Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.5 | 21-12-2020

 1. Zaliczki PDOF (PIT-36, PIT-36L) Poprawiono pobieranie kwot zmniejszeń / zwiększeń przychodów proporcjonalnie do udziału wspólników
 2. Usprawnienia dotyczące wystawiania dokumentów handlowych:
  • Uruchomiono pobieranie oznaczeń do JPK z dokumentów źródłowych przy wystawianiu korekt i zaliczek
  • Przy wystawianiu dokumentów handlowych dopuszczono wybór osoby (oprócz kontrahenta-firmy)
 3. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
  • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 - P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
  • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
  • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
  • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
  • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż "CZYNNY/AKTYWNY"
  • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem "nieczynny" i "niezweryfikowany"
  • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK.
 4. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
  • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT - zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
  • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
  • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
  • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
 5. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS - wyeliminowano błędną interpretacje pustej daty terminu płatności
 6. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
  • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
  • Podczas importu zakupów i sprzedaży do KPR data KPR ustawiana jest zgodnie z parametrem lokalnym "domyślna data KPR"
  • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.4.a | 19-11-2020

 1. Usunięto błąd uniemożliwiający wystawienie korekty faktury.
 2. Poprawiono wyświetlanie terminu płatności na dokumentach handlowych.

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.4 | 17-11-2020

 1. Wprowadzono deklarację VAT-8 i rozszerzono funkcjonalność formularza VAT-9M:
  • Deklaracje VAT-8 i VAT-9M dotyczą podatników zwolnionych z VAT, którzy jednak powinni zapłacić VAT z tytułu dokonanych nabyć wspólnotowych (WNT), importu usług itp.
  • W menu Ewidencja zapisów dodano punkt Ewidencja zapisów do VAT8/VAT9M. Można wpisać tam dane dotyczące dokonanych zakupów w trybie WNT, importu usług itp, pozwalające na automatyczne wygenerowanie deklaracji VAT-8 lub VAT-9M. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 5.3.6
  • Użytkownik może sporządzić deklarację VAT-8 lub VAT-9M w menu Podatki -> VAT . Program pobiera dane do formularzy według ewidencji. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.4.5
  • Utworzone deklaracje można wysłać elektronicznie w menu Podatki -> e-deklaracje.
 2. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
  • Ponieważ "faktury do paragonu" (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży - faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
  • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
 3. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać "transakcje z kontrahentem powiązanym" ("TP") niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
  • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik "Kontrahent powiązany (dane do JPK)"
  • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP'
  • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
 4. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
  • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację "Kod kraju nadania NIP". Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa "brak".
  • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
  • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
  • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola "nie podlega" lub "bez odliczeń"
  • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
  • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje "tryb odliczenia: pełny", gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
 5. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
 6. Podczas wystawiania faktur:
  • poprawiono wydruk daty w części "Kaucje, zwroty"

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.3.c | 04-11-2020

 1. Poprawiono weryfikację NIP na oknie JPK-VAT7 [w poprzedniej wersji weryfikacja odbywała się bezwzględnie przez Vies, a nie MF]

FINKA-MIKRO WINDOWS 5.3.b | 19-10-2020

 1. W module "przeglądania i scalania JPK" można teraz połączyć plik, który nie zawiera sprzedaży bądź zakupu z innym plikiem JPK zawierającym te dane [poprzednia wersja mogła składać tylko dwie niepuste ewidencje]
 2. Wprowadzono drobne poprawki:
  • Poprawiono zapamiętywanie zmodyfikowanego JPK w starej wersji JPK-VAT(3), w menu JPK -> Przeglądanie i scalanie JPK - poprzednie wersje. [W wersji 5.3 zapamiętanie mogło się nie udać, jednak nie było ryzyka zapisania nieprawidłowych danych]
  • W menu Ewidencja zapisów -> Korekty obowiązkowe:
   - poprawiono otwieranie tego menu, jeśli Użytkownik nie otworzył wcześniej menu Ewidencja VAT -> Obliczenie współczynnika odliczenia VAT i nie zapamiętał wartości współczynnika i prewspółcznnika
   - wciśnięcie przycisku "Zapisz w ewidencji VAT" oznacza przepisanie korekt do ewidencji tak, by trafiły potem do JPK i do zawartej w nim deklaracji. Poprzednia wersja przepisywała je, nie usuwając jednak poprzednio przeniesionych pozycji.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl