Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.0 | 29-01-2021

  1. Wprowadzono obowiązujące stawki ZUS i limity na rok 2021. Wartości te znajdują się także na stronie FINKA
   • Składki społeczne i zdrowotne dla osób prowadzących działalność - pełne lub ulgowe, dotyczące osób rozpoczynających działalność.
   • Ograniczenie 30-krotności, ograniczenie podstawy dla składki chorobowej i inne limity
   • Wprowadzone wartości widoczne są w "Parametrach Globalnych" i używane przez program automatycznie.
  2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 23 za rok 2020, wraz z załącznikiem PIT/WZR dotyczącym zmniejszeń przychodów z racji przeterminowanych należności.
  3. Wprowadzono nową stawkę Ryczałtu 15% dla przychodów uzyskanych od roku 2021.
  4. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
  5. Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji danymi autoryzującymi - kwotą przychodu. Tryb ten dotyczy:
   • PIT-28
   • oraz innych deklaracji, tylko w przypadku firmy jednoosobowej
  6. Na zestawieniu dochodu wg KPR dodano możliwość nieuwzględniania kwot zmniejszeń i zwiększeń przychodów / kosztów.
  7. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
  8. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
   • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  9. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
  10. W formularzu zaliczki na PDOF uporządkowano numerację pól na ekranie i wydruku.
  11. Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
  12. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Poprawiono export dokumentów - faktur VAT-Marża
   • Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.5.a | 22-12-2020

  1. Zrealizowano poprawki i ulepszenia dotyczące zgłoszeń właściciela/wspólnika do ZUS i naliczania składek.
   • Przy zgłoszeniu "osoby współpracującej" poprawiono zapamiętywanie osoby, z którą dana osoba współpracuje
   • Poprawiono także wyświetlanie nagłówka wyliczenia na ekranie, bez zmiany samego wyliczenia
   • Podczas obliczania składek właściciela lub wspólnika stosującego "ZUS liczony od dochodu" (kody 0590 lub 0592) program nie wymaga podania danych z poprzedniego roku, jeśli zgłoszenie ZUS obejmuje jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.5 | 21-12-2020

  1. Zaliczki PDOF (PIT-36, PIT-36L) Poprawiono pobieranie kwot zmniejszeń / zwiększeń przychodów proporcjonalnie do udziału wspólników
  2. Usprawnienia dotyczące wystawiania dokumentów handlowych:
   • Uruchomiono pobieranie oznaczeń do JPK z dokumentów źródłowych przy wystawianiu korekt i zaliczek
   • Przy wystawianiu dokumentów handlowych dopuszczono wybór osoby (oprócz kontrahenta-firmy)
  3. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
   • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 - P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
   • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
   • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
   • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
   • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż "CZYNNY/AKTYWNY"
   • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem "nieczynny" i "niezweryfikowany"
   • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK.
  4. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
   • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT - zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
   • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
   • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
   • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
  5. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS - wyeliminowano błędną interpretacje pustej daty terminu płatności
  6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
   • Podczas importu zakupów i sprzedaży do KPR data KPR ustawiana jest zgodnie z parametrem lokalnym "domyślna data KPR"
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.4.a | 19-11-2020

  1. Usunięto błąd uniemożliwiający wystawienie korekty faktury.
  2. Poprawiono wyświetlanie terminu płatności na dokumentach handlowych.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.4 | 17-11-2020

  1. Wprowadzono deklarację VAT-8 i rozszerzono funkcjonalność formularza VAT-9M:
   • Deklaracje VAT-8 i VAT-9M dotyczą podatników zwolnionych z VAT, którzy jednak powinni zapłacić VAT z tytułu dokonanych nabyć wspólnotowych (WNT), importu usług itp.
   • W menu Ewidencja zapisów dodano punkt Ewidencja zapisów do VAT8/VAT9M. Można wpisać tam dane dotyczące dokonanych zakupów w trybie WNT, importu usług itp, pozwalające na automatyczne wygenerowanie deklaracji VAT-8 lub VAT-9M. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 5.3.6
   • Użytkownik może sporządzić deklarację VAT-8 lub VAT-9M w menu Podatki -> VAT . Program pobiera dane do formularzy według ewidencji. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.4.5
   • Utworzone deklaracje można wysłać elektronicznie w menu Podatki -> e-deklaracje.
  2. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
   • Ponieważ "faktury do paragonu" (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży - faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
   • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
  3. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać "transakcje z kontrahentem powiązanym" ("TP") niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
   • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik "Kontrahent powiązany (dane do JPK)"
   • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP'
   • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
  4. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
   • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację "Kod kraju nadania NIP". Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa "brak".
   • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
   • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
   • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola "nie podlega" lub "bez odliczeń"
   • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
   • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje "tryb odliczenia: pełny", gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
  5. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
  6. Podczas wystawiania faktur:
   • poprawiono wydruk daty w części "Kaucje, zwroty"
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się