Plik Kontrolny - INS Dodaj. 

  Następnie: 

  · Wybieramy rodzaj pliku: 
  - JPK - VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku) 
  - JPK - KR : księgi rachunkowe (pełna księgowość) . Plik zawiera zestawienie obrotów i sald oraz listę księgowań. 
  - JPK - WB : wyciag bankowy. Plik zawiera operacje bankowe według księgowań z wybranego konta. 

  · Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik 

  · Po F3 - dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce. 

  · Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej. 

  Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze - Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku. 

  Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego: 

  · Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik 

  · Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji - jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń. 

  Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF. 

  · Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji. 

  2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)

  Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016; 

  3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu: 

  -> Administracja
  -> Pobieranie danych początkowych: 

  · z innych programów Finka 

  · z pliku Excel lub CSV 

  Pobieranie danych:
  - Kontrahentów
  - Osób
  - Planu Kont

  Import ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.

  FINKA-FK WINDOWS 9.2 | 05-05-2016

  1. Dokonano optymalizacji i znacznego przyspieszenia generowania większości zestawień księgowych. 

  2. Opracowano nowy format sprawozdania F-01/I-01 obowiązujący od roku 2016. 

  3. Dodano import wyciągów bankowych z PKO BP Biznes. 

  4. Wprowadzono kilka drobnych, kosmetycznych poprawek w deklaracji VAT-7, dotyczących działania prewspółczynnika VAT. 

  FINKA-FK WINDOWS 9.1.a | 03-03-2016

  1. Zwiększono elastyczność liczenia prewspółczynnika VAT, dodanego w wersji 9.1. Użytkownik może wybrać odpowiednią opcję zależnie od tego, jakie wartości wpisywane są do ewidencji jako "niepodlegające pod VAT". 

  Na zakładce "Obliczenie" w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K użytkownik może wybrać, czy "sprzedaż niepodlegającą pod VAT": 

  · wliczać do prewspółczynnika - gdy wartości te reprezentują działalność nie będącą działalnością gospodarczą 

  · wliczać do współczynnika - gdy wartości te reprezentują część działalności gospodarczej 

  · nie wliczać - gdy w ewidencji funkcjonują wartości nie stanowiące obrotów firmy. 

  2. Dokonano kilku drobnych poprawek do konwersji formularza ŁOW-1 z DOS. 

  FINKA-FK WINDOWS 9.0 | 01-02-2016

  1. Wprowadzono nowe wersje formularzy: 

  · CIT-8(23) wraz załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, SSE-R, SPR-MT. Wartości z tych załączników są pobierane automatycznie do CIT-8 

  · VAT-7 (16), VAT-7K (10) , VAT-7D (7) 

  · PIT-8C(8) 

  · Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy według najnowszych wzorów opublikowanych na serwerze Ministerstwa Finansów, 

  · Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika, 

  · W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane. 

  2. Wprowadzono Pasek Narzędziowy z przyciskami aktywnymi (Toolbar) - widoczny w głównym oknie ekranu, na górze. 
  Pozwala na szybsze - bezpośrednie uruchamianie najczęściej używanych funkcji bez potrzeby zagłębiania się w strukturę menu programu. 

  Użytkownik może dowolnie definiować pasek narzędziowy w menu: 
  -> Administracja -> Szybkie uruchamianie (przyciski) 

  3. Rozszerzono mechanizm schematów księgowania: obecnie schematy obejmują także dekretacje dewizowe. 

  4. Wprowadzono nowy uniwersalny system SPRAWOZDAŃ DEFINIOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Pozwala on m.in. na zdefiniowanie sprawozdań: 
  · Obrotów i sald wybranych kont w różnych konfiguracjach, w tym z czynnościami dodawania, odejmowania itp. 
  · Porównania przychodów z kosztami, kwotowo oraz jako procent nadwyżki przychodów nad kosztami 
  · Porównania przychodów z różnych działów lub rodzajów działalności formy 
  · Udziału poszczególnych miesięcy w obrotach rocznych 
  · Planu przychodów, kosztów lub innych wartości 
  · Porównania przychodów i/lub kosztów z planem 

  · i inne. 

  Do definiowania i wykonywania sprawozdań służy menu: 
  -> Zestawienia -> Definiowanie dodatkowych sprawozdań 
  oraz -> Zestawienia -> Sporządzanie dodatkowych sprawozdań 

  Mechanizm sprawozdań definiowanych dostępny jest przy pełnej wersji licencji "FK PRO"

  Tryb definiowania wraz z przykładami jest obszernie opisany w Pomocy do programu, rozdział "Sprawozdania definiowane". 

  5. Opracowano nowy, wygodniejszy format formularzy dla kół łowieckich

  · ŁOW - 1 
  · ŁOW - Sprawozdanie z wykonania budżetu 
  · ŁOW - Wpływy i wydatki dla obwodów
  · ŁOW - Informacja dodatkowa do bilansu 

  6. Dodano import Wyciągów bankowych dla
  · Raiffeisen (format MT940)
  · CitiHandlowy (format csv) 
  · BPH (format csv)

  7. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on: 

  · Odsetki podatkowe z podziałem na:
  - podstawowe
  - obniżone
  - podwyższone 

  · Odsetki zwykłe z podziałem na:
  - odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi 
  - odsetki ustawowe zwykłe 

  8. Ponadto w wersji 9.0 programu FINKA-FK wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi:

  · na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie', 
  · zaktualizowano adresy Urzędów Skarbowych, 
  · zmieniono nazewnictwo 'Zaliczka PDOF (PIT-5, PIT-5L)' na 'Zaliczka PDOF (PIT-36, PIT-36L)', 
  · zmieniono nazewnictwo formularza 'CIT-2' na 'Zaliczka PDOP (CIT-8)'. 

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się