Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 14.0 | 29-01-2021

  1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
  2. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
  3. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
   • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  4. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
  5. Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
  6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Poprawiono export dokumentów - faktur VAT-Marża
   • Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.6.a | 05-01-2021

  1. Usunięto błąd uniemożliwiający zapamiętanie korekty do dokumentu sprzedaży bez wpisu do ewidencji VAT.
  2. Poprawiono zestawienie Zgodności ewidencji z deklaracją VAT i JPK. Poprzednio błędnie były ujmowane zapisy Metody kasowej nie ujęte w VAT.

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.6 | 21-12-2020

  1. Usprawnienia dotyczące wystawiania dokumentów handlowych:
   • Uruchomiono pobieranie oznaczeń do JPK z dokumentów źródłowych przy wystawianiu korekt i zaliczek
   • Przy wystawianiu dokumentów handlowych dopuszczono wybór osoby (oprócz kontrahenta-firmy)
  2. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
   • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 - P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
   • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
   • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
   • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
   • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż "CZYNNY/AKTYWNY"
   • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem "nieczynny" i "niezweryfikowany"
   • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK
  3. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
   • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT - zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
   • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
   • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
   • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
  4. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS - wyeliminowano błędną interpretacje pustej daty terminu płatności
  5. Zmiany w module Homebanking
   • dodano możliwość filtrowania przelewów na liście (niewysłane/wysłane)
   • dodano możliwość wyboru kodowania wysyłanego pliku (ANSI / UTF8)
  6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.5.a | 19-11-2020

  1. Usunięto błąd uniemożliwiający wystawienie korekty faktury.
  2. Poprawiono wyświetlanie terminu płatności na dokumentach handlowych.

  FINKA-FAKTURA WINDOWS 13.5 | 17-11-2020

  1. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
   • Ponieważ "faktury do paragonu" (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży - faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
   • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
  2. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać "transakcje z kontrahentem powiązanym" ("TP") niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
   • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik "Kontrahent powiązany (dane do JPK)"
   • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP'
   • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
  3. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
   • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację "Kod kraju nadania NIP". Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa "brak".
   • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
   • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
   • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola "nie podlega" lub "bez odliczeń"
   • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
   • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje "tryb odliczenia: pełny", gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
  4. Dane do IFT-2:
   • Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
    - podstawa opodatkowania równa kwocie netto zakupu (np. 10% od kwoty 1000 zł = 100 zł)
    - podstawa opodatkowania równa kwocie netto powiększonej o podatek (tj. wartość taka, by po odjęciu podatku wyszła dokładnie wartość netto zakupu)
  5. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
  6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • dodano pola związane ze zmianami w IFT-2
   • poprawiono wypełnianie znacznika "VAT-UE trójstronny" przy eksporcie faktury ·
   • dodano znacznik "Call off stock"
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
  7. Podczas wystawiania faktur:
   • poprawiono wydruk daty w części "Kaucje, zwroty"
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl