Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.2 | 28-04-2022

 1. PIT-36 i PIT/O – ulga na dzieci:
  • Wprowadzono dodatkowe pola w PIT/O ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 47a, 47b oraz 48a i 48b);
  • Wprowadzono dodatkowe pola w PIT-36 sekcja M ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 404a, 404b oraz 405a i 405b).
 2. PIT-36L
  • Poprawiono błąd występujący przy wywoływaniu definicji pól;
  • Poprawiono liczenie poz. 70, 72 i 73.
 3. Dodano nowy wzór JPK-FA(4) obowiązujący od 01.04.2022.
 4. Na ekranie składek ZUS właściciela / wspólnika umożliwiono wprowadzenie wielu tytułów opłacania składek zdrowotnych.
  • Ma to zastosowanie dla osób, które np. prowadzą działalność gospodarczą oraz uzyskują dochody z udziałów w spółce, itp.
  • Program samoczynnie wylicza składki z różnych tytułów i wypełnia kilka pozycji w DRA cz. XI lub RCA cz. III.E
 5. Wprowadzono inne drobne zmiany dla deklaracji ZUS dot. właścicieli
  • Zaktualizowano listę kodów zawodów, wymaganych w zgłoszeniu ZUA
  • Niezależnie od wyliczenia składki zdrowotnej przy różnych rodzajach działalności, można też określić kwotę składki ręcznie - w tym wpisać składkę zerową.
  • W przypadku naliczania składek ZUS według dochodu poprzedniego roku program generuje deklarację "DRA cz.II" raz na rok, zgodnie z wymaganiami ZUS;
  • Dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność program nie wypełnia części III.E formularza RCA, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami programu "Płatnik";
  • Tytuły ubezpieczenia ZUS 0580 i 0581 są domyślnie traktowane jako zwolnione ze składek zdrowotnych
 6. Dodano parametr „Czy wyświetlać i drukować zera na liście KPR i zestawieniu skróconym KPR” pozwalające ukryć zerowe wartości na ekranie i wydruku.
 7. Zaktualizowano wydruk paragonu na drukarkach fiskalnych Posnet
  • dodano wydruk NIP nabywcy;
  • dodano wydruk dalszej treści towaru;
  • dodano wydruk formy płatności.
 8. Przywrócono i poprawiono działanie schematu „ZAKUP VAT” w firmie prowadzącej Ewidencję Przychodów.
 9. Inne drobne poprawki
  • Zestawienia należności – poprawiono błąd występujący w niektórych przypadkach związany z długością opisu;
  • Wyeliminowano błąd z połączeniem występujący w niektórych przypadkach po pobraniu definicji reportów kasowych z poprzedniego roku.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.1 | 10-02-2022

 1. Zrealizowano generowanie i wysyłkę JPK-VAT w wersji 2.0, obowiązującą od 2022 roku.
 2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 24 za rok 2021, wraz z załącznikiem PIT/WZR oraz PIT-O.
 3. Zmodyfikowano zaliczki PDOF:
  • Wyliczenie zaliczki na PIT-36 ma teraz opcję ulgi dla klasy średniej,
  • Po zaznaczeniu ‘Stosować ulgę dla klasy średniej’ program automatycznie będzie ją stosował do dochodów narastająco w zakresie od 68 412 zł. do 133 692 zł.
  • Zaliczkę na PIT-36 i PIT-36L zaopatrzono w możliwość ujęcia zwolnienia podatkowego
  • Po wybraniu ‘Zaznacz zwolnienie podatkowe’ należy:
   - wybrać okres, którego zwolnienie ma dotyczyć, domyślnie cały rok;
   - oraz wybrać tytuł zwolnienia.
  • Zwolnienie będzie uwzględniane za wybrany okres do osiągnięcia limitu dochodu podlegającego zwolnieniu czyli kwoty 85 528 zł.
 4. Zmodyfikowano zaliczki ryczałtowe (Zaliczka na PIT-28) o opcję zwolnienia podatkowego:
  • Po wybraniu ‘Zaznacz zwolnienie podatkowe’ należy:
   - wybrać którego zwolnienie ma dotyczyć, domyślnie cały rok;
   - oraz wybrać tytuł zwolnienia.
  • zwolnienie będzie uwzględniane za wybrany okres oraz do osiągnięcia limitu dochodu podlegającego zwolnieniu czyli kwoty 85 528 zł.
 5. Zrealizowano wyliczanie składek zdrowotnych przedsiębiorcy według "polskiego ładu".
  Na ekranie składek w menu ZUS - Składki właściciela/wspólnika, na nowej zakładce Zdrowotne:
  • Należy wybrać odpowiedni tryb opodatkowania;
  • Wpisać lub pobrać kwoty przychodu lub dochodu za odpowiedni okres, przy czym:
   - program może pobrać te kwoty automatycznie z danych ewidencji ryczałtowej lub z KPR;
   - możliwe jest też pobranie ich z miesięcznych zaliczek PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L, jeśli są wyliczone.
  • Przy wyliczaniu składek zdrowotnych potrzebna jest kwota przychodu lub dochodu pomniejszonego o składki społeczne zapłacone w tym samym okresie. Użytkownik może:
   - wpisać kwotę przychodu / dochodu już pomniejszoną;
   - lub wpisać bądź pobrać pełny przychód lub dochód i wypełnić pozycję "Składki społeczne zapłacone w okresie";
   - jeśli składki były płacone terminowo, np. w roku 2021 wpłacono składki za okres 12.2020 - 11.2021, to Użytkownik może włączyć automatyczne pobranie kwoty składek społecznych z wyliczenia składek za wskazany okres.
  • Składki za styczeń 2022 stanowią tu wyjątek: wyliczane są standardowo, według zasad z roku 2021, jeśli osoba jest opodatkowana liniowo lub według zasad ogólnych
   - ponieważ nie ma jasności czy przy podatku liniowym należy liczyć za styczeń 4,9% czy 9% - Użytkownik może sam wybrać.
  • Szczegółowe informacje na temat wyliczania składek znajdziemy pod przyciskiem "Informacje" oraz na zakładce "Obliczenie".
 6. Zaktualizowano format raportów DRA i RCA, wysyłanych do "Płatnika"
  • Nowe raporty mają rozszerzoną część dotyczącą składek właściciela;
  • W przypadku zgłoszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego, bez składek społecznych, program generuje teraz zamiast RZA raport RCA z wypełnioną częścią dot. składek zdrowotnych;
  • Dostępny jest też nowy termin płatności "6 - do 20-go każdego miesiąca".
 7. Okres stosowania "składek społecznych według dochodu poprzedniego roku" ("mały ZUS plus").
  • Tryb wyznaczania składek według dochodu poprzedniego roku został wprowadzony od roku 2019, pierwotnie jako "ZUS według przychodu";
  • W roku 2022 osoby prowadzące działalność mogą osiągnąć limit stosowania tego trybu, wynoszący 3 lata (36 miesięcy) w ciągu kolejnych 5 lat;
  • Program FINKA sprawdza, czy nie przekroczono tego limitu czasowego i w razie potrzeby wymusi zakończenie stosowania trybu "mały ZUS plus".
 8. Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania pozycji na liście dostępu do firm.
 9. Ewidencja VAT
  • Dodano pobieranie znacznika TP – kontrahent powiązany w monecie szybkiego wyboru kontrahenta na ekranie Zapisu/Sprzedaży VAT;
  • Poprawiono zapamiętanie Zapisu KPR+VAT – w szczególnych przypadkach zapis KPR mógł być utworzony podwójnie.
 10. Weryfikacja NIP i kont bankowych
  • Wprowadzono parametr lokalny „Weryfikacja NIP” pozwalający Użytkownikowi wybrać „wyszukiwarkę NIP”, z której korzystać ma program:
   -Według serwera MF;
   -Według białej listy.
   Uwaga! Biała Lista posiada ograniczenia ilości weryfikacji na 10 zapytań po 30 podmiotów. Po wyczerpaniu limitu weryfikacja będzie zablokowana do godziny 00:00.
  • Na „Liście weryfikacji NIP” dostępnej z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji NIP dodano informację o rodzaju weryfikacji kontrahenta (biała lista czy serwer MF) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania;
  • Dodano możliwość wydruku historii weryfikacji kont bankowych. Jest ona dostępna z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji kont bankowych;
  • Na liście weryfikacji kont bankowych dodano informację o rodzaju weryfikacji konta (biała lista czy plik płaski) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania.
 11. Wprowadzono nowe stawki odsetek.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.0.a | 12-01-2022

 1. Przywrócono wyświetlanie stawek na ekranie Sprzedaży VAT przy modyfikacji zapisu Sprzedaży VAT-Marża.
 2. Odblokowano możliwość wprowadzania zapisów Ewidencji VAT z datą VAT z przyszłego roku obrotowego.
 3. Poprawiono zapamiętywanie JPK-FA i JPK-RR: w określonych przypadkach mogły one otrzymać status korekty. Zmiana nie miała wpływu na poprawność generowania plików XML.
 4. Na oknie podglądu wydruku przelewów dodano przycisk umożliwiający eksport do PDF.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.0 | 03-01-2022

 1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2022.
 2. Dostosowano zaliczki podatkowe PIT do zasad "Polskiego Ładu":
  • na ekranie zaliczki PIT (menu Podatki - Zaliczki PDOF) od roku 2022 nie wprowadza się składki zdrowotnej odejmowanej od podatku;
  • uwzględniono nową kwotę wolną i próg podatkowy;
  • Więcej informacji nt. nowych zasad naliczania podatku i składek można znaleźć w blogu na stronie FINKA.
 3. Wprowadzono nowe stawki ryczałtu 12% i 14% dla przychodów uzyskanych od stycznia 2022 roku.
  • Stawki te ujęte są także w obliczeniu zaliczki na PDOF (PIT-28) za rok 2022 i następne;
  • Dokładniejsze informacje można znaleźć w blogu na stronie FINKA.
 4. Zmiany związane z nową wersją JPK-VAT od stycznia 2022:
  • Na ekranie deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK wprowadzono dwa nowe terminy zwrotu VAT: 15 dni lub 40 dni;
  • Wprowadzono zmiany w oznaczeniach, umieszczanych na zakładce "Dane do JPK" w ewidencji sprzedaży VAT, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 01.01.2022;
  • W ewidencji sprzedaży VAT dla zapisów ulgi na złe długi oraz przywrócenia VAT ujętego wcześniej w tej uldze dodano dwa okienka, wymagane w nowej wersji JPK. Są to odpowiednio Termin płatności oraz Data zapłaty;
  • Zaktualizowano algorytm podpisu JPK-VAT za 2022 na SHA-256.
 5. Wykonano modyfikacje przy wprowadzaniu danych do ewidencji VAT:
  • Umożliwiono wprowadzanie zapisów VAT oraz dokumentów handlowych z datą VAT z poprzedniego roku obrotowego, pod warunkiem, iż data ta zawiera się w ramach okresu początku-końca tej samej bazy wieloletniej;
  • Ponadto na ekranie ewidencji VAT usunięto z ekranu dostęp do starych stawek VAT, obowiązujących do 2011 roku.
 6. Wprowadzono szereg innych modyfikacji i ulepszeń:
  • Rozdzielono uprawnienia dostępu do firm, gdy dane znajdują się w bazie wieloletniej – teraz można je nadawać użytkownikom dla każdego roku niezależnie;
  • Poprawiono wyliczenie kwoty ryczałtu przy tworzeniu korekty faktury zaliczkowej końcowej – do tej pory wpisywana była cała kwota „jest” korekty;
  • Usunięto błąd występujący podczas eksportu do PDF Zestawienia dochodów wg KPR;
  • Zaktualizowano listę urzędów skarbowych oraz listę państw w Słownikach;
  • Zaktualizowano strukturę bufora XML o nowe pola na potrzeby przyszłego JPK-VAT obowiązującego od 2022 oraz nowe stawki Ryczałtu;
  • W polach rozwijanych w programie, np. przy wyborze miesiąca, wydłużono rozwinięty pasek dla uwidocznienia większej ilości pozycji (combo);
  • W celach diagnostycznych, do komunikatów o błędach występujących podczas odświeżania listy firm dodano nazwę bazy danych.

FINKA-MIKRO WINDOWS 6.3 | 20-09-2021

 1. Import/Export dokumentów
  • Zaktualizowano export/import bufora uwzględniając znacznik “Zapłacono” dokumentu.
 2. Poprawiono wydruki dokumentów handlowych:
  • Dla wydruków wielostronicowych.
 3. Do komunikatów o błędach w programie dodano nazwę pliku bazy danych, na której ten błąd wystąpił.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl