Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-FAKTURA 10.0 | 06-02-2017

  1. Opracowano nowe wzory deklaracji VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4).

  • Należy pamiętać, że od roku 2017 informacje VAT-UE i VAT-27 składa się elektronicznie.
  • Deklaracje VAT-7 i VAT-7K również składa się wyłącznie elektronicznie. Możliwość złożenia papierowego - tylko na rok 2017 - pozostawiono dla najmniejszych podatników, jeśli spełnione są warunki opisane w bazie wiedzy na stronie FINKA

  2. Wprowadzono nową wesję JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) JPK-VAT(2).

  • Należy pamiętać, że JPK-VAT powinien zawierać pełną ewidencję zakupu oraz sprzedaży. Można więc generować go z programu FINKA-FAKTURA jeśli dane wpisane do ewiedncji VAT obejmują zarówno sprzedaż, jak i zakupy.
  • Plik JPK-VAT w nowej wersji muszą wysyłać co miesiąc tzw. mali i średni podatnicy. W ustaleniu przynależności do tych kategorii może pomóc kalkulator terminów JPK
  • W menu Formularze -> Jednolity Plik Kontrolny program generuje automatycznie JPK-VAT na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży, a także sprawdza zgodność danych z deklaracją VAT. Stąd:
  • Zaleca się przed sporządzeniem JPK wystawić deklarację VAT (terminy są takie same, do 25-go). Wyjątkiem jest tu deklaracja kwartalna, przy której także obowiązuje comiesięczne wysyłanie JPK. 
  • Przy tworzeniu JPK program FINKA sprawdzi, czy w każdej pozycji ewidencji znajdują się wszystkie wymagane dane, m. in. nazwa, adres i NIP nabywcy oraz numer faktury i opis zdarzenia gospodarczego. W razie braku danych Użytkownik ma dwie możliwości:
   • wpisać w JPK stały tekst w miejsce pól niewypełnionych w ewidencji
   • Program FINKA zapisuje plik JPK na dysku, zaś wysyłanie i pobranie UPO należy wykonać za pomocą programu udostępnionego na stronie MF.

  3. W związku z tym, że od r. 2017 szereg usług budowlano - montażowych objęto trybem "odwrotnego obciążenia VAT", w ewidencji sprzedaży wprowadzono nową kategorię "Odwrotne obciążenie - usługi podwykonawców budowalnych".

  • Program wliczy takie pozycje do formularza VAT-27, który od nowego roku trzeba wysyłać elektronicznie co miesiąc.
  • W ewidencji VAT na ekranie zwykłej sprzedaży krajowej można także, obok sprzedaży opodatkowanej, wpisać kwotę podlegającą "odwrotnemu obciążeniu" w tym trybie.
  • Szereg informacji o tej i innych zmianach w podatku VAT opisaliśmy w bazie wiedzy na stronie FINKA 

  4. "Transakcje trójstronne". W ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, przy dostawach i nabyciach wspólnotowych (WNT i WDT) można zaznaczyć opcję "VAT-UE trójstronny".

  • Znacznik transakcji trójstronnych dotyczy tylko pośrednika, w transakcjach pomiędzy sprzedawcą, pośrednikiem i odbiorcą - każdy w innego kraju UE - gdy spełnione są warunki "trójstronnej procedury uproszczonej" wg Ustawy o VAT art. 135 i 136.
  • Zgodnie z interpretacją MF, program ujmuje transakcje trójstronne:
   • nabycie przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 oraz w VAT-UE w części "nabycie wspólnotowe - WNT"
   • sprzedaż przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 w poz. 11 "Dostawa towarów poza terytorium kraju", zaś w VAT-UE w części "Dostawa wspólnotowa - WDT".

  5. Zmiana kwoty wolnej od podatku. Dostosowano program do regulacji dotyczącej kwoty wolnej od 2017r.

  • Zaliczki podatkowe w menu Formularze - Zaliczka PDOF (PIT-36) wylicza się, zgodnie z nowymi zasadami, stosując kwotę wolną jak w roku 2016 (ulga podatkowa 556,02 zł).
  • W razie przekroczenia progu podatkowego program przestanie ujmować w zaliczkach ulgę podatkową, zgodnie z nową regulacją.
  • Dopiero po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym PIT-36, można ująć kwotę wolną zwiększoną lub zmniejszoną według nowych zasad.

  6. Wprowadzono usprawnienia w module ewidencji VAT w programie FINKA:

  • W menu Ewidencja zapisów - Wyszukiwanie zapisów VAT dodano możliwość znalezienia zapisów w konkretnej stawce VAT, z zakresem kwot od-do w danej stawce.
  • Przy wprowadzaniu zapisów do ewidencji zakupu lub sprzedaży VAT po wypełnieniu pola "Opis zdarzenia gospodarczego" można wcisnąć klawisz Page Down, co powoduje przejście do pierwszego okienka liczbowego, bez potrzeby przechodzenia myszką lub tabulatorem przez szereg pól.
  • Chcielibyśmy tu wspomnieć, że wszystkie czynności w programie FINKA można wykonywać z klawiatury, beż używania myszki, co na ogół znacząco przyspiesza pracę z programem.

  FINKA-FAKTURA 9.3.a | 09-09-2016

  1. Uruchomiono generowanie Jednolitego pliku kontrolnego dla pakietów programu Faktura START oraz STANDARD.

  2. Przywrócono możliwość wysyłania elektronicznego załącznika ORD-ZU dla korekty deklaracji VAT-7 w wersji 16. 

  3. W zestawieniach handlowych: 
  - Asortymentów wg dokumentów 
  - Obrotów z odbiorcami / dostawcami

  wyłączono uwzględnianie w sumach kwot z dokumentów anulowanych.

  FINKA-FAKTURA 9.2 | 16-08-2016

  1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. 

  Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu: 

  -> Formularze 
  -> Jednolity Plik Kontrolny - INS Dodaj.

  Następnie: 

  · Wybieramy rodzaj pliku:
  - JPK - VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku)
  - JPK - FA : Faktury z pozycjami (faktury wystawione w programie Faktura) 
  · Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik 

  · Po F3 - dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce. 

  · Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej. 

  Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze - Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku. 

  Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego: 

  · Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik · Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji - jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń. 

  Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF. 

  · Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji. 2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)

  Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016; 

  3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu: 

  -> Administracja
  -> Pobieranie danych początkowych: 

  · z innych programów Finka 
  · z pliku Excel lub CSV 


  Pobieranie danych:
  - Kontrahentów
  - Osób
  - Asortymentów

  Import ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.

  FINKA-FAKTURA 9.1 | 05-05-2016

  1. Wprowadzono kilka drobnych, kosmetycznych poprawek w deklaracji VAT-7, dotyczących działania prewspółczynnika VAT.

  FINKA-FAKTURA 9.0.a | 03-03-2016

  1. Zrealizowano tzw. prewspółczynnik VAT, oznaczający zmniejszenie odliczenia VAT w przypadku zakupów służących działalności innej niż działalność gospodarcza. Dotyczy on przede wszystkim jednostek realizujących zadania budżetowe, np. domy kultury, biblioteki i inne. Jeśli w programie FINKA wywołamy deklarację VAT za 01.2016 lub późniejszą, to na zakładce "Obliczenie" mamy: 

  · Pozycje "z9, z10, z11" oznaczające sprzedaż z poprzedniego roku, odpowiednio: opodatkowaną, zwolnioną i nie podlegającą VAT 

  · Dodatkową pozycję z12 "Wartość działalności innej niż gospodarcza" - do wpisania ręcznie, jeśli jednostka prowadzi taką działalność i jej wartość nie figuruje w ewidencji VAT. 

  · Pozycje z13 .. z16 do wyliczenia prewspółczynnika. Moźna tam wpisać prewspółczynnik ręcznie, jeśli wyliczenie według danych z ubiegłego roku nie jest adekwatne do rodzaju działalności. 

  · Dalsze pozycje z17 .. z22 zawierają współczynnik odliczenia VAT według proporcji sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, na zasadach istniejących także we wcześniejszych wersjach programu i we wcześniejszych edycjach Ustawy o VAT. 

  · Liczenie prewspółczynnika i współczynnika odbywa się według zasad zapisanych w ustawie o VAT, tj z zaokrągleniem do pełnego procentu w górę. Wartość poniżej 2% przyjmuje się za 0%, zaś ponad 98% przyjmuje się za 100%. To ostatnie podwyższenie dotyczy sytuacji, gdy kwota VAT nieodliczanego zmaleje o mniej niż 500 zł. 

  · Obydwa współczynniki zmniejszają odliczenie kwot VAT "służących celom sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej", figurujących w poz. z4 i z8. Odpowiednia ich część jest wliczana do odliczenia VAT w poz. 42 i 43, zaś część nieodliczana figuruje w informacyjnych polach z28 oraz k4. 

  2. Dla zwiększenia elastyczności liczenia prewspółczynnika VAT użytkownik może wybrać odpowiednią opcję zależnie od tego, jakie wartości wpisywane są do ewidencji jako "niepodlegające pod VAT". 

  Na zakładce "Obliczenie" w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K użytkownik może wybrać, czy "sprzedaż niepodlegającą pod VAT": 

  · wliczać do prewspółczynnika - gdy wartości te reprezentują działalność nie będącą działalnością gospodarczą; 

  · wliczać do współczynnika - gdy wartości te reprezentują część działalności gospodarczej; 

  · nie wliczać - gdy w ewidencji funkcjonują wartości nie stanowiące obrotów firmy. 

  3. Na wyszukiwaniu Zapisów VAT przywrócono opcjonalną kolumnę "VAT bez odliczeń". 

  4. Ponadto wprowadzono kilka drobnych poprawek i zabezpieczeń w funkcjonowaniu programu. 

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl