Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.1.a | 22-03-2021

  1. Usprawniono tworzenie oraz odtwarzanie kopii danych z załącznikami.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.1 | 11-03-2021

  1. Załączniki do zapisów KPR i VAT
   Program FINKA ma teraz możliwość zapisania dowolnych plików jako załączników do zapisów księgowych i do pozycji w ewidencji VAT. Można więc do danego zapisu załączyć odpowiednie dokumenty, np
   • umowę lub zamówienie
   • fakturę
   • dowód dostawy
   • protokół odbioru Załączniki można dołączyć do pozycji księgowań, do zapisów zakupu lub sprzedaży VAT bądź do faktur. Dokładniejsze informacje w Pomocy do programu, rozdz. 1.1.2. Załączniki do dokumentów
    W związku z tą zmianą zaktualizowano procedurę wykonania kopii danych: Użytkownik może wybrać wykonanie kopii samych danych księgowych lub obszerniejszej kopii wraz z załącznikami.
  2. Zmiany w formularzach podatkowych:
   • W załączniku PIT/WZR do formularza PIT-28, dotyczącym zmniejszeń lub zwiększeń przychodów i kosztów z powodu przeterminowania zapłat,
    - wprowadzono redagowanie pozycji załącznika.
    - Podobnie jak wcześniej, pozycje te można także pobrać z zestawień utworzonych w menu
   • Deklarację korygującą VAT-UEK można wysłać elektronicznie. We wcześniejszej wersji nie było takiej możliwości z powodu opóźnionej publikacji odpowiedniego formatu dokumentu przez MF.
  3. Wysyłanie faktur przez e-mail: uruchomiono mechanizm wysyłania faktur bezpośrednio z programu FINKA, bez wywoływania programu pocztowego w komputerze. Wysyłanie możliwe jest po ustawianiu parametrów poczty e-mail, Pomoc do programu, rozdz. 3.10
  4. Wprowadzono poprawki do mechanizmu JPK z deklaracją VAT
   • Poprawiono tryb generowania JPK, który w poprzedniej wersji pozwalał na takie wciśnięcie klawiszy, przy którym wysłano JPK z VATem do przeniesienia, choć program wskazywał na kwotę do zwrotu.
    - jeśli w danej firmie występuje ten problem, Użytkownik otrzyma komunikat zalecający utworzenie korekty JPK.
   • Poprawiono generowanie JPK w sytuacji, gdy zawiera on korekty VAT naliczonego w poz. 44 - 47 deklaracji
    - problem mógł wystąpić jedynie przy ręcznej edycji korekt w ewidencji zakupu, w tym przypisanie ich do sprzedaży wyłącznie zwolnionej
    - w pozostałych przypadkach korekty były poprawne
  5. Dokonano ulepszeń w szeregu zestawień:
   • dopisano numer KPR na zestawieniach VAT: ewidencja skrócona, zestawienie odliczeń kosztów samochodowych oraz zestawienie "dane do JPK i deklaracji"
   • Zestawienie faktur do paragonów zaopatrzono w kryteria wyboru wg kontrahenta lub wg numeru dokumentu
   • W zestawieniu zakupu VAT - wartości do deklaracji i ewidencji: poprawiono ujmowanie korekt, które wliczane są do poz. 44-47 deklaracji VAT, [pominięte: poprawka zaokrągleń kwoty netto]
   • Uporządkowano uprawnienia dla użytkowników, dotyczące dostępu do e-deklaracji i do IFT-2. Edycję uprawnień wywołuje się z panelu startowego programu.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 6.0 | 29-01-2021

  1. Wprowadzono obowiązujące stawki ZUS i limity na rok 2021. Wartości te znajdują się także na stronie FINKA
   • Składki społeczne i zdrowotne dla osób prowadzących działalność - pełne lub ulgowe, dotyczące osób rozpoczynających działalność.
   • Ograniczenie 30-krotności, ograniczenie podstawy dla składki chorobowej i inne limity
   • Wprowadzone wartości widoczne są w "Parametrach Globalnych" i używane przez program automatycznie.
  2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 23 za rok 2020, wraz z załącznikiem PIT/WZR dotyczącym zmniejszeń przychodów z racji przeterminowanych należności.
  3. Wprowadzono nową stawkę Ryczałtu 15% dla przychodów uzyskanych od roku 2021.
  4. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
  5. Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji danymi autoryzującymi - kwotą przychodu. Tryb ten dotyczy:
   • PIT-28
   • oraz innych deklaracji, tylko w przypadku firmy jednoosobowej
  6. Na zestawieniu dochodu wg KPR dodano możliwość nieuwzględniania kwot zmniejszeń i zwiększeń przychodów / kosztów.
  7. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
  8. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
   • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
  9. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
  10. W formularzu zaliczki na PDOF uporządkowano numerację pól na ekranie i wydruku.
  11. Poprawiono błąd występujący podczas eksportu danych zawierających faktury zakupu
  12. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Poprawiono export dokumentów - faktur VAT-Marża
   • Zaktualizowano bufor o nową stawkę ryczałtu 15%

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.5.a | 22-12-2020

  1. Zrealizowano poprawki i ulepszenia dotyczące zgłoszeń właściciela/wspólnika do ZUS i naliczania składek.
   • Przy zgłoszeniu "osoby współpracującej" poprawiono zapamiętywanie osoby, z którą dana osoba współpracuje
   • Poprawiono także wyświetlanie nagłówka wyliczenia na ekranie, bez zmiany samego wyliczenia
   • Podczas obliczania składek właściciela lub wspólnika stosującego "ZUS liczony od dochodu" (kody 0590 lub 0592) program nie wymaga podania danych z poprzedniego roku, jeśli zgłoszenie ZUS obejmuje jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 5.5 | 21-12-2020

  1. Zaliczki PDOF (PIT-36, PIT-36L) Poprawiono pobieranie kwot zmniejszeń / zwiększeń przychodów proporcjonalnie do udziału wspólników
  2. Usprawnienia dotyczące wystawiania dokumentów handlowych:
   • Uruchomiono pobieranie oznaczeń do JPK z dokumentów źródłowych przy wystawianiu korekt i zaliczek
   • Przy wystawianiu dokumentów handlowych dopuszczono wybór osoby (oprócz kontrahenta-firmy)
  3. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
   • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 - P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
   • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
   • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
   • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
   • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż "CZYNNY/AKTYWNY"
   • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem "nieczynny" i "niezweryfikowany"
   • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK.
  4. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
   • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT - zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
   • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
   • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
   • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
  5. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS - wyeliminowano błędną interpretacje pustej daty terminu płatności
  6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
   • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
   • Podczas importu zakupów i sprzedaży do KPR data KPR ustawiana jest zgodnie z parametrem lokalnym "domyślna data KPR"
   • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl