Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.4.a | 14-11-2022

 1. Dodano poprawkę uzupełniającą brakujące wpisy w bazie danych dotyczące uprawnień użytkowników do firm.
 2. Po zmianie dot. widoczności lat i firm wprowadzonej na prośbę użytkowników w poprzedniej wersji programu, niektóre z firm/lat mogły nie wyświetlać się dla określonych użytkowników.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.4 | 08-11-2022

 1. Nowa funkcjonalność w Panelu startowym:
 • Na liście firm dodano możliwość wyszukiwania firm po fragmencie nazwy;
 • uzależniono wyświetlanie listy firm w zależności od uprawnień użytkownika;

               - wyświetlane są tylko te firmy i lata, do których dany użytkownik ma uprawnienia;

               - użytkownik Admin ma wyświetlaną pełną listę firm.

 • Aktualizacja danych została rozdzielona na dwie opcje:

               - Aktualizacja pełna - działająca jak dotychczas;

               - Szybka aktualizacja - podnosząca tylko bazy danych do aktualnej wersji w stosunku do poprzedniej;

               - funkcja szczególnie przydatna po instalacji nowej wersji programu i pozwala na podniesienie wersji w wielu firmach bez wchodzenia do każdej z nich.

 1. Zakończono pierwszy etap przyspieszania działania programu, szczególnie przy aktualizacji oraz przy pracy sieciowej.

 2. Zrealizowano nowe wzory formularzy PIT-11(29) za rok 2022
 • dodatkowo w PIT-11 nie będą ujmowane kwoty zwolnione z podatku wg 'pakietu mobilności';
 • w przypadku braku daty urodzenia w danych osoby dodano komunikat ostrzegawczy że w takim przypadku dane płacowe nie będą pobierane do PIT-11.
 1. Wprowadzono drobne poprawki do naliczania płac:
 • zrealizowano poprawne liczenie wynagrodzeń w przypadku jednoczesnej nieobecności i zakończenia umowy w miesiącu;
 • oraz w przypadku aneksu zmieniającego wynagrodzenie oraz nieobecności w tym samym miesiącu;
 • uwzględniono nienaliczanie składek FEP od zasiłków płatnych przez budżet przy zasiłku macierzyńskim lub wychowawczym;
 • poprawiono reakcję programu na ręczną zmianę podatku na 12%.
 1. Zmiana w ZUS-IWA:
 • osoba zostanie uwzględniona w ZUS-IWA jeśli w danym miesiącu ma umowę podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, nawet jeżeli są to tylko dni wolne od pracy np. niedziela (może wystąpić przy umowach zleceń);
 • oczywiście w przypadku, jak poprzednio do ZUS-IWA nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskego, wychowawczego ani bezpłatnego.
 1. Zmiany w oświadczeniach do umowy:
 • jeżeli w umowie jest zaznaczony status: studenta / emeryta / osoby zatrudnionej na etat;
 • oraz wpiszemy w punkcie -> Kadry -> Oświadczenia pozostałe odwołanie powyższych oświadczeń;
 • to w kolejnej umowie te statusy nie będą zaznaczone, czyli zostaną uwzględnione powyższe odwołania.
 1. Pozostałe zmiany:
 • zaktualizowano opis kodu 2250 w zgłoszeniu ZUS;
 • poprawiono literówki na wydruku DRA właściciela / wspólnika;
 • zaktualizowano klucz szyfrujący dla serwera testowego Ministerstwa Finansów.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.3.d | 30-09-2022

 1. Poprawiono generowanie plików XML importowanych do PUE ZUS. Modyfikacje dotyczą pól "Do" okresu zasiłków chorobowych na formularzach Z3, Z3a, Z3b.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.3.c | 07-09-2022

 1. Zaktualizowano wzory formularzy Z-3, Z-3a, Z-3b, Z-15a, Z-15b, ZAS-12 i ZAS-53 oraz zaktualizowano generowanie plików XML wymienionych formularzy.
 2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-2(8) obowiązujący od marca 2022 roku.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.3.b | 19-07-2022

 1. Podwyższono "wynagrodzenie płatnika" Podwyższono "wynagrodzenie płatnika"
  • Wynagrodzenie to program nalicza w menu Formularze - Zaliczki na PIT-4R i PIT-8AR. Na życzenie użytkownika program wylicza kwotę "wynagrodzenia" i zmniejsza podatek PIT-4R do zapłaty
  • Program stosuje nową stawkę tego wynagrodzenia 0,6% kwoty podatku od lipca 2022 do końca 2023.
  • Stawka przy podatku PIT-8AR (ryczałtowym) pozostaje niezmieniona i wynosi 0,3%.
 2. Zaktualizowano stawki odsetek podatkowych i innych, związane z podwyższaniem stóp NBP. Stawki te wykorzystywane są w kalkulatorze odsetkowym (menu Finanse).
 3. Wprowadzono nową, użyteczną funkcję "Historia zmian" dla list płac, rachunków oraz dokumentów kadrowych (umowy, oświadczenia, nieobecności i inne).
  • Funkcję tę wywołuje się przyciskiem "F8-Historia"
  • Po wciśnięciu tego przycisku program pokazuje historię zmian, w tym zmiany wartości wypłat lub zmiany dat i rodzaju umowy bądź oświadczenia kadrowego. Podawana jest także godzina zmiany i oznaczenie użytkownika, który jej dokonał.
 4. W menu ZUS - Dokumenty rozliczeniowe umożliwiono drukowanie wygenerowanej deklaracji DRA. W przypadku firmy jednoosobowej wydruk ten może zostać złożony w ZUS, zamiast wysyłania elektronicznego.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl