oferta-top.jpg

  FINKA-FK PRO

  dla Biur Rachunkowych

  Zaawansowany program do prowadzenia pełnej księgowości, używany w wielu biurach rachunkowych.

  Szybka obsługa dzięki prostym ekranom, bardzo czytelnym zestawieniom i szeregowi opcji przyspieszających księgowanie – w tym schematom księgowań i importowi danych z różnych systemów.

  Elastyczne generowanie deklaracji i sprawozdań, wraz z wysyłaniem elektronicznym.

  Dla klientów biur rachnukowych proponujemy programy do fakturowania lub fakturowania z gospodarką magazynową. Pozwala to na importowanie dokumentów bezpośrednio do programu księgowego.

  Program zgodny z Ustawą o Rachunkowości; aktualizacje zapewniają pełną zgodność z aktualnymi przepisami podatkowymi.

  Mimo zaawansowanych funkcji program prosty w obsłudze, łatwy do opanowania dla nowych osób.

  Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

  Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

  Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

  Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

  Brak limitu wprowadzanych dokumentów

  60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

  Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

  Szybki zakup drogą elektroniczną

  Funkcja PRO STANDARD KŁOW START
  księgowanie w PLN

  Wprowadzanie dekretacji w PLN

  Księgowania dewizowe      
  Pobieranie danych z GUS
  Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
  Schematy dekretacji – 5 schematów księgowych
  Schematy dekretacji - bez limitu od 100 zł
  Zestawienia księgowe
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-27) od 100 zł
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne (VAT-UE) od 100 zł 
  Ewidencja VAT Marża od 50 zł
  Ewidencja VAT - zapisy dewizowe      
  Generowanie JPK_VAT  
  Generowanie JPK_KR
  Deklaracje podatkowe (CIT, PIT)
  Sprawozdanie finansowe (F-01)
  e-Deklaracje
  Rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, definiowanie własnych sprawozdań od 200 zł
  e-Sprawozdania finansowe
  Bilans pełny, rachunek zysków i strat (porównawczy, kalkulacyjny) wraz z przykładowym planem kont od 200 zł 
  Bilans uproszczony, rachunek zysków i strat (porównawczy, kalkulacyjny) wraz z przykładowym planem kont od 200 zł 
  Bilans, rachunek zysków i strat oraz przykładowy plan kont dla fundacji
  Sprawozdania oraz plan kont dla Kół Łowieckich od 200 zł   
  Wezwania do uzgodnienia sald, rozrachunki    
  Monity i noty odsetkowe, zestawienia płatności
  Kasa, bank
  Home banking
  Dodatkowe moduły
  Globalne tabele kursowe od 100 zł
  Definiowanie projektów księgowych wraz z zestawieniami od 200 zł
  Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł

  Dokumenty księgowe

  • Wprowadzanie dekretacji w PLN i w dewizach
  • Księgowanie z jednoczesnym zarejestrowaniem w ewidencji VAT
  • Dekretacja na konto analityczne z zaliczeniem kwoty na koncie analitycznym i syntetycznym
  • Automatyczne księgowanie wyciągów bankowych oraz danych z systemów fakturowo-magazynowych
  • Wyszukiwanie księgowań z opcjami modyfikacji, wyszukania pozycji niezbilansowanych i innymi
  • Druk dokumentu, np. polecenia księgowania, według wprowadzonych dekretacji

  Schematy księgowań i inne ułatwienia

  • Schematy księgowań - łatwe do zdefiniowania wzorce typowych transakcji, w trybie dekretacji z VATem lub bez
  • Duplikowanie i porządkowanie dokumentów
  • Dodatkowe opcje podczas księgowania:
   • wyszukiwanie kont wg numeru, NIPu lub fragmentu nazwy,
   • podanie bieżącego stanu konta,
   • wybranie wartości „Kwota bilansująca dokument”, „Kwota rozliczająca konto”, lub "Kwota rozliczająca wybrane transakcje"
   • dodanie nowego konta lub danych adresowych podczas księgowania

  Plan kont

  • Swobodne definiowanie planu kont, z wieloma poziomami analitycznymi
  • Typowe plany odpowiednie do rodzaju firmy (bilans pełny lub uproszczony, firma mała lub mikro, fundacja lub stowarzyszenie)
  • Powiązanie kont z danymi adresowymi
  • Zakładanie kont analitycznych podczas importu danych lub podczas księgowania
  • Dodatkowe informacje o koncie (Obroty konta, wykaz księgowań na danym koncie, rozrachunki konta)
  • Możliwe przekazanie własnego planu kont do nowo wprowadzanej firmy w biurze rachunkowym

  Finanse, rozrachunki

  • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (powiązań między dekretacjami) podczas księgowania
  • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
   • Zestawienia z terminami płatności
   • Zestawienie transakcji przeterminowanych
   • Rozrachunki w PLN i w dewizach
  • Monity, noty odsetkowe
  • Wezwania do uzgodnienia sald
  • Kalkulator odsetkowy
  • Wystawianie KP, KW, przelewów
  • Raporty kasowe, home banking

  Księgowania dewizowo-złotowe

  • Księgowania dwuwalutowe z przeliczaniem wg kursu
  • Automatyczne pobieranie tabel kursowych
  • Rozrachunki dwuwalutowe
  • Różnice kursowe wyliczane i księgowane automatycznie
  • Przy rozliczeniu kilku transakcji: różnice kursowe wyliczone dla każdej z nich oddzielnie
  • Wydruk dokumentu księgowego wraz z różnicami kursowymi i podaniem tabel kursowych

  Moduł dodatkowy "Globalne tabele kursowe" pozwala na zbiorcze pobieranie tabel kursowych NBP za dłuższy okres, dla wielu firm

  Zestawienia księgowe

  • Zestawienia obowiązkowe wg Ustawy o Rachunkowości
   • Dziennik księgowań - wspólny lub z podziałem na dzienniki częściowe
   • Zestawienie obrotów i sald
   • Zestawienie sald
   • Konta w układzie systematycznym
  • Raport obrotów konta w PLN i w dewizach
  • Bilans otwarcia i bilans zamknięcia
  • i inne

  Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

  Wyszukiwanie dokumentów księgowych

  • Według jednego lub wielu kryteriów: konto, kwota od-do, data, fragment opisu
  • Także szukanie wg wielu kont lub konta syntetycznego
  • Szukanie pozycji niezbilansowanych
  • Wyszukane księgowania w postaci czytelnej listy
  • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych księgowań
  • Dodatkowe podsumowanie wyszukanych księgowań według kont

  Bilans, e-sprawozdania finansowe

  • Rodzaje bilansu i rachunku zysków i strat wg Ustawy o Rachunkowości:
   • Bilans pełny lub uproszczony
   • Rachunek porównawczy lub kalkulacyjny
   • Bilans i rachunek dla firmy małej lub mikro
   • Bilans i rachunek dla fundacji lub stowarzyszenia
  • Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią lub bezpośrednią
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym
  • Pozycje definiowane według stanu kont
  • W definicji możliwe dodatkowe operacje, np. „Saldo WN zespołu 2 z wyjątkiem konta 210”
  • Predefinicje wg typowych planów kont
  • e-sprawozdania finansowe, z dołączeniem bilansu, rachunku zysków i strat i ew. rachunku przepływów, zmian w kapitale oraz dowolnych plików zewnętrznych

  Sprawozdania definiowane

  • Definicje sprawozdań w układzie rocznym lub miesięcznym
  • Elastyczne określanie wartości według:
   • Sald lub obrotów kont
   • Porównań z innymi wartościami, np. udział przychodów poszczególnych rodzajów
   • Pozycja typu "Suma swoich podpunktów"
   • i inne
  • Łatwa zmiana kolejności punktów itp.
  • Wytłuszczenia, wyświetlanie lub pomijanie wartości zerowych i inne opcje zwiększające czytelność

  Ewidencja VAT

  • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
  • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z księgowaniem w PLN lub w dewizach
  • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
  • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
  • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
  • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość między zapisami w ewidencji a numerami księgowymi

  Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

  • VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-27
   • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
  • CIT-8 z wszelkimi załącznikami
  • Rozliczanie zaliczek CIT
  • Rozliczanie zaliczek PIT
  • IFT-2 [dotyczy importu usług reklamowych i innych]
  • PIT-11 wg zaksięgowanych wypłat dla osób [dotyczy wypłat bez zaliczek podatkowych - w przygotowaniu]
  • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
  • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

  JPK

  • JPK-VAT
   • automatyczne generowanie
   • wysyłanie elektroniczne [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]
   • odbiór potwierdzenia UPO
   • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
  • JPK-FK
   • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

  Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK za dany okres

  Zamykanie roku, otwieranie nowego

  • Automatyczne przenoszenie Bilansu Otwarcia. W przypadku zmian w poprzednim roku czynność tę można powtarzać.
  • Różnice kursowe na dzień bilansowy: księgowane automatycznie w dwóch trybach (ujęcie bilansowe lub podatkowe)
  • Zamykanie okresu: zabezpieczenie przed wprowadzaniem i modyfikacją zapisów za dany okres.
  • Automatyczne generowanie Bilansu Zamknięcia w postaci przeksięgowań zamykających rok obrotowy.

  Eksport danych

  • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
  • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
  • Plan kont lub listę kontrahentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

  Import danych

  • Przy zakładaniu firmy: można wybrać jeden z planów typowych. Można też importować plan kont i listę kontrahentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
  • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
  • Import wyciągów bankowych (różne banki, różne formaty)
  • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW
  • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - dowiedz się więcej

  Opcje dodatkowe

  Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

  • Przeglądanie i scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) - przydatne zwłaszacza przy prowadzeniu częściowych ewidencji VAT w różnych oddziałach
  • Globalne tabele kursowe (pobieranie tabel dla wielu firm za dłuższy okres)
  • Dodatkowa klasyfikacja księgowań - podział na "projekty", wraz z zestawieniami wg projektów

  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 7, 8, 8.1, 10.
  • Minimum 4 GB pamięci operacyjnej
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 4 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 7, 8, 8.1, 10
  • Napęd DVD
  • Karta graficzna
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows 7, 8, 8.1, 10

  Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

  Z dn. 05.04.2017r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA. Z uwagi na problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 7, 8, 8.1, 10.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się