Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.5 | 17-11-2020

  1. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
   • Ponieważ "faktury do paragonu" (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży - faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
   • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
  2. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać "transakcje z kontrahentem powiązanym" ("TP") niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
   • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik "Kontrahent powiązany (dane do JPK)"
   • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP'
   • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
  3. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
   • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację "Kod kraju nadania NIP". Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa "brak".
   • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
   • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
   • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola "nie podlega" lub "bez odliczeń"
   • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
   • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje "tryb odliczenia: pełny", gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
  4. Dane do IFT-2:
   • Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
    - podstawa opodatkowania równa kwocie netto zakupu (np. 10% od kwoty 1000 zł = 100 zł)
    - podstawa opodatkowania równa kwocie netto powiększonej o podatek (tj. wartość taka, by po odjęciu podatku wyszła dokładnie wartość netto zakupu)
  5. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
  6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • dodano pola związane ze zmianami w IFT-2
   • poprawiono wypełnianie znacznika "VAT-UE trójstronny" przy eksporcie faktury ·
   • dodano znacznik "Call off stock"
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
  7. Podczas wystawiania faktur:
   • poprawiono wydruk daty w części "Kaucje, zwroty"

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.c | 04-11-2020

  1. Poprawiono weryfikację NIP na oknie JPK-VAT7 [w poprzedniej wersji weryfikacja odbywała się bezwzględnie przez Vies, a nie MF]

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.b | 19-10-2020

  1. W module "przeglądania i scalania JPK" można teraz połączyć plik, który nie zawiera sprzedaży bądź zakupu z innym plikiem JPK zawierającym te dane [poprzednia wersja mogła składać tylko dwie niepuste ewidencje]
  2. Wprowadzono drobne poprawki:
   • Poprawiono zapamiętywanie zmodyfikowanego JPK w starej wersji JPK-VAT(3), w menu JPK -> Przeglądanie i scalanie JPK - poprzednie wersje. [W wersji 13.4 zapamiętanie mogło się nie udać, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych]
   • W menu Ewidencja zapisów -> Korekty obowiązkowe:
    - poprawiono otwieranie tego menu, jeśli Użytkownik nie otworzył wcześniej menu Ewidencja VAT -> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT i nie zapamiętał wartości współczynnika i prewspółcznnika
    - wciśnięcie przycisku "Zapisz w ewidencji VAT" oznacza przepisanie korekt do ewidencji tak, by trafiły potem do JPK i do zawartej w nim deklaracji. Poprzednia wersja przepisywała je, nie usuwając jednak poprzednio przeniesionych pozycji.

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.a | 16.10.2020

  1. Poprawiono wyszukiwanie zapisów ewidencji VAT - wybranie zakupów w kryterium powodowało błąd;

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4 | 12-10-2020

  1. Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
   • Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
    --> Formularze --> JPK --> JPK z dekl,. VAT od 2020r
    Pozostałe rodzaje JPK znajdziemy w menu:
    --> Formularze --> JPK --> JPK-VAT do 09.2020
    oraz --> Formularze --> JPK --> pozostałe rodzaje JPK
   • Zmieniono układ menu dla deklaracji VAT:
    menu --> Formularze --> VAT zawiera podpunkty:
    --> VAT-UE i VAT-UEK
    --> VAT-9M i VAT-12
    --> deklaracje VAT-7 obowiązujące do 09.2020
   • wysyłanie samych deklaracji pozostawiono w menu:
    --> Formularze --> e-Deklaracje
   • JPK-VAT7 występuje w wersjach:
    - JPK-VAT7M zawiera ewidencję i deklarację miesięczną
    - JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną
    - JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną i deklarację kwartalną
   • Nowe JPK (z deklaracją lub bez) można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rodzaj podpisu wybiera się w menu:
    --> Administracja --> Parametry lokalne --> Formularze --> Rodzaj podpisu pliku JPK
   • Drukowanie deklaracji VAT z listy nowych JPK obejmuje te same elementy co dla starej deklaracji VAT-7
    - drukowanie deklaracji
    - listy zapisów ujętych
    - zakładki Obliczenie
    - zakładki Księgowanie
    Więcej informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.1 JPK-VAT7
   • Przed sporządzeniem nowego JPK:
    - prowadząc ewidencję należy zaznaczać kody GTU i inne wymagane opcje. Opcje te zostały wprowadzone już we wcześniejszej wersji programu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.3 Kody GTU.
    - należy przenieść do ewidencji VAT pozycje:
    - ulgi na złe długi
    - zmniejszenia VAT naliczonego
    - obowiązkowych korekt podatku VAT, jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona
    Generowanie tych pozycji i przenoszenie ich do ewidencji zostało zrealizowane już wcześniej i omówione w opisie zmian do wersji FK 13.2
    - Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, to przed sporządzeniem pierwszego JPK-VAT7 w danym roku należy wyliczyć współczynnik odliczenia w menu --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT Omawiamy to poniżej w p. 3.
  2. Przeglądanie i scalanie plików JPK z deklaracją VAT
   Jak poprzednio, jest to moduł dodatkowy dostępny dla wszystkich wersji programów (prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta)
   Przeglądanie i scalanie dla nowych JPK-VAT7 obejmuje:
    · Dopisywanie (scalenie części ewidencyjnej) dwóch lub więcej plików JPK
   • Weryfikację i wyliczenie deklaracji VAT według części ewidencyjnej JPK [w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o poprzednie dwa pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału]
   • Przeglądanie zapisów zakupów i sprzedaży w postaci skróconej lub pełnej
   • Drukowanie listy zapisów zakupów i sprzedaży VAT zawartych w JPK
   • Drukowanie deklaracji VAT
  3. Zmiana wyliczania procentu odliczenia VAT przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
   • Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
    --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT
   • Wyliczenie wykonuje się raz w roku
    - automatycznie według zapisów z roku poprzedniego
    - lub ręcznie
    - jeżeli istnieje deklaracja VAT za 09.2020 lub III kwartał 2020 to program pobiera procenty odliczenia z tej deklaracji
  4. Możliwość przeglądania i drukowania opcji dodatkowych ujmowanych w JPK:
   Dotyczy to opcji zapisów zakupu i sprzedazy VAT:
   • Kodów GTU i innych opcji zaznaczonych na zakładce Dane do JPK dla sprzedaży VAT
   • Informacji o metodzie kasowej i o podzielonej płatności
   • Informacji o typie zapisu VAT:
    - dla zakupu: dokument WEW - wewnętrzny
    dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
    - dla sprzedaży: dokument RO - raport fiskalny
    dokument FP - faktura do paragonu
    dokument WEW - wewnętrzny
    dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
   • Wyświetlanie i drukowanie powyższych Opcji można włączyć na:
    - liście zakupów VAT
    - liście sprzedaży VAT
    - zestawieniu ewidencji skróconej sprzedaży lub zakupów
   • Program umożliwia wyszukiwanie zapisów według zaznaczonych w nich powyższych opcji
    w menu: --> Wyszukiwanie zapisów VAT
  5. Drukowanie na fakturach sprzedaży kodów GTU i innych
   • Można drukować kody zaznaczane na zakładce Dane do JPK w fakturach sprzedaży
   • parametr oznaczający czy drukować -domyślnie ustawiony na TAK- można wyłaczyć
    --> Parametry lokalne
    --> Faktury --> Czy drukować dane do JPK na fakturze
  6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl