Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

FINKA-PŁACE WINDOWS 11.0 | 23-02-2023

 1. Dodano nowy moduł przypomnień ułatwiających terminowe rozliczanie podatków i wykonanie innych okresowych czynności.
  • Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 3.12.

 2. Wprowadzono ważne zmiany dot. PPK:
  • Rezygnacja z PPK złożona wcześniej jest ważna do 28.02.2023 - program wpisze odpowiednią zmianę terminu;
  • W menu Kadry - Oświadczenia PPK dodano funkcję generowania informacji dla pracowników o ponownym zapisie do PPK i możliwości ponownej rezygnacji;
  • W tym samym menu zrealizowano funkcję automatycznego zgłoszenia lub wznowienia składek PPK dla osób, które nie złożyły ponownej rezygnacji;
  • więcej w Pomocy do programu, rozdz. 7.11.2.

 3. Od wersji 11.0 program pozwala na naliczanie płac i składek do końca roku 2023.

 4. Poprawiono generowanie RCA z tytułu urlopu macierzyńskiego w przypadku przekroczenia 30-krotności.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.7 | 15-02-2023

 1. Zrealizowano roczne rozliczenie składek zdrowotnych:
  • Dodano punkt menu ZUS - Roczne rozliczenie zdrowotnego;
  • Pozwala on na sporządzenie rozliczenia dla osób prowadzących działalność, rozliczających się na zasadach podatku ryczałtowego, liniowego lub zasad ogólnych;
  • Więcej informacji w Pomocy do programu, rozdz. 9.3.2
  • Uwaga. Nadpłata lub niedopłata składek wynikająca z rozliczenia rocznego będzie umieszczona w DRA lub RCA za kwiecień b.r. Zrealizujemy to w przyszłej wersji programu, gdyż w czasie wydania obecnej wersji struktura DRA nie była dostosowana do rozliczenia rocznego z różnymi trybami opodatkowania.

 2. Tabele kursowe - dostosowano pobieranie kursów do korzystania z nowych adresów serwisu NBP.

 3. Zaktualizowano parametry globalne:
  • roczny limit składek PPK;
  • oraz współczynnik urlopowy na rok 2023.
   - jeśli w roku 2023 wyliczono już ekwiwalent urlopowy do umowy zakończonej w roku 2023, otrzymamy komunikat o potrzebie przeliczenia tego ekwiwalentu.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.6 | 24-01-2023

 1. Zmiany w oświadczeniach dot. PDOF:
  • Wprowadzono podział PIT-2 i innych oświadczeń dotyczących PDOF na:
   - oświadczenia dotyczące umów o pracę;
   - oświadczenia dotyczące umów cywilnoprawnych (tj. zleceń, umów o dzieło i "innych").
  • Użytkownik decyduje o rodzaju oświadczenia, wybierając odpowiedni punkt po wciśnięciu INS - Dodaj na liście oświadczeń;
  • Jeśli oświadczenia za styczeń 2023 wpisano już w wersji 10.5 programu, program automatycznie zakwalifikuje je według rodzaju umowy zawartej z pracownikiem lub zleceniobiorcą.
  • Jeśli w roku 2023 czynne są umowy różnych rodzajów, program przypisze oświadczenia obu rodzajów umów.
  • Wprowadzone zmiany wynikają z "Objaśnień podatkowych" wydanych przez MF 30 grudnia 2022.

 2. Wprowadzono wartość "przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku":
  • Kwota została ogłoszona w komunikacie GUS z 20.01.2023
  • Wpływa ona na wyliczanie składek zdrowotnych za poszczególne miesiące roku 2023 dla:
   - osób prowadzących działalność, rozliczających się ryczałtem
   - osób współpracujących przy prowadzeniu działalności
   - twórcy, artysty
   - oraz wspólników, których dochody wynikają z udziału w zyskach spółki

 3. Zaktualizowano słowniki: kodów urzędów skarbowych, kodów tytułów ubezpieczeń ZUS oraz kodów jednostek terenowych ZUS.

 4. Wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia:
  • Formularz PIT-4R:
   - wynagrodzenie płatnika, wyliczane na życzenie Użytkownika w części 11, może teraz wynosić 0,3% podatku za I półrocze 2022 i 0,6% za drugie półrocze;
   - zaktualizowano format wysyłania tego formularza na serwer MF.
  • Formularz PIT-8AR: zaktualizowano format wysyłania na serwer MF;
  • Formularz PIT-11:
   - zablokowano możliwość zapamiętania, jeśli formularz miał już wystawioną korektę lub był wysłany na serwer MF;
   - zaktualizowano format wysyłania tego formularza na serwer MF.
  • Wnioski Z-15A i Z-15B - zaktualizowano format generowania do pliku XML;
  • ZUS-RUD - poprawiono wysyłkę dla osoby fizycznej;
  • Poprawiono drukowanie formularza ZUS-Z3 z duplexem (poprzednia wersja mogła dwukrotnie wydrukować te same strony);
  • Zaktualizowano numery Dziennika Ustaw na druku skierowania na badania medycyny pracy;
  • Na ekranie rozwiązania umowy o pracę dodano opcję "wygaśnięcia z powodu śmierci pracodawcy";
  • Poprawiono działanie paska "szybkich przycisków" na górze ekranu (drugi wiersz pod wierszem menu programu);
  • Uprawnienia użytkownika: dodano nowe uprawnienie "Widoczność wszystkich firm i lat". Pozwala ono, by użytkownik widział komplet firm na ekranie startowym programu, nawet jeśli nie ma uprawnień do niektórych firm;
  • Przyspieszono znacząco "podniesienie wersji" przy przejściu do nowej wersji programu.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.5.a | 28-12-2022

 1. Usunięto błąd powodujący w niektórych przypadkach zamykanie programu w trakcie zakładania lub logowania do firmy przy bezpośredniej pracy na systemach z rodziny Windows Server.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.5 | 12-12-2022

 1. W tej wersji programu możliwe jest wyliczenie płac z datą wypłaty do końca lutego 2023.

 2. Program pozwala także na wyliczenie składek właścicieli lub wspólników za styczeń i luty 2023, z tym, że:

  • składki zdrowotne przy opodatkowaniu ryczałtowym, a także składki osoby współpracującej, zależą od "przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku". Ten wskaźnik za rok 2022 będzie ogłoszony około 20 stycznia 2023, wobec czego:
   - w bieżącej wersji program nie wylicza tych składek;
   - Użytkownik może wpisać samodzielnie wartość "przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku" lub może zaczekać na wydanie wersji zawierającej ten wskaźnik.

 3. Wprowadzono nowy, obszerny wzór oświadczenia PIT-2. Użytkownik może w nim wpisać między innymi:

   • oświadczenie o uldze podatkowej lub o 1/2 bądź 1/3 ulgi (w przypadku pracy u 2 lub 3 pracodawców) [od roku 2023 oświadczenie to dotyczy również umów-zleceń i o dzieło];
   • oświadczenia o zwolnieniach podatkowych, o wspólnym opodatkowaniu;
   • i szereg innych - dokładniejsze informacje znajdziemy w pomocy do programu, rozdz. 7.5.2.
 4. "Pakiet mobilności": wprowadzono nowe stawki diet zagranicznych od grudnia 2022.

 5. Korekta składek PPK: system PPK nie pozwala na korygowanie raportów wstecznie - ewentualne korekty można wysyłać jedynie zwiększając lub zmniejszając składki za bieżący okres. Wobec tego

  • dodano możliwość ręcznej zmiany podstawy PPK na zakładce ZUS na ekranie wypłaty.

 6. Wprowadzono szereg innych ulepszeń programu:

  • Słownik składników wynagrodzeń: można wybrać dodawanie nowego składnika "od zera" lub według wzoru branego z właściwości innego, istniejącego składnika;
  • Poprawiono liczenie rachunku od netto w przypadku, gdy osoba osiągnęła roczny limit zwolnienia podatkowego;
  • Kalkulator wynagrodzeń "od netto / od brutto" zaopatrzono w opcje "1/2 ulgi podatkowej" i "1/3 ulgi podatkowej";
  • Poprawiono wyliczanie zdrowotnego płatnego przez budżet przy urlopie wychowawczym w sytuacji, gdy w jednym miesiącu wystąpią rozłączne fragmenty tego urlopu;
  • Przy formularzach PIT-11, PIT-4R itp. poprawiono komunikaty o niepełnych danych firmy lub osoby;
  • Poprawiono wydruk zbiorczej listy płac;
  • Przebudowano mechanizm wyjątków podczas aktualizacji baz danych. Obecnie wystąpienie błędu (spowodowane np. uszkodzeniem bazy) nie przerwie procesu aktualizacji pozostałych baz. Ponadto informacje o błędnych bazach zostaną zapisane do pliku logów;
  • Dodano nowe uprawnienie: „Widoczność wszystkich firm i lat” umożliwiające wyświetlanie wszystkich pozycji na liście firm dla użytkownika, który nie posiada dostępu do wszystkich firm i lat;
  • Poprawiono odtwarzanie kopii danych do lokalizacji zawierającej znak spacji w ścieżce.
© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl