Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.4.a | 14-11-2022

 1. Dodano poprawkę uzupełniającą brakujące wpisy w bazie danych dotyczące uprawnień użytkowników do firm.
 2. Po zmianie dot. widoczności lat i firm wprowadzonej na prośbę użytkowników w poprzedniej wersji programu, niektóre z firm/lat mogły nie wyświetlać się dla określonych użytkowników.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.4 | 08-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:
 • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
 • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;

               - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;

               - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.

 • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:

               - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;

               - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;

               - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 1. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

 2. Rozszerzono listę zaliczek na PDOF o kolumny zapłaconych i odliczonych składek zdrowotnych:
 • dla początkowych miesięcy roku 2022 wartości w tych kolumnach będą zerowe;
 • dla zaliczek na PIT-36 również będą zerowe;
 • od II półrocza będą niezerowe dla zaliczek na PIT-28 oraz PIT-36L.
 1. Wykonano inne drobne modyfikacje:
 • zaktualizowano klucz szyfrujący dla serwera testowego Ministerstwa Finansów;
 • poprawiono sortowanie wg kolumn kwotowych na listach i wyszukiwaniu dokumentów handlowych;
 • rozszerzono działanie parametru 'Drukować zera na zestawieniu pełnym KPR' tak, aby zera nie były również wyświetlane na ekranie (nie tylko w druku).

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.3.a | 28-07-2022

 1. Umożliwiono wyliczanie zaliczek podatkowych osób prowadzących działalność w nietypowym trybie dopuszczalnym w roku 2022:
  • za I połowę roku 2022 jako podatek ryczałtowy
  • za II połowę roku 2022 jako podatek według skali
  • Tryb ten jest dostępny jeśli prowadzono ewidencję ryczałtową, a później w menu Administracja -> Zmiana rodzaju ewidencji KPR/Ryczałt wybrano "Ewidencja ryczałtu + KPR"
   - Wybór tego trybu związany jest z zawiadomieniem Urzędu Skarbowego; tekstu zawiadomienia nie wpisywaliśmy do programu, gdyż nie ustalono jego wzoru
  • Jeśli decydujemy się na taką zmianę trybu, to na ekranie zaliczki PIT-36 za 07.2022 lub za III kwartał 2022 należy zaznaczyć "Zaliczki PIT-36 tylko za drugie półrocze 2022 - TAK"
  • Niezależnie od tego możliwe są pozostałe tryby zmian rozliczenia podatkowego, dokonywane przy składaniu rocznego rozliczenia za rok 2022 (zmiana z ryczałtu lub podatku liniowego na podatek według skali).
 2. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z podwyższaniem stóp NBP. Stawki te wykorzystywane są w kalkulatorze odsetkowym (menu Finanse).
 3. W menu ZUS - Dokumenty rozliczeniowe umożliwiono drukowanie wygenerowanej deklaracji DRA.
 4. W przypadku firmy ryczałtowej, która rozpoczyna działalność w trakcie roku, w obecnej wersji programu może on wyliczyć składki zdrowotne według przychodów. Wcześniejsze wersje wyliczały odmawiały wyliczenia, przy czym nie było ryzyka wyliczeń nieprawidłowych.
 5. Zrealizowano nową wersję pliku JPK-EWP(3). Plik ten generuje się na podstawie ewidencji przychodów ryczałtowych i przekazuje się go na życzenie Urzędu Skarbowego.
 6. Wprowadzono inne drobne poprawki:
  • Lista ewidencji VAT - usunięto automatyczne zmniejszanie okna podczas odświeżania danych;
  • Lista ewidencji KPR - przywrócono ustawianie podświetlenia na właściwy wiersz po modyfikacji/dodaniu zapisu;
  • Zabezpieczono ekran parametrów konfiguracyjnych konta pocztowego.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.3 | 01-07-2022

 1. Dodano nową stawkę podatku 12% wg skali, obowiązującą od 07.2022.
 2. Zmiana rodzaju ewidencji
  • Dodano możliwość zmiany rodzaju prowadzonej ewidencji KPR/Ryczałt w ciągu roku;
  • Umożliwiono konwersje danych z KPR na Ryczałt i odwrotnie;
  • ponadto w roku 2022 umożliwiono jednoczesną pracę na obu typach ewidencji;
  • po wykonaniu konwersji z ryczałtu na KPR użytkownik może uzupełnić zapisy dotyczące kosztów;
  • ponadto można za okres 01-06.2022 sporządzać zaliczki na PIT-28 a od lipca 2022 zaliczki na PIT-36;
  • sporządzanie obu rodzajów zaliczek na PDOF w roku 2022 będzie możliwe za dowolny okres przy jednoczesnej pracy na obu typach ewidencji.

  • Opcje te dostępne są w menu Administracja -> Zmiana rodzaju ewidencji KPR/Ryczałt.
 3. Zaliczka na PIT-36, PIT-36L
  • Wprowadzono stosowanie nowej skali podatkowej 12% obowiązującej od zaliczek na PDOF za czerwiec 2022 lub za II kwartał 2022, płatnych w lipcu 2022;
  • Dodano ujęcie remanentów;
  • dla zaliczek na PIT-36L wprowadzono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania zapłaconych składek zdrowotnych do wysokości 8700 rocznie.
 4. Zaliczka na PIT-28
  • Wprowadzono możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% zapłaconych składek zdrowotnych.
 5. Korekta PIT-36, PIT-36L- dodano wydruk ORD-ZU.
 6. Ewidencja VAT - dodano możliwość wprowadzenia dowolnego procentu odliczenia kosztów dla zapisów zakupów VAT.
 7. Zaktualizowano działanie bufora:
  • dodano parametr „Przy imporcie wpisywać numer i opis dokumentu z VAT” – zmiana sposobu przypisywania numeru i opisu dokumentów;
  • poprawiono import daty księgowania dla zakupów;
  • poprawiono import dokumentów bez VAT;
  • dodano obsługę importu odliczenia 50%, koszty inne.
 8. Umożliwiono całkowite wyłączenie paska przycisków szybkiego uruchamiania.
 9. Poprawiono generowanie XML dla JPK – przy zmianie z wersji 1.2 na 2.0.
  • dotyczy jedynie sytuacji gdy użytkownik wygenerował za rok 2022 JPK v.1.2 korzystając z nieaktualnej wersji programu FINKA;
  • jeżeli taki plik nie został wysłany to po naciśnięciu ‘F6 Pokaż’ zostanie przekształcony na poprawny format v.2.0.
 10. Inne drobne zmiany i poprawki
  • Poprawiono sortowanie na liście zapisów KPR;
  • Poprawiono podpięcie pliku pomocy (HELP) na kilku oknach oraz usunięto błędne wpisy;
  • Poprawiono działanie uprawnienia do funkcji „Sprawdzenie wewnętrzne”.

FINKA-MIKRO WINDOWS 7.2 | 28-04-2022

 1. PIT-36 i PIT/O – ulga na dzieci:
  • Wprowadzono dodatkowe pola w PIT/O ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 47a, 47b oraz 48a i 48b);
  • Wprowadzono dodatkowe pola w PIT-36 sekcja M ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 404a, 404b oraz 405a i 405b).
 2. PIT-36L
  • Poprawiono błąd występujący przy wywoływaniu definicji pól;
  • Poprawiono liczenie poz. 70, 72 i 73.
 3. Dodano nowy wzór JPK-FA(4) obowiązujący od 01.04.2022.
 4. Na ekranie składek ZUS właściciela / wspólnika umożliwiono wprowadzenie wielu tytułów opłacania składek zdrowotnych.
  • Ma to zastosowanie dla osób, które np. prowadzą działalność gospodarczą oraz uzyskują dochody z udziałów w spółce, itp.
  • Program samoczynnie wylicza składki z różnych tytułów i wypełnia kilka pozycji w DRA cz. XI lub RCA cz. III.E
 5. Wprowadzono inne drobne zmiany dla deklaracji ZUS dot. właścicieli
  • Zaktualizowano listę kodów zawodów, wymaganych w zgłoszeniu ZUA
  • Niezależnie od wyliczenia składki zdrowotnej przy różnych rodzajach działalności, można też określić kwotę składki ręcznie - w tym wpisać składkę zerową.
  • W przypadku naliczania składek ZUS według dochodu poprzedniego roku program generuje deklarację "DRA cz.II" raz na rok, zgodnie z wymaganiami ZUS;
  • Dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność program nie wypełnia części III.E formularza RCA, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami programu "Płatnik";
  • Tytuły ubezpieczenia ZUS 0580 i 0581 są domyślnie traktowane jako zwolnione ze składek zdrowotnych
 6. Dodano parametr „Czy wyświetlać i drukować zera na liście KPR i zestawieniu skróconym KPR” pozwalające ukryć zerowe wartości na ekranie i wydruku.
 7. Zaktualizowano wydruk paragonu na drukarkach fiskalnych Posnet
  • dodano wydruk NIP nabywcy;
  • dodano wydruk dalszej treści towaru;
  • dodano wydruk formy płatności.
 8. Przywrócono i poprawiono działanie schematu „ZAKUP VAT” w firmie prowadzącej Ewidencję Przychodów.
 9. Inne drobne poprawki
  • Zestawienia należności – poprawiono błąd występujący w niektórych przypadkach związany z długością opisu;
  • Wyeliminowano błąd z połączeniem występujący w niektórych przypadkach po pobraniu definicji reportów kasowych z poprzedniego roku.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl