Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 1.0.b | 29-11-2018

  1. Zmieniono sposób sprawdzania certyfikatu strony Ministerstwa Finansów przy wysyłaniu e-deklaracji.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 1.0.a | 22-11-2018

  1. Na wydruku UPO dla JPK dodano informację o numerze korekty.
  2. Dokonano drobnych zmian przy wystawianiu dokumentów handlowych:
   • Zwiększono maksymalną liczbę znaków dla pola Uwag podczas redagowania dokumentu handlowego z 1000 na 2000 znaków.
   • Uruchomiono usuwanie pozycji na dokumencie handlowym po naciśnięciu przycisku 'DEL Usuń' na ekranie edycji dokumentu.
   • Umożliwiono kopiowanie nazwy asortymentu za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+C podczas edycji asortymentu.
   • Poprawiono wydruk dokumentu handlowego dewizowego z zastosowanym kursem waluty = 0zł
   • Poprawiono wystawianie korekt do faktur zaliczkowych

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 1.0 | 05-11-2018

  1. Podstawowymi funkcjami programu FINKA-MAG jest wystawianie faktur i prowadzenie magazynu.
   • Program pozwala na wystawianie faktur złotowych i dewizowych, a także dokumentów magazynowych PZ, WZ, PW, RW, MM, remanentów i podobnych. Przy odpowiedniej licencji można definiować własne rodzaje dokumentów.
   • Faktura może zastępować dokument wydania z magazynu. Można też odrębnie wystawiać dokument wydania WZ lub inny. Można wystawiać WZ "z ręki", automatycznie według faktury lub odwrotnie - fakturę według WZ).
   • · Podobnie przyjęcia do magazynu można realizować dokumentem przyjęcia PZ, można też stosować "fakturę zakupu", która zależnie od opcji może też stanowić przyjęcie do magazynu.
   • Ważną cechą jest wystawianie korekt do faktur (w tym zbiorczo) lub do dokumentów magazynowych. Można np. wystawić korektę do PZ gdy z danej dostawy były już rozchody. Program wygeneruje wówczas odpowiednie korekty wyceny rozchodów w cenach magazynowych.
   • Zależnie od licencji w programie można też prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, ewidencję rozrachunków z kontrahentami i inne.
   • Pełniejsze omówienie właściwości programu znajdziemy w Pomocy w programie (F1), p. 1.7 Opis funkcji FINKA-Magazyn.
  2. Import danych początkowych
   W programie FINKA-Magazyn można:
   • Pobrać dane z wersji FINKA-MAG dla DOS (wykonać konwersję danych). Program przepisze wówczas:
    - dane asortymentów
    - dane kontrahentów
    - bieżący stan magazynu
    - nie przepisze natomiast faktur i innych dokumentów wystawionych w FINKA-MAG dla DOS, wobec czego zestawienia za poprzednie okresy trzeba wykonywać w tym poprzednim programie
    - więcej w Pomocy w programie (F1), p. 2.6 Konwersja z FINKA-MAG dla DOS
   • Importować dane kontrahentów lub listę asortymentów z zewnętrznych źródeł, z pliku XLS lub CSV
    - więcej w Pomocy w programie (F1) p. 3.10 Dane inicjujące z plików Excel lub CSV
   • Jeśli mamy już dane kontrahentów lub listę asortymentową w innej firmie obsługiwanej w programie FINKA-KPR, FINKA-FAKTURA, FINKA-MIKRO lub FINKA-MAG, to można przepisać ją do nowo założonego zestawu danych
    - więcej w Pomocy w programie (F1) p. 3.9 Dane inicjujące z programów FINKA
  3. Schematy dokumentów
   Użytkownik ma do dyspozycji różne mechanizmy wystawiania dokumentów według istniejącego wzoru:
   • Schematy dokumentów (faktur i dokumentów magazynowych), wymagające odpowiedniej licencji - więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.21 Schematy dokumentów
   • Faktury seryjne, również związane z odpowiednią licencją - więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.23 Faktury seryjne
   • Kopiowanie pozycji z innego dokumentu - więcej w Pomocy w programoe (F1) p. 6.22.1. Kopiowanie pozycji
   • Wystawianie dokumentu na podstawie innego, np. faktury na podstawie proformy, WZ na podstawie faktury itp. Odpowiednie zależności widnieją w definicjach dokumentów handlowych lub magazynowych. Typowe zależności są wpisane domyślnie i nie trzeba ich definiować.
  4. Dokumenty złotowe i dewizowe; WNT, WDT i inne rodzaje transakcji
   Program FINKA-MAGAZYN obsługuje
   • Wystawianie faktur sprzedaży, faktur zakupu oraz dokumentów magazynowych:
    - w PLN, z ujęciem rabatów i narzutów
    - lub w dewizach, przy licencji dokumentów dewizowych - dokumenty dewizowe mają także wyliczoną wartość złotową; w zestawieniach występują obydwie wartości
    - kartoteka towarów w magazynie prowadzona jest w PLN
   • Obsługę transakcji krajowych - zwykłych (z VAT)
    - z odwrotnym obciążeniem VAT
    - lub bez VAT dla podatników bądź asortymentów zwolnionych
   • Obsługę transakcji zagranicznych (przy odpowiedniej licencji) - WNT i WDT
    - zakupy importowe, sprzedaż eksportowa
    - fakturowanie importu i eksportu usług
    Więcej w Pomocy w programie (F1) rozdz. 6.15 Dokumenty dewizowe, 6.3.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowe i inne (sprzedaż) oraz 6.3.2 Transakcje wewnątrzwspólnotowe i inne (zakup)
  5. Czytnik kodów kreskowych
   Program współpracuje z czytnikami kodów kreskowych. Pozwala na skanowanie kodów pojedynczych sztuk towaru oraz opakowań zbiorczych. Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.5 Czytnik kodów kreskowych

  6. Faktury pro forma, zaliczki, inne
   Prócz zwykłych faktur sprzedaży program obsługuje:
   • Faktury pro forma, wraz z wystawianiem faktur sprzedaży na ich podstawie, listą proform niezafakturowanych itp.
   • Faktury zaliczkowe i faktury końcowe z odjęciem zaliczek
   • Faktury VAT-marża
   • Faktury RR
   • Faktury zakupu, które można stosować także w roli "faktur wewnętrznych" dla zakupów z odwrotnym obciążeniem VAT
   • Korekty do każdego rodzaju dokumentów. Korektę można wydrukować w postaci pełnej (Było - Jest) lub uproszczonej, zawierającej tylko pozycje zmieniane.
   Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.14 Faktury zakupu, 6.16 Faktury zaliczkowe, 6.17 Faktury VAT-marża, 6.18 Faktury RR, 6.19 Faktury pro forma oraz 6.13 Korekty

  7. Rabaty, rozliczenie kaucji
   W dokumentach sprzedaży, zakupu oraz dokumentach magazynowych można umieszczać także:
   • Rabaty w pozycjach lub w stopce dokumentu, procentowe lub kwotowe
   • Rozliczenie opakowań zwrotnych i inne pozycje zmniejszające lub zwiększające kwotę zapłaty, bez zmiany wartości faktury
   • Narzuty wliczane do wartości magazynowej towaru - w dokumentach zakupu
   Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.7 Rabaty oraz 6.8 Kaucje

  8. Korekty faktur oraz dokumentów magazynowych
   W programie FINKA-MAG można wprowadzać:
   • korekty faktur sprzedaży oraz faktur zakupu - w tym korektę rodzaju transakcji, np. zmiana zwykłej transakcji na odwrotne obciążenie lub odwrotnie
   • korekty zbiorcze do kilku faktur
   • korekty przyjęć i wydań magazynowych
   • dopuszczalna jest korekta dokumentu przyjęcia do magazynu, jeśli towar został już wydany. Program generuje wówczas odpowiednie korekty wartości przyjmowanej oraz korektę wyceny rozchodu.
   Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.13 Korekty

  9. Kartoteka magazynowa i inne zestawienia
   Każda pozycja w wystawionych dokumentach wchodzi do zestawień:
   • Kartoteka magazynowa - zawiera stan otwarcia na dany dzień, przyjęcia i wydania i stan końcowy z rozbiciem na poszczególne ceny magazynowe
   • Stan magazynowy bieżący lub na dany dzień: można sporządzić zestawienie ilościowe lub ilościowo-wartościowe. Do dyspozycji jest też zestawienie w cenach zakupu i sprzedaży, przy czym ceny sprzedaży brane są z cennika
   • Zestawienie przyjęć magazynowych w cenach zakupu, w układzie wg dokumentów albo asortymentów
   • Zestawienie wydań w cenach zakupu oraz sprzedaży, również w układzie wg dokumentów albo asortymentów
   • Zestawienie sprzedaży w układzie wg dokumentów, wg asortymentów lub wg kontrahentów
    - można np. życzyć sobie zestawienia 20 kontrahentów z najwyższymi obrotami w danym okresie
   • Analizy sprzedaży, czyli zestawienia z cenami zakupu oraz sprzedaży i efektywną marżą.
   • Jeśli stosowano rabaty, to w zestawieniach podane są ceny i wartości efektywne, po rabacie.
   Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 15 Zestawienia handlowe i magazynowe

  10. Szczegółowe cechy lub dodatkowe opisy asortymentów
   • Pozycje usługowe na fakturze mogą zostać uzupełnione o dodatkowe opisy, np. na liście asortymentowej możemy mieć "Czynsz" i na fakturze dopisać "za mc 09.2018"
   • Pozycje towarowe można zaopatrzyć w dodatkowe informacje. Można:
    - przypisać je asortymentom, np. długość, rozmiar
    - przypisać towarom podczas przyjęcia do magazynu, np. data ważności, nr serii. Program umieści te dane także na dokumentach wydania.
    - lub wpisywać na fakturze sprzedaży lub dokumencie wydania
   Więcej w Pomocy w programie (F1) p. 6.4.1 Nr serii i inne cechy dodatkowe oraz 6.4.2 Przedłużony opis pozycji

  11. Kompletacja wyrobów
   Jeśli firma prowadzi produkcję wyrobów albo ich konfekcjonowanie, to można skorzystać z mechanizmu kompletacji. Pozwala on opisać materiały wchodzące w skład wyrobu i przyjęcie wyrobu do magazynu spowoduje również wygenerowanie odpowiedniego rozchodu materiałów.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się