Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.4 | 03.12.2019

  1. Wprowadzono nową wersję deklaracji VAT-7(20), VAT-7K(14), a także VAT-9M (9).
  2. Deklaracja VAT-7 i VAT-7K zawiera nowy punkt 69 dotyczący wystawiania faktur wg art. 106e u.1 p. 18a, czyli faktur z obowiązkiem zapłaty w trybie podzielonej płatności (split payment).
   • W związku z tym wprowadzono także nową opcję w ewidencji sprzedaży VAT: na zakładce "INNE" możemy zaznaczyć "Obowiązek podzielonej płatności" (split payment).
   • Jeśli w danym miesiącu lub kwartale wystąpi choć jeden zapis sprzedaży, w którym zaznaczono tę opcję, to program zaznaczy też odpowiednią pozycję w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.
  3. Adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności" na fakturze. Taka adnotacja jest obowiązkowa w niektórych przypadkach. Odpowiednia opcja znajduje się na dole ekranu faktury, obok sposobu płatności. Szczegółowe informacje o tym nowym obowiązku można znaleźć na stronie FINKA
  4. Obsługa podzielonej płatności (split payment). W programie wprowadzono możliwość wystawiania przelewów podzielonej płatności w kilku różnych punktach menu:
   • w menu Finanse - Konto mamy możliwość wystawienia przelewu zwykłego albo w trybie podzielonej płatności. W tym drugim przypadku należy podać wymagane informacje, tj kwotę brutto, kwotę VAT oraz NIP i numer faktury.
   • W nowym punkcie menu Finanse - Zobowiązania do przelewów split payment znajdziemy listę zobowiązań wynikających z zarejestrowanych zakupów VAT. Zestawienie zawiera elementy wymagane do takich przelewów, tj. kwotę brutto, VAT, NIP i numer faktury.
   • - Użytkownik może w tym zestawieniu wystawić przelew "split payment". Przelew zostanie zapisany na liście widocznej w menu Finanse - Konto i będzie zawierał wymagane informacje.
   • Rozszerzono także funkcjonowanie menu Finanse - Home banking, który pozwala teraz zarówno na wysyłanie przelewów zwykłych, jak i wystawionych w trybie podzielonej płatności.
  5. Biała księga podatników. Zaopatrzono program w szereg opcji związanych z "Białą Księgą Podatników", która zawiera m.in. numery kont bankowych podmiotów gospodarczych. W razie zapłaty na konto nie wykazane na białej liście grożą konsekwencje podatkowe, jeśli kwota transakcji przekracza 15 000 zł. Jeśli oczywiście przyjmiemy zasadę opłacania wszystkich faktur na konta wykazane na białej liście, to zwiększamy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Szereg punktów w programie znacznie to ułatwia:
   • Przy wprowadzaniu nowego kontrahenta otrzymamy pytanie Nie uzupełniono kont bankowych, czy pobrać z białej listy?"
   • Na ekranie danych kontrahenta, zakładka Konta bankowe, znajdziemy przycisk "Pobierz z BL", pozwalający na pobranie kont bankowych kontrahenta z urzędowego wykazu.
   • W menu Finanse - Konto oraz Finanse - Home banking, gdy wyświetlona jest lista przelewów, funkcjonuje przycisk "Sprawdź z BL". Pozwala on na weryfikację kont w wybranych lub wszystkich przelewach z Białą Listą.
  6. Kody PCN. Zaopatrzono program w pełną klasyfikację PCN, niezbędną przy sprzedaży lub nabywaniu towarów z UE i sporządzaniu zgłoszeń Intrastat.
   • W menu Słowniki - Fakturowanie - Kody PCN znajdziemy pełną, rozwijalną listę kodów PCN.
   • Na ekranie danych towaru, na zakładce Intrastat działa przycisk F2 - PCN. Powoduje on wyświetlenie rozwijalnego drzewa klasyfikacji PCN i wybranie odpowiedniego kodu.
   • Jeśli we wcześniejszych wersjach programu towarom przypisano już kody PCN, to zostają one zachowane.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.3.a | 08.07.2019

  1. Wprowadzono poprawkę dotyczącą faktur zaliczkowych i końcowych wystawionych w poprzednich wersjach programu. Problem dotyczył rzadkich sytuacji, gdy do takich faktur wystawiono korektę lub fakturę końcową i następnie ją usunięto.
   • Jeśli występują problemy z wystawieniem kolejnej zaliczki lub korekty, należy na liście faktur lub w menu "Wyszukiwanie dokumentów handlowych" wywołać menu F12 Opcje - Napraw rekord zaliczek (techniczne).
   • Wywołanie tego punktu dla innego dokumentu nie powoduje żadnych skutków i program informuje o tym.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.3 | 04.06.2019

  1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
   Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
   Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
   • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
   • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza.
   • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu
  2. Zrealizowano pobieranie danych kontrahentów z GUS.
   • Podczas wystawiania faktury lub innego dokumentu można:
    - wpisać NIP kontrahenta
    - jeśli ten NIP istnieje już na liście kontrahentów to program wpisze dane w okienku "Kontrahent"
    - można też wcisnąć przycisk "Pobierz dane z GUS"; program połączy się z serwerem GUS, pobierze dane i wpisze je na listę kontrahentów oraz do okienka "Kontrahent"
   • Przycisk "Pobierz dane z GUS" widnieje także na ekranach
    - sprzedaż VAT
    - zakup VAT
    - edycji danych kontrahenta w Słownikach
    - oraz na ekranie zakładania nowej firmy
   • Z powodu technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera "FINKA". Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
   • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku "Weryfikuj NIP", który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
  3. Zrealizowano nową wersję JPK-FAKTURA (2), obowiązującą od 01.07.2019.
   • Plik JPK-FAKTURA zawiera szczegółowe pozycje faktur za dany okres i należy przekazywać go do Urzędu Skarbowego na życzenie Urzędu.
   • Plik JPK-FAKTURA zawiera nagłówki faktur z sumami brutto oraz pozycje faktur z kwotami netto, więc podsumowania tych kwot w stopce pliku są różne.
   • Jeszcze większa różnica wystąpi przy JPK-FAKTURA dla faktur wystawionych w dewizach, gdyż wówczas, zgodnie z wyjaśnieniami MF, wpisuje się nagłówki faktur w wartości brutto PLN, zaś pozycje w wartości netto w dewizach.
  4. Zmiany dotyczące wystawiania faktur i dokumentów magazynowych:
   • PZ z zerowymi cenami. Użytkownik może przyjąć towary nie znając jeszcze ich cen magazynowych, podając w PZ ceny zerowe. Później można:
    - zmodyfikować PZ, wpisując prawidłowe ceny - w takim przypadku program zmodyfikuje też wycenę magazynową dokumentów rozchodowych, jeśli były już wystawione, i ujmie odpowiednie wartości w kartotece magazynowej
    - lub wystawić korektę PZ z podaniem nowych cen - jeśli istnieją już rozchody towarów, program wygeneruje także "korektę wyceny rozchodów" i umieści ją w postaci adnotacji w stopce PZ, a także jako dokument KPZ (korekta PZ) w karyotece magazynowej.
   • Korekta faktury końcowej: umożliwiono anulowanie sprzedaży towaru po wystawieniu faktury zaliczkowej i późniejszej końcowej. Trzeba w tym celu wystawić fakturę korygującą do faktury końcowej, z wpisaniem "ilość jest = 0".
   • Adnotacja o zaokrągleniu w stopce faktury. W definicji faktury można wybrać, zgodnie z zasadami, liczenie VAT według stopki lub według sumy pozycji. Przy tym pierwszym trybie VAT wyliczony od kwoty netto w stopce może różnić się od sumy kwot VAT w poszczególnych pozycjach o wartości groszowe - w takim przypadku program wydrukuje odpowiednią adnotację na dole faktury.
   • Wyliczanie wartości fakturowej i statystycznej do INTRASTAT
    - Do tej wartości wlicza sie pozycje towarowe i pomija się pozycje usługowe występujące na fakturze
    - Od obecnej wersji program może wliczać tam pozycje "materiałów" i "wyrobów". Aby uruchomić ten tryb, Użytkownik może zmodyfikować parametr w menu Administracja - Parametry lokalne - INTRASTAT - Czy przy WNT/WDT materiałów/wyrobów wliczać je do Intrastat?
   • Wprowadzono inne drobne usprawnienia i poprawki przy wystawianiu faktur i ich drukowaniu.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.2.a | 25.04.2019

  1. Poprawiono komunikację z drukarkami fiskalnymi firmy Novitus.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.2 | 10.04.2019

  1. Wprowadzono znaczącą zmianę dot. importu usług:
   • Podczas księgowania zakupów VAT w trybie "importu usług" można zapisać informacje, na podstawie których program wygeneruje automatycznie formularz IFT-2. Formularz dotyczy importu usług reklamowych i wielu rodzajów innych.
   • Podczas rejestracji importu usług należy na zakładce "Inne":
    - wybrać rodzaj zapisu pod kątem IFT-2:
            - nie podlega IFT-2
            - lub podlega jako jeden z 9 rodzajów usług wymienionych w wyświetlanym menu
    - w przypadku podlegania pod IFT-2 należy następnie wybrać
            - Zwolnione wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub
            - Opodatkowane - w tym przypadku podaje się też stawkę podatku.
  2. Dokonano szeregu drobnych poprawek m.in. w:
   - liście asortymentów
   - cennikach
   - definicji dokumentów handlowych.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl