Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 14.1.b | 23-03-2021

 1. Poprawiono błędne sprawdzenie dot. roku poniesienia straty w załączniku CIT-8/O, uniemożliwiające w szczególnych przypadkach wysyłkę elektroniczną formularza CIT-8 w najnowszej wersji.
 2. Poprawiono błąd mogący wystąpić podczas importu raportów kasowych o zbyt długich opisach i numerach dokumentów.

FINKA-FK WINDOWS 14.1.a | 22-03-2021

 1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.

FINKA-FK WINDOWS 14.1 | 11-03-2021

 1. Załączniki do dokumentów księgowych
  Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do zapisów księgowych i do pozycji w ewidencji VAT. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np:
  • umowę lub zamówienie
  • fakturę
  • dowód dostawy
  • protokół odbioru
  Załączniki można dołączyć do pozycji księgowań lub do zapisów zakupu lub sprzedaży VAT. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
  W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych księgowych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
 2. Zmiany w formularzach podatkowych:
  • W załączniku CIT/WZ, dotyczącym zmniejszeń lub zwiększeń przychodów i kosztów z powodu przeterminowania zapłat,
   - wprowadzono redagowanie pozycji załącznika.
   - Podobnie jak wcześniej, pozycje te można także pobrać z zestawień utworzonych w menu
  • Deklarację korygującą VAT-UEK można wysłać elektronicznie. We wcześniejszej wersji nie było takiej możliwości z powodu opóźnionej publikacji odpowiedniego formatu dokumentu przez MF.
  • Wprowadzono nową wersję PIT-11 (27) za rok 2021.
 3. Wprowadzono poprawki do mechanizmu JPK z deklaracją VAT
  • Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
   - jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty JPK.
  • Poprawiono generowanie JPK w sytuacji, gdy zawiera on korekty VAT naliczonego w poz. 44 - 47 deklaracji
   - problem mógł wystąpić jedynie przy ręcznej edycji korekt w ewidencji zakupu, w tym przypisanie ich do sprzedaży wyłącznie zwolnionej
   - w pozostałych przypadkach korekty były poprawne
 4. Dokonano ulepszeń w szeregu zestawień:
  • dopisano numer KG na zestawieniach VAT: ewidencja skrócona, zestawienie odliczeń kosztów samochodowych oraz zestawienie "dane do JPK i deklaracji"
  • Zestawienie faktur do paragonów zaopatrzono w kryteria wyboru wg kontrahenta lub wg numeru dokumentu
  • W zestawieniu zakupu VAT - wartości do deklaracji i ewidencji: poprawiono ujmowanie korekt, które wliczane są do poz. 44-47 deklaracji VAT, [pominięte: poprawka zaokrągleń kwoty netto]
  • Bilans i rachunek zysków i strat: wzory tych dokumentów nie zmieniły się, poprawiono jednak procedurę eksportu do pliku XLS (dodano eksport bilansu, gdyż wcześniej w XLS zapisywał się sam rachunek zysków i strat)
  • Uporządkowano uprawnienia dla użytkowników, dotyczące dostępu do e-deklaracji i do IFT-2. Edycję uprawnień wywołuje się z panelu startowego programu.

FINKA-FK WINDOWS 14.0.b | 17-02-2021

 1. W formularzu CIT-8 poprawiono komunikat dotyczący zaokrąglenia i wyliczenia poz. 115 i 131.
  • W poprzedniej wersji komunikat mógł ukazać się niepotrzebnie, natomiast nie było ryzyka braku komunikatu, jeśli rzeczywiście był uzasadniony.
 2. Dokonano drobnych poprawek dotyczących drukowania sprawozdań finansowych, m.in.:
  • drukowania daty sporządzenia sprawozdania
  • drukowania osobnych pozycji dla metody ustalania wyniku finansowego i metody sporządzania sprawozdania
   - w poprzedniej wersji te dwie pozycje były scalane na wydruku sprawozdania np. dla jednostek małych

FINKA-FK WINDOWS 14.0.a | 01-02-2021

 1. W formularzu CIT-8 poprawiono wyliczanie podstawy opodatkowania w szczególnym przypadku.
  • jeśli występują zmniejszenia lub zwiększenia z powodu przeterminowanych należności lub zobowiązań, to program odpowiednio ujmuje je w podstawie opodatkowania w CIT-8, na podstawie załącznika CIT-WZ
  • Ponieważ problem jest istotny, program sprawdzi, czy wystąpił on w CIT-8 zredagowanym w poprzedniej wersji FK i wyświetli odpowiednie komunikaty.
 2. Wprowadzono drobną poprawkę do pobierania stanu otwarcia kont (B.O.) z poprzedniego roku
  • W poprzedniej wersji program mógł przenieść część kont według salda zamiast według transakcji
  • Jeśli problem wystąpił, program wyświetli komunikat z zaleceniem ponownego pobrania B.O.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl