PIT, CIT

Tarcza antykryzysowa: szczegóły pomocy dla przedsiębiorców

Przystępne omówienie zasad i warunków pomocy z "tarczy antykryzysowej" oraz "tarczy 2.0", "3.0" i "4.0" dla przedsiębiorców. Przeanalizowaliśmy w tym celu 91-stronicową ustawę" tarczy" i niewiele krótsze "tarcze 2.0, 3.0 i 4.0".

tarcza_m.jpg

Nowości w "tarczy 4.0", obowiązujące od 24.06.2020

Przedstawiamy najważniejsze punkty z "Tarczy 4.0", dotyczące pewnych rozszerzeń pomocy finansowej, a także zmian otoczenia prawnego dla firm i pracowników.

A. Zwolnienie z podatku od budynków za okres marzec - grudzień 2020.

 • Dotyczy to właścicieli galerii handlowych, hoteli, magazynów itp.
 • De facto zwolnienie to nie zmniejsza sumy podatków, gdyż podatek od budynków jest rozliczany wraz z podatkiem dochodowym i - według zwykłych zasad - jeśli jest opłacony, to zmniejsza podatek dochodowy. Jeśli jest większy niż podatek dochodowy, to można wystąpić o jego zwrot.
 • Więcej o tym podatku w artykule na stronie FINKA

B. Zwolnienie z czynszu w galeriach handlowych za czas zamknięcia galerii: zwolnienie to rozszerzono wstecznie na firmy usługowe i gastronomiczne. Więcej tutaj.

C. Obniżenie podatku w razie przeterminowania zapłaty od nabywcy:

 • standardowo można obniżyć podstawę podatku dochodowego, jeśli odbiorca nie zapłacił w ciągu 90 dni od terminu płatności
 • z powodu epidemii można skrócić ten okres do 30 dni
 • więcej o tym w artykule na stronie FINKA

D. Kontrola inwestycji (utrudnienia w przejmowaniu firm) przez osoby fizyczne lub prawne spoza UE

E. Rozszerzono zakres dofinansowań z FGŚP otrzymywanych WUP (Wojewódzkich Urzędów Pracy), o których pisaliśmy tutaj

 • dofinansowanie przysługuje w razie zmniejszenia obrotów od stycznia 2020 (było: od lutego 2020)
 • prócz firm, mogą o nie wystąpić także organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne oraz samorządowe instytucje kultury. W przypadku tych ostatnich 40% dofinansowania przysługuje z FGŚP, a 60% musi zrealizować samorząd.
 • Można także wystąpić o takie dofinansowanie bez redukcji wymiaru etatów, która poprzednio była wymogiem.

F. Zmieniono nieco zasady dofinansowania otrzymywanego z Powiatowego Urzędu Pracy, którego zasady omówiliśmy tutaj

 • dofinansowanie przysługuje w razie zmniejszenia obrotów od stycznia 2020 (było: od lutego 2020)
 • warunkiem finansowania bezzwrotnego było utrzymanie w zatrudnieniu osób, na które otrzymano dofinansowanie, do końca okresu finansowania
  • dodano opcję: jeśli osoba sama zwolni się z pracy i zatrudnimy kogoś innego, to finansowanie nadal jest bezzwrotne.

G. Automatyczne umorzenie pożyczek 5000 zł, o których pisaliśmy tutaj

 • Pożyczki 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców zostaną automatycznie umorzone, jeśli firma nie zamknie działalności przez 3 miesiące
 • Poprzednio warunkiem było złożenie odpowiedniego wniosku po 3 miesiącach.

H. Pożyczki do 5000 zł dla małych organizacji pozarządowych [art. 15zzda ustawy]:

 • dotyczy organizacji, których przychody w roku 2019 nie przekroczyły 100 tys zł
 • wysokość pożyczki wynosi 10% przychodów roku 2019, nie więcej niż 5000 zł
 • pożyczka zostanie umorzona, jeśli organizacja kontynuuje działalność statutową przez 3 miesiące.

 I. Zmniejszenia uprawnień pracowniczych

 • Możliwość wprowadzenia przestoju lub obniżenia wymiaru etatu o max. 20% na okres do 6 miesięcy, bez zgody pracowników [art 15gb ustawy]
  • dotyczy firm, w których stosunek kosztów płac do przychodów spadł co najmniej o 5 punktów procentowych z miesiąca na miesiąc
  • koszty płac muszą stanowić co najmniej 30% przychodów, w miesiącu spadku.
 • Praca zdalna: firma może wyznaczyć danej osobie pracę zdalną lub przywrócić pracę w zwykłym miejscu pracy z dnia na dzień [art. 3 ustawy, wprowadzony w art. 77]
 • Zaległy urlop: można nakazać jego wykorzystanie w razie spadku obrotów firmy [art. 15gc ustawy]
 • Można zawiesić dopłaty do wypoczynku z ZFŚS oraz  świadczenia urlopowe, w razie spadku obrotów [art. 15ge ustawy]
 • Odprawy i odszkodowania przy zwolnieniu z pracy ograniczone do 10-krotności płacy minimalnej, w razie spadku obrotów [art. 15g i 15gb ustawy]
 • Wprowadzono jeden warunek korzystny dla zwolnionych pracowników: osoba może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji, w terminem wypowiedzenia 7 dni. [art. 15gf ustawy]

 

Najważniejsze nowości w "tarczy 3.0", obowiązujące od 16.05.2020

A. Zwolnienie za składek ZUS dla osób samozatrudnionych:

Osłabiono limit przychodów uprawniających do zwolnienia. Zwolnienie za kwiecień i maj 2020 przysługuje także osobom prowadzącym działalność, nie zatrudniającym pracowników, jeśli za pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek, dochód nie przekroczył 7000 zł. Zwolnienie za 3 miesiące przysługuje nadal, jeśli przychody nie przekroczyły 15681 zł. Więcej tutaj.

B. Umarzalna pożyczka 5000 zł:

 • Przysługuje teraz także mikroprzedziębiorcom, którzy rozpoczęli działalność przed 01.04.2020 [poprzednio było: przed 01.02.2020]. Więcej tutaj.

C. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność:

 • Przysługuje teraz także osobom, które rozpoczęły działalność przed 01.04.2020 [poprzednio było: przed 01.03.2020]. Więcej tutaj.

D. Inne ważniejsze zmiany w Tarczy 3.0:

 • Ponownie biegną terminy administracyjne i sądowe w wielu sprawach, w których bieg ten został zawieszony przez "tarczę 1.0".

 • Zatrudnienie cudzoziemców: do poprzednich zasad przedłużenia prawa pobytu i zezwoleń na pracę do 30 dni od ustania epidemii [pod warunkiem złożenia wniosku w terminie], dodano możliwość zmiany warunków pracy i płacy na inne niż wskazane w zezwoleniu (w tym możliwe jest zmniejszenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia).

 • Świadczenie dla rolników i ich rodzin w razie kwarantanny lub hospitalizacji: przysługuje 1300 zł, jeśli nie przysługuje wyższy zasiłek chorobowy

 • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego: podwyższono limit dochodu z 800 do 900 zł na osobę w rodzinie. W razie niewielkiego przekroczenia limitu przysługuje także świadczenie w odpowiednio zmniejszonej wysokości.

 • Wprowadzono dofinansowania dla firm lub osób - właścicieli zabytków, zatrudniających co najmniej 50 osób, w razie spadku przychodów [art. 15ga]

 • Oraz dofinansowania dla właścicieli kutrów przewożących wędkarzy, w razie niemożności prowadzenia działalności.

 

Najważniejsze nowości w "tarczy 2.0", obowiązujące od 18.04.2020

A. Zwolnienie za składek ZUS i zdrowotnych:

 • Rozszerzono zakres zwolnienia na firmy, które zgłaszają do ZUS od 10 do 49 osób. Zwolnienie dla nich obejmuje 50% kwoty niezapłaconych składek. Więcej tutaj.

B. Świadczenie postojowe: zmieniono z jednorazowego na 3-miesięczne. Więcej tutaj

 • Świadczenie przysługuje osobom prowadzącym działalność oraz zleceniobiorcom, także jeśli umowa nie doszła do skutku
  • w "tarczy 2.0" objęto nim umowy zlecenia zawarte w marcu 2020 lub wcześniej [w "tarczy 1.0" było" w styczniu 2020]

C. Pożyczki umarzalne do 5000 zł:

 • w "tarczy 2.0" pożyczki mogą być przyznane również osobom prowadzącym działalność, nie zatrudniającym pracowników. Więcej tutaj.

D. Pożyczki na utrzymanie płynności finansowej: duże rozszerzenie zakresu i wartości pożyczek.

 • Zapowiadane korzystne warunki: częściowe umorzenia, niski procent lub brak odsetek, inne. Więcej tutaj
 • W końcu kwietnia zostanie uruchomiona "tarcza antykryzysowa PFR" konkretne informacje tutaj

E. Inne ważne regulacje zawarte w "tarczy 2.0", m. in.:

 • zwiększenie uprawnień firm wobec pracowników w niektórych branżach
  • m.in. możliwość wyznaczenia godzin nadliczbowych lub miejsca pobytu pomiędzy godzinami pracy
 • możliwość wydawania poleceń dla jednostek samorządowych oraz dla firm
 • możliwość obniżenia wymiaru etatu lub zwolnień w administracji państwowej
 • przekazywanie listów z Poczty Polskiej elektronicznie, po zeskanowaniu
  • jeśli wyrazimy na to zgodę, poczta może skanować listy adresowane do nas i umieszczać w formie PDF w elektronicznej skrzynce odbiorczej naszego profilu zaufanego.
  • dodatkowo poczta zawiadamia nas o tym za pomocą zwykłego e-maila
  • list uważa się za odebrany, gdy zalogujemy się do naszego profilu epuap i otworzymy skrzynkę odbiorczą
  • Jeśli nie zalogujemy się, to list również uważa się za odebrany w 14 dni od umieszczenia go w elektronicznej skrzynce naszego profilu.
  • Przesyłanie elektroniczne nie dotyczy przesyłek sądowych ani komorniczych, ani adresowanych do sądu lub komornika.
 • Tarcza 2.0 zawiera także ułatwienia dla firm telekomunikacyjnych, zmniejszając radykalnie obowiązki administracyjne przy budowie masztów telefonii komórkowej.

Pomoc bezzwrotna  [wg Tarczy 1.0, od 01.04.2020, z zaznaczonymi uzupełnieniami z Tarczy 2.0 i 3.0 ]

1. Zwolnienie za składek ZUS i zdrowotnych za marzec, kwiecień i maj 2020:

 • pełne zwolnienie dla samozatrudnionych oraz dla firm, które zgłaszają do ZUS 9 osób lub mniej
 • [wg tarczy 2.0]: zwolnienie z 50% składek dla firm, które zgłaszają do ZUS do 10 do 49 osób
 • zwolnienie nie jest automatyczne, trzeba złożyć wniosek do ZUS
 • dla osób prowadzących działalność, nie zatrudniających innych osób zgłaszanych do ZUS, warunkiem zwolnienia jest:
  • limit przychodów do 15681 zł
  • lub limit dochodu do 7000 zł - ten limit wprowadzony w tarczy 3.0 uprawnia do zwolnienia za dwa miesiące
        Więcej tutaj

2. Dofinansowanie dla samozatrudnionych do 2340 zł miesięcznie, w razie spadku obrotów. Więcej tutaj.

3. Dofinansowanie do wynagrodzeń dla małych i średnich firm,

 • w razie spadku obrotów co najmniej o 30%
 • pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. Więcej tutaj.

4. Umarzalne pożyczki do 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców. Więcej tutaj.

5. Świadczenie postojowe: wypłata 2080 zł przez maksymalnie 3 miesiące dla:
      
- zleceniobiorców
       - wykonawców umów o dzieło
       - dla osób prowadzących działalność gospodarczą
       - [dla pracowników etatowych przewidziano inne formy pomocy]
       Więcej tutaj

6. Dopłaty z FGŚP w razie przestoju lub obniżenia wymiaru etatu ["świadczenie dla ochrony miejsc pracy"]: częściowe dopłaty do wynagrodzeń pracowników etatowych i zleceniobiorców, jeśli firma musiała zmniejszyć wymiar czasu pracy lub ma przestój w pracy. Może dotyczyć części pracowników lub działów albo całej firmy.
Więcej tutaj

 

Pożyczki i inne ułatwienia dla przedsiębiorców [wg Tarczy 1.0, od 01.04.2020 ]

7. Pożyczki z ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu) dla firm w trudnej sytuacji Więcej tutaj.

8. Pożyczki lub pomoc bezzwrotna ze strony rządu, udzielana przez PFR (Polską Fundację Rozwoju)

 • Zasady udzielania pomocy tego rodzaju mają zostać określone w „rządowym programie wsparcia”, którego ramy nie są jeszcze znane. Treść ustawy tutaj.

9. Brak opłaty prolongacyjnej i odsetek przy rozłożeniu składek ZUS na raty lub ich prolongacie. Więcej tutaj.

10. Galeria handlowe: zawieszenie czynszu na czas zamknięcia lokalu, jeśli najemca zobowiąże się do dalszego wynajmu przez przedłużony okres. Więcej tutaj.

11. Przyspieszone rozliczenie straty za rok 2020: Więcej tutaj.

12. Gwarancje BGK: zwiększono zakres i wartość gwarancji, co powinno ułatwić bankom podejmowanie decyzji kredytowych.

13. Kliknij tutaj, by zobaczyć listę pozostałych rozwiązań "tarczy" dla ochrony przedsiębiorców.

 

Przesunięcia terminów podatkowych i sprawozdawczych

14. Zapłata PIT za pracowników, zleceniobiorców oraz z umów o dzieło za marzec i kwiecień 2020:

 • termin do 1 czerwca 2020, jeśli firma doznaje negatywnych konsekwencji epidemii [Art. 52o]
  -> Ponowne przesunięcia, wprowadzone w Dz.U. 972 z 1 czerwca 2020 :
 • termin zaliczek za marzec 2020: przesunięty do 20 sierpnia 2020
 • termin zaliczek za kwiecień 2020: przesunięty do 20 września 2020
 • termin zaliczek za maj 2020: przesunięty do 20 grudnia 2020, jeśli firma doznaje negatywnych skutków epidemii.

15. Roczne rozliczenie PIT

 • termin ogólny pozostaje bez zmian, do 30 kwietnia 2020       [Art. 15zzj]
 • jeśli roczny PIT zostanie złożony do 31 maja 2020, to nie będzie z tego powodu kar administracyjnych.
 • MF zrezygnowało także z odsetek za zwłokę przy zapłacie do 1 czerwca [Dz.U. 728 z 23.04.2020]

16. CIT-8 przesunięty do 31 maja 2020. Więcej na stronie FINKA

17. IFT-2 również do 31 maja 2020. [Dz.U. 563 r. 2020]

18. Sporządzenie sprawozdań finansowych: terminy przedłużone o 3 miesiące, a dla jednostek pod nadzorem KNF o 2 miesiące. Dla osób fizycznych sporządzających sprawozdania termin do 31 lipca 2020. [projekt rozporządzenia tutaj]

19. JPK w nowej postaci, zintegrowanej z deklaracją VAT: przesunięty termin, pierwszy JPK tego rodzaju wysyłamy za lipiec 2020. [projekt rozporządzenia tutaj]

20. Podatek od budynków [płacony m.in. przez galerie handlowe] za marzec, kwiecień, maj 2020 prolongowany do 20 lipca 2020, jeśli w tych miesiącach nastąpił spadek obrotów ponad 50%  [Art. 52p]

21. Obowiązek przystąpienia do PPK dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 osób: termin przesunięty o 6 mcy. Więcej tutaj

22. Zmiana matrycy stawek VAT przesunięta z 01.04.2020 na 01.07.2020. Przesunięty jest tez początek ważności „wiążących informacji stawkowych” [Art. 58 p.4]

23. Zapłata na konto, które nie widnieje na białej liście: termin zawiadomienia Urzędu Skarbowego w takim przypadku przedłużony z 3 do 14 dni od dnia zapłaty. [Art. 15zzn]

24. Rejestr beneficjentów rzeczywistych: termin zgłoszenia przesunięty o 3 miesiące [Art. 52]

 


 

Oprac. Krzysztof Piasecki

29.03.2020, aktualizacja 25.05.2020  na podstawie ustawy zwanej "tarczą antykryzysową", Dz.U. 568 r.2020 i oraz "Tarczy 2.0", Dz.U. 695 , "Tarczy 3.0", Dz.U. 875, "Tarczy 4.0", Dz.U. 1086 oraz  towarzyszących dokumentów.

 

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się