Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

  WERSJA 2.0.a (marzec 2017)

  1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

  2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.

  WERSJA 2.0 (luty 2017)

  1. Wprowadzono nowe wersje JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) JPK-VAT(2) i JPK-KPR(2). 

  ·

  Plik JPK-VAT w nowej wersji muszą wysyłać co miesiąc tzw. mali i średni podatnicy. 
  W ustaleniu przynależności do tych kategorii może pomóc kalkulator terminów JPK

  ·

  W menu Formularze -> Jednolity Plik Kontrolny program generuje automatycznie JPK-VAT na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży, a także sprawdza zgodność danych z deklaracją VAT. Stąd:

  ·

  Zaleca się przed sporządzeniem JPK wystawić deklarację VAT (terminy są takie same, do 25-go). Wyjątkiem jest tu deklaracja kwartalna, przy której także obowiązuje comiesięczne wysyłanie JPK.

  ·

  Przy tworzeniu JPK program FINKA sprawdzi, czy w każdej pozycji ewidencji znajdują się wszystkie wymagane dane, m. in. nazwa, adres i NIP nabywcy oraz numer faktury i opis zdarzenia gospodarczego. W razie braku danych Użytkownik ma dwie możliwości:
  - wpisać w JPK stały tekst w miejsce pól niewypełnionych w ewidencji
  - lub wyświetlić listę zapisów VAT zawierających niepełne dane, celem ich uzupełnienia.

  ·

  Program FINKA zapisuje plik JPK na dysku, zaś wysyłanie i pobranie UPO należy wykonać za pomocą programu udostępnionego na stronie MF.

  1. W związku z tym, że od r. 2017 szereg usług budowlano - montażowych objęto trybem "odwrotnego obciążenia VAT", w ewidencji sprzedaży i przy wystawianiu faktur wprowadzono nową kategorię "Odwrotne obciążenie - usługi podwykonawców budowalnych". 

  ·

  Program wliczy takie pozycje do formularza VAT-27, który od nowego roku trzeba wysyłać elektronicznie co miesiąc.

  ·

  W ewidencji VAT na ekranie zwykłej sprzedaży krajowej można także, obok sprzedaży opodatkowanej, wpisać kwotę podlegającą "odwrotnemu obciążeniu" w tym trybie.

  ·

  Szereg informacji o tej i innych zmianach w podatku VAT opisaliśmy w bazie wiedzy na stronie FINKA

  1. Zmiana kwoty wolnej od podatku. Dostosowano program do regulacji dotyczącej kwoty wolnej od 2017r.

  ·

  Zaliczki podatkowe w menu Formularze - Zaliczka PDOF (PIT-36) wylicza się, zgodnie z nowymi zasadami, stosując kwotę wolną jak w roku 2016 (ulga podatkowa 556,02 zł).

  ·

  W razie przekroczenia progu podatkowego program przestanie ujmować w zaliczkach ulgę podatkową, zgodnie z nową regulacją.

  ·

  Dopiero po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym PIT-36, można ująć kwotę wolną zwiększoną lub zmniejszoną według nowych zasad.

  1. Wprowadzono usprawnienia w module ewidencji VAT w programie FINKA:

  ·

  W menu Ewidencja zapisów - Wyszukiwanie zapisów VAT dodano możliwość znalezienia zapisów w konkretnej stawce VAT, z zakresem kwot od-do w danej stawce.

  ·

  Przy wprowadzaniu zapisów do ewidencji zakupu lub sprzedaży VAT po wypełnieniu pola "Opis zdarzenia gospodarczego" można wcisnąć klawisz Page Down, co powoduje przejście do pierwszego okienka liczbowego, bez potrzeby przechodzenia myszką lub tabulatorem przez szereg pól.

  ·

  Chcielibyśmy tu wspomnieć, że wszystkie czynności w programie FINKA można wykonywać z klawiatury, beż używania myszki, co na ogół znacząco przyspiesza pracę z programem.

  WERSJA 1.3 (sierpień 2016)

  1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów.

  Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu:

         -> Formularze

                 -> Jednolity Plik Kontrolny - INS Dodaj.

  Następnie:

  ·

  Wybieramy rodzaj pliku:
  - JPK - VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku)
  - JPK - FA   : Faktury z pozycjami (faktury wystawione w programie Faktura)

          - JPK - KPIR : Księga przychodów i rozchodów
          - JPK - EWP : ewidencja przychodów ryczałtowych 

  ·

  Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik 

  ·

  Po F3 - dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce. 

  ·

  Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej.

  Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze - Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku.

  Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego:
   

  ·

  Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik 

  ·

  Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji - jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń.

  Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF.

  ·

  Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji.

  1. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8).

    Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016;

  1. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu:

         -> Administracja

                 -> Pobieranie danych początkowych:

  ·

  z innych programów Finka

  ·

  z pliku Excel lub CSV

    Pobieranie danych:
        - Kontrahentów
        - Osób
        - Asortymentów

  Import ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.

  WERSJA 1.2 (kwiecień 2016)

  1. Wprowadzono nowy wzór KPiR - dodano kolumnę: Koszty działalności badawczo - rozwojowej. Zmiana ta została uwzględniona w: 

  ·

  Wprowadzaniu zapisów KPR oraz KPR+VAT

  ·

  Wyszukiwaniu zapisów

  ·

  Zestawieniach KPR

  ·

  Klasyfikacjach KPR

  ·

  Wprowadzaniu dokumentów handlowych

  1. Umożliwiono wystawienie deklaracji PIT-28 dla osoby bez nr NIP, posługującej się tylko nr PESEL.
  2. Wprowadzono kilka drobnych, kosmetycznych poprawek w deklaracji VAT-7, dotyczących działania prewspółczynnika VAT.

  WERSJA 1.1 (marzec 2016)

  1. Wprowadzono nowe wersje formularzy:
   - VAT-7 (16), VAT-7K (10) , VAT-7D (7)
   - PIT-28 (19) 

  ·

  Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy według najnowszych wzorów opublikowanych na serwerze Ministerstwa Finansów,

  ·

  Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika, 

  ·

  W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane.

  1. Zrealizowano tzw. prewspółczynnik VAT, oznaczający zmniejszenie odliczenia VAT w przypadku zakupów służących działalności innej niż działalność gospodarcza. Dotyczy on przede wszystkim jednostek realizujących zadania budżetowe, np. domy kultury, biblioteki i inne. Jeśli w programie FINKA wywołamy deklarację VAT za 01.2016 lub późniejszą, to  na zakładce "Obliczenie" mamy:

  ·

  Pozycje "z9, z10, z11" oznaczające sprzedaż z poprzedniego roku, odpowiednio: opodatkowaną, zwolnioną i nie podlegającą VAT

  ·

  Dodatkową pozycję z12 "Wartość działalności innej niż gospodarcza" - do wpisania ręcznie, jeśli jednostka prowadzi taką działalność i jej wartość nie figuruje w ewidencji VAT

  ·

  Pozycje z13 .. z16 do wyliczenia prewspółczynnika. Można tam wpisać prewspółczynnik ręcznie, jeśli wyliczenie według danych z ubiegłego roku nie jest adekwatne do rodzaju działalności.

  ·

  Dalsze pozycje z17 .. z22 zawierają współczynnik odliczenia VAT według proporcji sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, na zasadach istniejących także we wcześniejszych wersjach programu i we wcześniejszych edycjach Ustawy o VAT.

  ·

  Liczenie prewspółczynnika i współczynnika odbywa się według zasad zapisanych w ustawie o VAT, tj z zaokrągleniem do pełnego procentu w górę. Wartość poniżej 2% przyjmuje się za 0%, zaś ponad 98% przyjmuje się za 100%. To ostatnie podwyższenie dotyczy sytuacji, gdy kwota VAT nieodliczanego zmaleje o mniej niż 500 zł.

  ·

  Obydwa współczynniki zmniejszają odliczenie kwot VAT "służących celom sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej", figurujących w poz. z4 i z8. Odpowiednia ich część jest wliczana do odliczenia VAT w poz. 42 i 43, zaś część nieodliczana figuruje w informacyjnych polach z28 oraz k4.

  1. Dla zwiększenia elastyczności liczenia prewspółczynnika VAT użytkownik może wybrać odpowiednią opcję zależnie od tego, jakie wartości wpisywane są do ewidencji jako "niepodlegające pod VAT". 

  Na zakładce "Obliczenie" w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K użytkownik może wybrać, czy "sprzedaż niepodlegającą pod VAT":

  ·

  wliczać do prewspółczynnika - gdy wartości te reprezentują działalność nie będącą działalnością gospodarczą;

  ·

  wliczać do współczynnika - gdy wartości te reprezentują część działalności gospodarczej;

  ·

  nie wliczać - gdy w ewidencji funkcjonują wartości nie stanowiące obrotów firmy.

  1. Wprowadzono istotną zmianę dotyczącą wydatków samochodowych z odliczeniem 50% VAT.

  Na przykład przy wydatku 100 zł netto + 23 zł vat, z odliczeniem 50% VAT (odliczenie 11,50, bez odliczeń 11,50) 

  ·

  Standardowo program wpisuje do KPR koszt równy kwocie netto (100 zł) 
     - natomiast VAT nieodliczony (11,50 zł) figuruje na ostatniej, technicznej stronie deklaracji VAT i wartość tam wykazaną można wpisać jako koszt. 

  ·

  Użytkownik może włączyć inny tryb: do KPR program wpisuje sumę kwot netto i VAT-u nieodliczanego (tu 111,50 zł) 
     - wówczas na ostatniej, technicznej stronie deklaracji VAT znajdzie się informacja o VAT nieodliczanym, wpisanym już do KPR 

  ·

  Aby włączyć ten tryb, w menu:
                 -> Administracja
                         -> Parametry lokalne
  należy wpisać parametr "KPR - Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń - TAK" 

  ·

  Parametr ten można zmieniać w trakcie roku - zmiana dotyczy nowych zapisów zakupu. Program nie przelicza pozycji wpisanych wcześniej by zachować wartości wpisane do KPR przez Użytkownika. 

  1. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on:

  ·

  Odsetki podatkowe z podziałem na:
         - podstawowe
         - obniżone
         - podwyższone 

  ·

  Odsetki zwykłe z podziałem na:
         - odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi
         - odsetki za inne opóźnienie
         - odsetki ustawowe zwykłe

  1. Ponadto w wersji 7.0 programu FINKA-KPR wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi:

  ·

  na wyszukiwaniu Zapisów VAT przywrócono opcjonalną kolumnę "VAT bez odliczeń".

  ·

  na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie',

  ·

  zaktualizowano adresy Urzędów Skarbowych,

  ·

  zmieniono nazewnictwo 'Zaliczka PDOF (PIT-5)' na 'Zaliczka PDOF (PIT-36)'.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się