Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 6.2 | 10-04-2018

  Wprowadzono szereg nowości rozszerzających możliwości programu, z zachowaniem jego elastyczności i prostoty użytkowania.
   
  1. W umowach zleceń lub o dzieło można wprowadzić stawkę netto za godzinę lub za inną jednostkę.  
  · Podczas wystawiania rachunku Użytkownik ma możliwość przełączania wyliczania należności według stawki netto lub brutto.  
  · Umowy ze stawką netto mogą być rozliczane także za pomocą listy płac z tytułu umów-zleceń  
  · Zachowano istniejącą we wcześniejszych wersjach możliwość liczenia rachunku od całkowitej sumy netto lub brutto.

  2. Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń związanym z umową-zleceniem dodano opcję dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

  3. Wprowadzono formularze ZUS - formularze można przeglądać, zapamiętać i wydrukować:

  · Z-3a - zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych); Wersja formularza z 29 stycznia 2018 r.

  · Z-3b - zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych); Wersja formularza z 1 lutego 2018 r.

  · Z-15A - wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem; Wersja formularza z 29 stycznia 2018 r.
   
  · Z-15B - wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; Wersja formularza z 29 stycznia 2018 r.

  4. Dostosowano format PIT-4R (7) za rok 2018 wysyłanych elektronicznie do najnowszej specyfikacji XSD udostępnionej 23.02.2018 przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzone zmiany nie wymagają edycji wygenerowanych wcześniej formularzy.

  5. Dodano formularz PIT-8C, podający wypłaty, które osoba musi opodatkować, jednak firma nie pobiera od nich zaliczek podatkowych.
   
  · Program umieści na tym formularzu wypłaty zasiłków chorobowych zleceniobiorcy, wypłacone przez firmę
   
  · Jeśli występują inne wypłaty opodatkowane, lecz nie podlegające zaliczkom podatkowym, to na zakładce ZUS,PDOF umowy określającej taką wypłatę Użytkownik może wybrać tryb opodatkowania "Bez zaliczek podatkowych - PIT-8C"
   
  · Warto tu nadmienić, że w programie FINKA występują, obok zleceń, umów o dzieło oraz o pracę, także "inne umowy". Przy "innych" określamy nagłówek (nazwę dokumentu) i nie musi na nim figurować słowo "umowa".
   
  · Formularze PIT-8C można wysłać elektronicznie, podobnie jak PIT-11.

  6. Zmodyfikowano wyliczanie średniej chorobowej przy określaniu zasiłków na liście płac, a także w formularzu ZUS Z-3a podającym dane do ZUS celem wypłaty zasiłku.
   
  · Składniki stałe przyjmowane są w wartości nominalnej, zaś składniki zmienne według zwykłych zasad: w wartości wypłaconej, ewentualnie powiększanej jeśli wypłata nastąpiła za część miesiąca.
   
  · Niskie wartości średniej chorobowej podwyższane są do płacy minimalnej minus 13,71%, jeśli pracownik jest zatrudniony na pełny etat.
   
  · Aby nie modyfikować wstecznych danych, program stosuje te zmiany od miesiąca wskazanego parametrem "Stosować zmianę v.6.2 - składniki stałe liczone do średniej chorobowej w kwocie nominalnej"

  7. Wprowadzono nowy tryb rozliczania wynagrodzeń, dotyczący pracowników polskich otrzymujących wynagrodzenie zagraniczne, opodatkowane za granicą. W takich sytuacjach:
   
  · W definicji składnika (menu Słowniki - Składniki wynagrodzeń do płac etatowych) trzeba wybrać "Podatek za granicą, ZUS w kraju"
   
  · Program wpisuje takie wynagrodzenie w PIT-11 w pozycji 32 "Dochód zwolniony", w której umieszcza się także dochody zwolnione z podatku w kraju, lecz opodatkowane za granicą, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
   
  · Składki społeczne i zdrowotne od takich składników również znajdą się w PIT-11.

  8. Dodatkowo:

  · Zmieniono sposób automatycznego wgrywania danych słownikowych: państwa, izby skarbowe, co powinno przyśpieszyć tworzenie nowej firmy i aktualizację danych;
   
  · dla ZUS Z-3:

  o w polu zmienne wynagrodzenie zasadnicze dołączono wynagrodzenie godzinowe, oraz premie;

  o w polu daty, od kiedy pracownik jest zatrudniony zostanie wpisana pierwsza data zatrudnienia pracownika (biorąc pod uwagę jego wszystkie umowy);
   
  · na Karcie ewidencji czasu pracy, dla okresu w którym nie było zatrudnienia, wyświetlają się puste wartości zamiast jak dotychczas wykaz godzin z grafika firmowego;

  · w Poleceniu Księgowania:  

  o dla wyliczenia PDOF z PIT-8AR dodano uwzględnianie rodzaju opodatkowania: "ryczałt osób zagranicznych, wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania";

  o dla Księgowania składek płatnych przez firmę uwzględniono również składniki z wartością parametru 'Koszty pracodawcy' = ‘Nie zwiększa kosztów pracodawcy’ oraz ‘Tylko ZUS płatny przez firmę stanowi koszt’;

  · formularz rozliczeniowy ZUS RCA z kodem 1240 nie będzie się generowało dla osoby, jeżeli program nie wylicza składek płatnych przez budżet;

  · formularz rozliczeniowy RSA przy wysyłaniu do Płatnika, jeżeli w polu 'Liczba dni' i 'Kwota zasiłku' występują wartości zerowe, to odpowiednie tagi w pliku XML nie są wysyłane - w programie Płatnik w takim przypadku nie będą wpisywały się '0', a wartości puste;

  · Dodano nowy rodzaj potrącenia "potrącenie PPE". Jeśli pracownik opłaca składki na pracowniczy fundusz emerytalny zmniejszające podstawę składek ZUS, to można wpisać kwotę i program samoczynnie zmniejszy składki ZUS i wpisze adnotację do RCA.
   
    - Kwota zmniejszająca podstawę ZUS może być dwóch rodzajów: równa potrąceniu składek na PPE albo równa tym składkom plus podatek. Użytkownik decyduje o tym za pomocą parametru lokalnego "Czy stosować potrącenia na PPE zmniejszające ZUS".

  FINKA-PŁACE WINDOWS 6.1.a | 20-02-2018

  1. Poprawiono wydruk kodu pocztowego płatnika składek na zaświadczeniu ZUS-Z3.

  FINKA-PLACE WINDOWS 6.1 | 01-02-2018

  [wersja FINAK-PŁACE 6.1 dostępna od 01.02.2018]

  1. Zrealizowano nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1. Zmianie uległy tu wzory druków formularzy bez zmiany ich numerów, w związku z czym formularze wysłane elektronicznie z wcześniejszej wersji programu są poprawne.


  2. Wprowadzono nowy wzór PIT-4R (7) za rok 2018. Za lata wcześniejsze obowiązują wcześniejsze wzory i program wybiera automatycznie odpowiedni wzór.

  3. Wpisano wartość składek zdrowotnych osób prowadzących działalność na rok 2018. Kwota ta została ogłoszona 18.01.2018. Pełna tabela składek w blogu FINKA

  4. Wprowadzono nowy wzór formularza ZUS Z-3.

  FINKA-PLACE WINDOWS 6.0 | 18-12-2017

  1. Zrealizowano kalkulator wynagrodzeń etatowych od netto lub od brutto. Dostępny w menu -> Finanse -> Kalkulator netto / brutto. Użytkownik może ustawiać warunki, np koszty uzyskania, ulgę podatkową, a także wydrukować szczegółowe wyliczenie.

  2. Zrealizowano formularz ZUS-RP7, służący jako zaświadczenie do celów emerytalnych. Wywołuje się go w menu -> ZUS -> Zaświadczenia ZUS RP-7

  • Program FINKA pobiera do tego formularza dane o zarobkach, o zwolnieniach lekarskich i inne, z list płac i danych kadrowych wpisanych do programu.

  • Użytkownik ma możliwość ręcznej edycji danych, w tym dopisania ich za wcześniejsze okresy.

  • W razie braku miejsca w formularzu, np. na listę nieobecności chorobowych, program FINKA generuje odpowiedni załącznik.

  3. Zmodyfikowano druk karty wynagrodzeń, zwiększając zakres i czytelność informacji. Karta nadal zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami, plus dodatkowe dane poprawiające użyteczność tego dokumentu.

  4. Wyłączono możliwość wystawiania formularzy PIT-12 i PIT-40 za rok 2017 i następne. W Ustawie o PDOF usunięto możliwość rozliczeń podatku w tym trybie. Formularze te są nadal dostępne za lata wcześniejsze.

  5. Dostosowano program do nowego trybu opłacania składek na indywidualne konto płatnika. Tryb ten obowiązujące dla wszystkich wpłat dokonanych w r. 2018 i następnych. W związku z tym:

  • Konto do wpłat składek ZUS należy wpisać:
          - w danych firmy: w menu -> Administracja -> Dane firmy, zakładka 'Dane do ZUS'
          - w przypadku osób prowadzących działalność: w menu -> Słowniki -> Lista osób. zakładka 'ZUS, PDOF'
          Każdy płatnik otrzymuje ten numer konta z ZUS; w razie nieotrzymania powienien zgłosić się do ZUS.
  • W menu -> Finanse -> Rozrachunki z ZUS program wpisuje łączną pozycję należności z tytułu składek społecznych, zdrowotnych, FP, FGŚP i FEP. Rozlicza się ją jednym przelewem na nowe konto. Zmiana dotyczy składek za grudzień 2017 i następne miesiące - płatnych od stycznie 2018.

   6. Uzupełniono zakładkę "Obliczenie" na ekranie listy płac lub rachunku, dodając czytelny opis wyliczenia zasiłków chorobowych lub wypłat wg średniej urlopowej. Zachęcamy do korzystania z tej zakładki, zawierającej szczegółowe, czytelne wyliczenie składników płac oraz składek i podatku.\

  7. W menu -> Kadry -> Oświadczenia dot. PDOF dla osoby zmieniono treść oświadczeń dotyczących wspólnego opodatkowania. Nowe oświadczenia, zgodnie z Ustawą o PDOF, art. 32 u. 1a, mogą oznaczać:

  • Stosowanie stawki 18% i ulgi - gdy osoba oświadcza, że jej dochody będą poniżej progu podatkowego i małżonek nie ma dochodów.
  • Stosowanie stawki 18% bez ulgi - gdy dochody osoby mogą przekroczyć próg podatkowy, lecz dochody małżonka nie przekroczą.
  • Nowe oświadczenia są ważne do końca danego roku.

  8. Dodano możliwość zarejestrowania wypłaty dywidendy i rozliczenia podatku od takiej wypłaty. Realizuje się to w menu -> Kadry -> Inne umowy, przy czym Użytkownik może zmienić słowo "umowa" na dowolne inne, np. "wypłata dywidendy". Program wylicza kwotę podatku i kwotę netto do wypłaty i wlicza podatek do formularza PIT-8AR

  9. Wprowadzono wskaźniki pozwalające wyliczać płace oraz składki osób prowadzących działalność za rok 2018:

  • Podstawy składek osób prowadzących działalność oraz wartość 30-krotności wynikają z projektu ustawy budżetowej. Przewidywane w niej średnie wynagrodzenie ma wynieść 4443 zł.
  • Podstawa składek społecznych w pierwszych dwóch latach działalności wynika z płacy minimalnej, ustalonej na rok 2018 na kwotę 2100 zł.
  • Podstawa składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność jest zwykle ogłaszana około 20 stycznia, wobec czego w programie jest ona otwarta do redagowania przez Użytkownika.
  • W roku 2018 następuje zmiana kwoty wolnej od podatku, dotycząca wyłącznie wynagrodzeń znacznie niższych niż płaca minimalna. Zasady liczenia podatku w programie nie zmieniają się, gdyż - zgodnie z Ustawą o PDOF:
          - przy zarobkach do pierwszego progu podatkowego ulga podatkowa w trakcie roku pozostaje bez zmian i wynosi 46,33 zł
          - od następnego miesiąca po przekroczeniu progu ulgi nie nalicza się
          - końcowe uwzględnienie ulgi na nowych zasadach nastąpi w rozliczeniu rocznym za 2018r.

  10. Dodano możliwość wydruku duplikatu dla świadectwa pracy - 'Drukuj duplikat dokumentu' - funkcja została uruchomiona w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dla pozycji świadectwa pracy.

  11. Dla Polecenia księgowania  - księgowanie wynagrodzeń do wypłaty - dodano:

         - podział na osoby
         - podział na osoby oraz płatne przelewem i gotówką
         Funkcja jest dostępna dla licencji PLAPK.

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.4.a | 01-09-2017

  1. Poprawiono występujący błąd, przy edycji kwoty z wartościami po przecinku na aneksie do umowy o pracę.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się