Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.5 | 17-11-2020

 1. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
  • Ponieważ "faktury do paragonu" (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży - faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
  • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
 2. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać "transakcje z kontrahentem powiązanym" ("TP") niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
  • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik "Kontrahent powiązany (dane do JPK)"
  • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP'
  • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
 3. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
  • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację "Kod kraju nadania NIP". Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa "brak".
  • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
  • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
  • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola "nie podlega" lub "bez odliczeń"
  • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
  • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje "tryb odliczenia: pełny", gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
 4. Dane do IFT-2:
  • Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
   - podstawa opodatkowania równa kwocie netto zakupu (np. 10% od kwoty 1000 zł = 100 zł)
   - podstawa opodatkowania równa kwocie netto powiększonej o podatek (tj. wartość taka, by po odjęciu podatku wyszła dokładnie wartość netto zakupu)
 5. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
 6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
  • dodano pola związane ze zmianami w IFT-2
  • poprawiono wypełnianie znacznika "VAT-UE trójstronny" przy eksporcie faktury ·
  • dodano znacznik "Call off stock"
  • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
 7. Podczas wystawiania faktur:
  • poprawiono wydruk daty w części "Kaucje, zwroty"

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.c | 04-11-2020

 1. Poprawiono weryfikację NIP na oknie JPK-VAT7 [w poprzedniej wersji weryfikacja odbywała się bezwzględnie przez Vies, a nie MF]

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.b | 19-10-2020

 1. W module "przeglądania i scalania JPK" można teraz połączyć plik, który nie zawiera sprzedaży bądź zakupu z innym plikiem JPK zawierającym te dane [poprzednia wersja mogła składać tylko dwie niepuste ewidencje]
 2. Wprowadzono drobne poprawki:
  • Poprawiono zapamiętywanie zmodyfikowanego JPK w starej wersji JPK-VAT(3), w menu JPK -> Przeglądanie i scalanie JPK - poprzednie wersje. [W wersji 13.4 zapamiętanie mogło się nie udać, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych]
  • W menu Ewidencja zapisów -> Korekty obowiązkowe:
   - poprawiono otwieranie tego menu, jeśli Użytkownik nie otworzył wcześniej menu Ewidencja VAT -> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT i nie zapamiętał wartości współczynnika i prewspółcznnika
   - wciśnięcie przycisku "Zapisz w ewidencji VAT" oznacza przepisanie korekt do ewidencji tak, by trafiły potem do JPK i do zawartej w nim deklaracji. Poprzednia wersja przepisywała je, nie usuwając jednak poprzednio przeniesionych pozycji.

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4.a | 16.10.2020

 1. Poprawiono wyszukiwanie zapisów ewidencji VAT - wybranie zakupów w kryterium powodowało błąd;

FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.4 | 12-10-2020

 1. Zrealizowano nowy format JPK-VAT7, zawierający zintegrowaną ewidencje i deklarację VAT. Wysyła się do po raz pierwszy za październik 2020r.
  • Generowanie i wysyłanie nowego JPK zostało przeniesione do nowego punktu menu
   --> Formularze --> JPK --> JPK z dekl,. VAT od 2020r
   Pozostałe rodzaje JPK znajdziemy w menu:
   --> Formularze --> JPK --> JPK-VAT do 09.2020
   oraz --> Formularze --> JPK --> pozostałe rodzaje JPK
  • Zmieniono układ menu dla deklaracji VAT:
   menu --> Formularze --> VAT zawiera podpunkty:
   --> VAT-UE i VAT-UEK
   --> VAT-9M i VAT-12
   --> deklaracje VAT-7 obowiązujące do 09.2020
  • wysyłanie samych deklaracji pozostawiono w menu:
   --> Formularze --> e-Deklaracje
  • JPK-VAT7 występuje w wersjach:
   - JPK-VAT7M zawiera ewidencję i deklarację miesięczną
   - JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną
   - JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera ewidencję miesięczną i deklarację kwartalną
  • Nowe JPK (z deklaracją lub bez) można podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Rodzaj podpisu wybiera się w menu:
   --> Administracja --> Parametry lokalne --> Formularze --> Rodzaj podpisu pliku JPK
  • Drukowanie deklaracji VAT z listy nowych JPK obejmuje te same elementy co dla starej deklaracji VAT-7
   - drukowanie deklaracji
   - listy zapisów ujętych
   - zakładki Obliczenie
   - zakładki Księgowanie
   Więcej informacji znajdziemy w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.1 JPK-VAT7
  • Przed sporządzeniem nowego JPK:
   - prowadząc ewidencję należy zaznaczać kody GTU i inne wymagane opcje. Opcje te zostały wprowadzone już we wcześniejszej wersji programu. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.6.3 Kody GTU.
   - należy przenieść do ewidencji VAT pozycje:
   - ulgi na złe długi
   - zmniejszenia VAT naliczonego
   - obowiązkowych korekt podatku VAT, jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona
   Generowanie tych pozycji i przenoszenie ich do ewidencji zostało zrealizowane już wcześniej i omówione w opisie zmian do wersji FK 13.2
   - Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, to przed sporządzeniem pierwszego JPK-VAT7 w danym roku należy wyliczyć współczynnik odliczenia w menu --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT Omawiamy to poniżej w p. 3.
 2. Przeglądanie i scalanie plików JPK z deklaracją VAT
  Jak poprzednio, jest to moduł dodatkowy dostępny dla wszystkich wersji programów (prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta)
  Przeglądanie i scalanie dla nowych JPK-VAT7 obejmuje:
   · Dopisywanie (scalenie części ewidencyjnej) dwóch lub więcej plików JPK
  • Weryfikację i wyliczenie deklaracji VAT według części ewidencyjnej JPK [w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o poprzednie dwa pliki za dwa pierwsze miesiące kwartału]
  • Przeglądanie zapisów zakupów i sprzedaży w postaci skróconej lub pełnej
  • Drukowanie listy zapisów zakupów i sprzedaży VAT zawartych w JPK
  • Drukowanie deklaracji VAT
 3. Zmiana wyliczania procentu odliczenia VAT przy zakupach dot. sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
  • Wyliczenie to, wcześniej wykonywane na ekranie deklaracji VAT-7, przeniesiono do nowego menu
   --> Ewidencja VAT --> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT
  • Wyliczenie wykonuje się raz w roku
   - automatycznie według zapisów z roku poprzedniego
   - lub ręcznie
   - jeżeli istnieje deklaracja VAT za 09.2020 lub III kwartał 2020 to program pobiera procenty odliczenia z tej deklaracji
 4. Możliwość przeglądania i drukowania opcji dodatkowych ujmowanych w JPK:
  Dotyczy to opcji zapisów zakupu i sprzedazy VAT:
  • Kodów GTU i innych opcji zaznaczonych na zakładce Dane do JPK dla sprzedaży VAT
  • Informacji o metodzie kasowej i o podzielonej płatności
  • Informacji o typie zapisu VAT:
   - dla zakupu: dokument WEW - wewnętrzny
   dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
   - dla sprzedaży: dokument RO - raport fiskalny
   dokument FP - faktura do paragonu
   dokument WEW - wewnętrzny
   dokument Inny - dla wszystkich pozostałych
  • Wyświetlanie i drukowanie powyższych Opcji można włączyć na:
   - liście zakupów VAT
   - liście sprzedaży VAT
   - zestawieniu ewidencji skróconej sprzedaży lub zakupów
  • Program umożliwia wyszukiwanie zapisów według zaznaczonych w nich powyższych opcji
   w menu: --> Wyszukiwanie zapisów VAT
 5. Drukowanie na fakturach sprzedaży kodów GTU i innych
  • Można drukować kody zaznaczane na zakładce Dane do JPK w fakturach sprzedaży
  • parametr oznaczający czy drukować -domyślnie ustawiony na TAK- można wyłaczyć
   --> Parametry lokalne
   --> Faktury --> Czy drukować dane do JPK na fakturze
 6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje usprawniające pracę z programem
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl