oferta-top.jpg

FINKA-FK PRO

dla Biur Rachunkowych

Zaawansowany program do prowadzenia pełnej księgowości, używany w wielu biurach rachunkowych.

Szybka obsługa dzięki prostym ekranom, bardzo czytelnym zestawieniom i szeregowi opcji przyspieszających księgowanie – w tym schematom księgowań i importowi danych z różnych systemów.

Elastyczne generowanie deklaracji i sprawozdań, wraz z wysyłaniem elektronicznym.

Dla klientów biur rachnukowych proponujemy programy do fakturowania lub fakturowania z gospodarką magazynową. Pozwala to na importowanie dokumentów bezpośrednio do programu księgowego.

Program zgodny z Ustawą o Rachunkowości; aktualizacje zapewniają pełną zgodność z aktualnymi przepisami podatkowymi.

Mimo zaawansowanych funkcji program jest prosty w obsłudze, łatwy do opanowania dla nowych osób.

Funkcja PRO STANDARD START KŁOW
Księgowania w PLN
Księgowania dewizowe  
Automatyczne wyliczanie różnic kursowych  
Pobieranie danych z GUS
Weryfikacja NIP kontrahenta (MF,VIES)
Schematy dekretacji – 5 schematów księgowych
Schematy dekretacji - bez limitu  
Zestawienia księgowe
Ewidencja VAT - transakcje krajowe   
Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne   
Ewidencja VAT Marża  
Ewidencja VAT - zapisy dewizowe  
Ewidencja VAT OSS (VAT e-commerce)  
Deklaracja VIU-DO (VAT e-commerce)  
Generowanie JPK (JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_KR))  
Zaliczki na PDOF (PIT-36, PIT-36L)
Rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-36L)
Zaliczki na CIT-8
Deklaracja CIT-8
Sprawozdanie finansowe (F-01)
e-Deklaracje
e-Sprawozdania finansowe
Rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, definiowanie własnych sprawozdań  
Bilans pełny, rachunek zysków i strat (porównawczy, kalkulacyjny) wraz z przykładowym planem kont  
Bilans uproszczony, rachunek zysków i strat (porównawczy, kalkulacyjny) wraz z przykładowym planem kont  
Bilans, rachunek zysków i strat oraz przykładowy plan kont dla fundacji
Sprawozdania oraz plan kont dla Kół Łowieckich    
Wezwania do uzgodnienia sald, rozrachunki    
Monity i noty odsetkowe, zestawienia płatności
Kasa, bank w PLN
Kasa, bank w dewizach  
Home banking
Dodatkowe moduły
Grupa VAT NOWOŚĆ!! od 300 zł
ZUS Właścicieli  od 100 zł
Przeglądanie i scalanie JPK_VAT od 100 zł
Globalne tabele kursowe od 100 zł
Definiowanie projektów księgowych wraz z zestawieniami od 200 zł

Dokumenty księgowe

 • Wprowadzanie dekretacji w PLN i w dewizach
 • Księgowanie z jednoczesnym zarejestrowaniem w ewidencji VAT
 • Dekretacja na konto analityczne z zaliczeniem kwoty na koncie analitycznym i syntetycznym
 • Automatyczne księgowanie wyciągów bankowych oraz danych z systemów fakturowo-magazynowych
 • Wyszukiwanie księgowań z opcjami modyfikacji, wyszukania pozycji niezbilansowanych i innymi
 • Druk dokumentu, np. polecenia księgowania, według wprowadzonych dekretacji

Schematy księgowań i inne ułatwienia

 • Schematy księgowań - łatwe do zdefiniowania wzorce typowych transakcji, w trybie dekretacji z VATem lub bez
 • Duplikowanie i porządkowanie dokumentów
 • Dodatkowe opcje podczas księgowania:
  • wyszukiwanie kont wg numeru, NIPu lub fragmentu nazwy,
  • podanie bieżącego stanu konta,
  • wybranie wartości „Kwota bilansująca dokument”, „Kwota rozliczająca konto”, lub "Kwota rozliczająca wybrane transakcje"
  • dodanie nowego konta lub danych adresowych podczas księgowania

Plan kont

 • Swobodne definiowanie planu kont, z wieloma poziomami analitycznymi
 • Typowe plany odpowiednie do rodzaju firmy (bilans pełny lub uproszczony, firma mała lub mikro, fundacja lub stowarzyszenie)
 • Powiązanie kont z danymi adresowymi
 • Zakładanie kont analitycznych podczas importu danych lub podczas księgowania
 • Dodatkowe informacje o koncie (Obroty konta, wykaz księgowań na danym koncie, rozrachunki konta)
 • Możliwe przekazanie własnego planu kont do nowo wprowadzanej firmy w biurze rachunkowym

Finanse, rozrachunki

 • Naturalne wprowadzanie rozrachunków (powiązań między dekretacjami) podczas księgowania
 • Zestawienia rozrachunków z wieloma kryteriami, w tym:
  • Zestawienia z terminami płatności
  • Zestawienie transakcji przeterminowanych
  • Rozrachunki w PLN i w dewizach
 • Monity, noty odsetkowe
 • Wezwania do uzgodnienia sald
 • Kalkulator odsetkowy
 • Wystawianie KP, KW, przelewów
 • Raporty kasowe, home banking
 • Kasa, bank w PLN i dewizach

Księgowania dewizowo-złotowe

 • Księgowania dwuwalutowe z przeliczaniem wg kursu
 • Automatyczne pobieranie tabel kursowych
 • Rozrachunki dwuwalutowe
 • Różnice kursowe wyliczane i księgowane automatycznie
 • Przy rozliczeniu kilku transakcji: różnice kursowe wyliczone dla każdej z nich oddzielnie
 • Wydruk dokumentu księgowego wraz z różnicami kursowymi i podaniem tabel kursowych

Moduł dodatkowy "Globalne tabele kursowe" pozwala na zbiorcze pobieranie tabel kursowych NBP za dłuższy okres, dla wielu firm

Zestawienia księgowe

 • Zestawienia obowiązkowe wg Ustawy o Rachunkowości
  • Dziennik księgowań - wspólny lub z podziałem na dzienniki częściowe
  • Zestawienie obrotów i sald
  • Zestawienie sald
  • Konta w układzie systematycznym
 • Raport obrotów konta w PLN i w dewizach
 • Bilans otwarcia i bilans zamknięcia
 • i inne

Zestawienia można sporządzać także przed zatwierdzeniem dokumentów (zamknięciem okresu).

Wyszukiwanie dokumentów księgowych

 • Według jednego lub wielu kryteriów: konto, kwota od-do, data, fragment opisu
 • Także szukanie wg wielu kont lub konta syntetycznego
 • Szukanie pozycji niezbilansowanych
 • Wyszukane księgowania w postaci czytelnej listy
 • Możliwość edycji danych na liście wyszukanych księgowań
 • Dodatkowe podsumowanie wyszukanych księgowań według kont

Bilans, e-sprawozdania finansowe

 • Rodzaje bilansu i rachunku zysków i strat wg Ustawy o Rachunkowości:
  • Bilans pełny lub uproszczony
  • Rachunek porównawczy lub kalkulacyjny
  • Bilans i rachunek dla firmy małej lub mikro
  • Bilans i rachunek dla fundacji lub stowarzyszenia
 • Rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią lub bezpośrednią
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Pozycje definiowane według stanu kont
 • W definicji możliwe dodatkowe operacje, np. „Saldo WN zespołu 2 z wyjątkiem konta 210”
 • Predefinicje wg typowych planów kont
 • e-sprawozdania finansowe, z dołączeniem bilansu, rachunku zysków i strat i ew. rachunku przepływów, zmian w kapitale oraz dowolnych plików zewnętrznych

Sprawozdania definiowane

 • Definicje sprawozdań w układzie rocznym lub miesięcznym
 • Elastyczne określanie wartości według:
  • Sald lub obrotów kont
  • Porównań z innymi wartościami, np. udział przychodów poszczególnych rodzajów
  • Pozycja typu "Suma swoich podpunktów"
  • i inne
 • Łatwa zmiana kolejności punktów itp.
 • Wytłuszczenia, wyświetlanie lub pomijanie wartości zerowych i inne opcje zwiększające czytelność

Ewidencja VAT

 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży
 • Wprowadzanie danych do ewidencji jednocześnie z księgowaniem w PLN lub w dewizach
 • Wszystkie rodzaje transakcji (krajowe zwykłe lub z odwrotnym obciążeniem, wspólnotowe, eksport/import)
 • Definiowanie kilku ewidencji sprzedaży lub zakupu w jednej firmie
 • Ulga na złe długi i inne obowiązkowe lub dobrowolne zmniejszenia / zwiększenia VAT
 • Zestawienia ewidencji w kilku wersjach, w tym odpowiedniość między zapisami w ewidencji a numerami księgowymi
 • Ewidencja VAT OSS (VAT e-commerce)
 • Deklaracja VIU-DO (VAT e-commerce)

Deklaracje podatkowe, e-deklaracje

 • VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • VAT-7, VAT-7K, VAT-27 pozostawiono w celu sporządzania korekt za poprzednie lata
  • Zestawienie zapisów VAT ujętych w deklaracji do celów diagnostycznych
 • CIT-8 z wszelkimi załącznikami
 • Rozliczanie zaliczek CIT
 • Rozliczanie zaliczek PIT
 • PIT-36, PIT-36L
 • IFT-2 [dotyczy importu usług reklamowych i innych]
 • PIT-11 wg zaksięgowanych wypłat dla osób [dotyczy wypłat bez zaliczek podatkowych]
 • [więcej PIT-ów w programie FINKA-PŁACE]
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji, odbieranie i drukowanie potwierdzeń UPO [wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego]

JPK

 • JPK_V7M, JPK_V7K:
  • automatyczne generowanie
  • wysyłanie elektroniczne [za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego]
  • odbiór potwierdzenia UPO
  • zestawienie zgodności JPK z ewidencją i deklaracją, uwzględnia m.in. zmniejszenie VAT przy częściowym odliczeniu
 • JPK-KR
  • automatyczne generowanie (na życzenie Urzędu Skarbowego)

Moduł dodatkowy "Scalanie JPK" pozwala na tworzenie zbiorczego pliku JPK za dany okres

Zamykanie roku, otwieranie nowego

 • Przy zakładaniu firmy: można wybrać jeden z planów typowych. Można też importować plan kont i listę kontrahentów z innej firmy w programie FINKA lub z pliku zewnętrznego
 • Automatyczne przenoszenie Bilansu Otwarcia. W przypadku zmian w poprzednim roku czynność tę można powtarzać.
 • Różnice kursowe na dzień bilansowy: księgowane automatycznie w dwóch trybach (ujęcie bilansowe lub podatkowe)
 • Zamykanie okresu: zabezpieczenie przed wprowadzaniem i modyfikacją zapisów za dany okres.
 • Automatyczne generowanie Bilansu Zamknięcia w postaci przeksięgowań zamykających rok obrotowy.

Eksport danych

 • Eksport ewidencji VAT do formatu XML zgodnego z programami FINKA
 • Każde zestawienie można wyeksportować do Excel’a (XLS)
 • Inne formaty: PDF, RTF, HTM
 • Plan kont lub listę kontrahentów można wyeksportować do pliku XML, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.

Import danych

 • Import danych zakupu i/lub sprzedaży z różnych systemów: z zaksięgowaniem i wprowadzeniem do ewidencji VAT
 • Import wyciągów bankowych (różne banki, różne formaty)
 • Księgowanie poleceń księgowania z programów FINKA-PŁACE i FINKA-STW
 • Plan kont lub listę kontrahentów można zaimportować z pliku XLS lub CSV lub z innej firmy dostępnej w programie, celem pobrania w nowo zakładanej firmie.
 • Import dokumentów z programu typu OCR (skanowanie faktur) - ARHAT, SCANYE

Opcje dodatkowe

Program można rozszerzyć o dodatkowe opcje:

 • Przeglądanie i scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) - przydatne zwłaszacza przy prowadzeniu częściowych ewidencji VAT w różnych oddziałach
 • Globalne tabele kursowe (pobieranie tabel dla wielu firm za dłuższy okres)
 • Dodatkowa klasyfikacja księgowań - podział na "projekty", wraz z zestawieniami wg projektów
 • Więcej informacji o dodatkowych modułach dostępnych tutaj

Kompleksowe narzędzie pracy w różnych wersjach

Nielimitowane wsparcie techniczne w ramach abonamentu

Generowanie e-Sprawozdań, wysyłanie JPK i e-Deklaracji

Systematyczne aktualizacje prawne i funkcjonalne

Brak limitu wprowadzanych dokumentów

60 dniowe w pełni funkcjonalne DEMO

Aktualizacje przez pierwsze 12 miesięcy gratis

Szybki zakup drogą elektroniczną

Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy FINKA, muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:

Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):

 • Komputer z procesorem Intel lub AMD;
 • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux*. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktop-owe, np. Windows 10, 11;
 • Minimum 8 GB pamięci operacyjnej;
 • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.

* Firma TIK-SOFT udostępnia biblioteki potrzebne do uruchomienia serwera bazy danych Firebird na serwerze Linux. Nie świadczy jednak wsparcia technicznego dla serwerów opartych o system Linux. W przypadku problemów technicznych zalecany jest kontakt z administratorem systemów w firmie Klienta. 

Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:

W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:

 • Procesor Intel lub AMD;
 • Zalecamy 8 GB pamięci operacyjnej dla systemów Windows 10, 11;
 • Karta graficzna;
 • Mysz;
 • Gigabitowa karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej;
 • System operacyjny Windows 10, 11;
 • Połączenie z internetem.

Programy FINKA korzystają z serwera bazy danych Firebird 2.5. W celu poprawnego działania programów zalecamy sprawdzenie, która wersja jest zainstalowana. Nie gwarantujemy poprawnego działania programów FINKA na wersji innej niż zalecana.

Z dniem 05.04.2017 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows XP oraz VISTA.

Z dniem 14.01.2020 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 7.

Z dniem 01.01.2023 r. wycofaliśmy wsparcie techniczne dla programów FINKA zainstalowanych na systemie operacyjnym Windows 8.1. 

Z uwagi na możliwe problemy wynikające z użytkowania tych systemów, zalecamy przejście na np. Windows 10, 11.

© 2024 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl