Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

FINKA-MIKRO WINDOWS 4.2 | 15.10.2019

 1. Zaliczki PIT wg stawki 17,75%. Stawkę 17% PIT wprowadzono od 01.10.2019, wobec czego za cały rok 2019 wylicza się podatek wg stawki 17,75%.
  Zgodnie z nowymi regulacjami program wylicza zaliczki z tytułu działalności lub najmu (PIT-36):
  • zaliczki płatne od 10.2019, czyli za m-c 09, 10, 11 i 12 według stawki 17,75%,
  • to samo dotyczy zaliczek za III i IV kwartał 2019,
  • za wcześniejsze okresy stosuje się stawkę 18%,
  • wraz z nową stawką program bierze odpowiednio zmniejszoną kwotę ulgi podatkowej.

   Uwaga: Ponieważ przepis nie jest tu w pełni jednoznaczny, wprowadzono parametr "Formularze - Stawkę 17,75% za rok 2019 liczyć po raz pierwszy od...". Użytkownik może życzyć sobie stosowania nowej stawki od m-ca 09 lub 10.2019 bądź odpowiednio od III lub IV kwartału.
   Więcej informacji można znaleźć klikając nastepujący link.
 2. Faktury RR. Dodano nowy rodzaj potrącenia na fakturach RR: składki na Fundusz promocji roślin oleistych, zgodnie z nową regulacją dotyczącą obowiązkowych potrąceń na Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.
  • Potrącenie na nowy fundusz wynosi 0,2% wartości faktury; dla pozostałych rodzajów pozostało nadal 0,1%.
 3. Wprowadzono szereg innych drobnych poprawek i ulepszeń, które podwyższają komfort korzystania z programu i zwiększają jego niezawodność.

FINKA-MIKRO WINDOWS 4.1.a | 28.08.2019

 1. Zarejestrowano nowy certyfikat MF, niezbędny do komunikacji z serwerem wysyłania JPK. MF zmieniło certyfikat 23.08.2019, na jeden dzień roboczy przed terminem kolejnej wysyłki, bez wcześniejszej zapowiedzi.
  • Jeśli JPK wysłany 23.08 lub później ma przez dłuższy czas status "120" (plik w przetwarzaniu), to należy:
   - ponownie utworzyć plik JPK za ten sam okres
   - i wysłać JPK za pomocą nowej wersji programu.
  • Jeśli wcześniejsze JPK mają potwierdzenia UPO, to zostały przyjęte przez MF i nie trzeba ich wysyłać ponownie.

FINKA-MIKRO WINDOWS 4.1 | 11.03.2019

 1. Weryfikacja NIP kontrahentów prowadzona jest obecnie w nowej technologii i działa znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach.
  • Należy podkreślić, że serwer MF pozwala jedynie na weryfikację statusu "czynny podatnik VAT" na daną chwilę - dlatego zalecamy sprawdzanie NIPów jak najwcześniej. Można tego dokonać przy rejestracji zakupu od kontrahenta (menu Ewidencja zapisów - Zakup VAT/KPR) lub nawet przed dokonaniem zakupu, np. w menu Słowniki - Lista kontrahentów.
  • Sprawdzenia statusu NIP na czas wsteczny można dokonać jedynie drogą tradycyjnego wystąpienia do Urzędu Skarbowego.
 2. Koszty samochodowe 75% lub 20% w KPR.
  • We wcześniejszej wersji 10.0 zrealizowano wprowadzania kosztów samochodowych przy księgowanu zakupów w trybie "VAT + KPR", wraz z księgowaniem VAT nie podlegającego odliczeniu.
  • W obecnej wersji programu dodano takie koszty przy księgowaniu KPR bez VAT-u, w menu Ewidencja zapisów - Ewidencja KPR:
   • - prócz dotychczasowych okienek przychodów i kosztów można wypełnić okienko kosztu samochodowego i procentu kosztów; program wyliczy odpowiednią kwotę i wpisze ją do KPR.
 3. Nowe zestawienie dotyczące kosztów samochodowych w KPR.
  • Zrealizowano zestawienie w menu Zestawienia - KPR - Odliczenia kosztów samochodowych. Podane są w nim wartości poszczególnych faktur zakupu w podziale na kwoty stanowiące koszt (wpisane do KPR) i nie stanowiące kosztu.
  • Zestawienie to koresponduje z zestawieniem VAT - Ewidencja zakupu - Odliczenia kosztów samochodowych. Zestawienie w menu KPR obejmuje także zakupy wpisane w trybie "Ewidencja KPR", bez rejestracji w ewidencji VAT.
 4. Wystawianie faktur: poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie, gdy Użytkownik wpisał rabat w pozycji faktury. Problem dotyczył jedynie wyświetlania pozycji; sumy faktury i pozycje zapamiętane i drukowane były prawidłowe.
 5. Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13). Zgodnie z nowymi zasadami, deklaracje te nie zawierają załączników VAT-ZZ ani VAT-ZT, które zawierały uzasadnienie wystąpienia o zwrot VAT i o przyspieszenie terminu zwrotu.
 6. Poprawiono pobieranie kwot korekt obowiązkowych do deklaracji VAT (poz.47 i 48). Korekty takie stosuje się jeśli występuje zarówno sprzedaż opodatkowana VATem, jak i zwolniona. Wylicza się je automatycznie w menu Ewidencja zapisów - Korekty obowiązkowe. Jeśli wystąpił problem z pobieraniem wartości pól 47 lub 48 w poprzedniej wersji programu, aktualna wersja poda wyraźny komunikat.

FINKA-MIKRO WINDOWS 4.0 | 18-01-2019

 1. Zmiana dotycząca ulgi na złe długi: od 2019r. ulga przysługuje w przypadku przeterminowania wpłaty od nabywców o 90 dni (w poprzednich latach 150 dni). Program pobiera odpowiednie kwoty w menu Formularze - Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
  • Uwaga: zmiana terminu ze 150 na 90 dni dotyczy także przeterminowania zapłat dla dostawców. W tym przypadku zmniejszenie odliczenia VAT jest obowiązkowe. Wylicza się je w menu Formularze - Obowiązkowe zmniejszenie odliczeń VAT
 2. Weryfikacja NIP kontrahenta
  • Dostosowaliśmy procedurę weryfikacji NIP kontrahenta do zmienionej (bez uprzedzenia) postaci serwisu MF, gdzie sprawdza się status "czynnego podatnika VAT".
  • Chcielibyśmy podkreślić, że serwis ten daje jedynie informacje o bieżącym statusie kontrahenta, bez danych historycznych.
  • Dlatego zalecane jest sprawdzanie statusu NIP jak najwcześniej, czyli podczas księgowania zakupu, gdyż późniejsze sprawdzenie podczas generowania JPK dokonywane jest już w innym miesiącu i podaje stan późniejszy.
 3. Wprowadzono podstawy składek osób prowadzących działalność, a także płacę minimalną, kwotę 30-krotności i inne wskaźniki na rok 2019. Kwoty te są widoczne w menu "Parametry globalne" na ekranie startowym programu.
  • Uwaga dotycząca składki zdrowotnej przedsiębiorców: Podstawa tej składki ogłasza się do 20 stycznia danego roku, więc w programie w menu "Parametry globalne" kwota ta jest otwarta do edycji. Przed wyliczeniem składek za styczeń dla osoby prowadzącej działalność należy wpisać odpowiednią podstawę.
 4. Nowe zasady rozliczania kosztów samochodowych. Od początku 2019r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kosztów samochodowych - dla niektórych samochodów za koszty uznaje się 100% wydatków, dla innych 75%, a dla jeszcze innych tylko 20%.
  Nowe zasady opisujemy szczegółowo w bezpłatnym e-booku.
  W związku z tym:
  • Podczas wprowadzania zakupów, za zakładce "INNE", mamy teraz wybór:
   - odliczenie pełne
   - odliczenie 50%, koszty pełne
   - odliczenie 50%, koszty 75%
   - odliczenie 50%, koszty 20%
  • Zależnie od wyboru, program wpisuje jako koszt KPR całą kwotę netto albo odpowiednią jej część (75% lub 20%)
  • Użytkownik może życzyć sobie wpisywania do KPR także odpowiedniej części nieodliczanego VAT, zmieniając parametr w menu:
   --> Administracja --> Parametry lokalne
   --> KPR --> Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń
  • Aby ułatwić Użytkownikowi sprawdzenie kosztów KPR, które teraz mogą w niektórych pozycjach stanowić 75% lub 20% kwot netto z ewidencji VAT, dodano nowe zestawienie w menu:
   --> Zestawienia
   --> VAT --> Ewidencja zakupu - Odliczenia kosztów samochodowych.
   Zestawienie ukazuje dokładnie kwoty kosztów i kwoty nie stanowiące kosztu.
  • Dokonano także odpowiednich zmian na ekranie deklaracji VAT. Pozwalają one na:
   - sprawdzenie poprawności kwot ujętych w deklaracji
   - oraz znalezienie części kwot nieodliczonego VAT, które można uznać za koszty, jeśli nie były wpisane od razu do KPR
   Zakładka "Obliczenie" zawiera teraz pozycje:
   z28 Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, stanowiąca koszt
   - dotyczy sytuacji, gdy mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wobec czego cześć VAT naliczonego nie odlicza się i można wpisać ją w koszty.
   z28a Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, nie stanowiąca kosztu
   - w powyższej sytuacji części VAT od wydatków samochodowych nie uznaje się jednak za koszty, program wylicza tu odpowiednią kwotę
   z29 Zakupy samochodów i paliwa bez odliczeń, stanowiące koszt
   - podaje tę część z nieodliczanej sumy 50%VAT, którą można uznać za koszt
   z29a VAT nieodliczany ujęty już jako koszt w KPR
   - podaje kwoty kosztu wpisanego już do KPR, jeśli wymieniony wyżej parametr ustawiono na "TAK"
   z29b Zakupy samochodowe - Netto i VAT nie stanowiące kosztu
   - podaje część kwot z nieodliczanej sumy 50%VAT, której nie można wpisać do KPR.

FINKA-MIKRO WINDOWS 3.3.a | 07-12-2018

 1. Poprawiono wyświetlanie pozycji na Zestawieniu handlowym - Sprzedaż wg dokumentów z pozycjami - w niektórych przypadkach pozycje mogły wyświetlać się powielone.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl