Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.2.c | 29-04-2022

 1. Poprawiono pomyłkę z wersji 10.2.a, która uniemożliwiała "przeliczenie" starych list płac sprzed roku 2021.
  • We wcześniejszych danych program mógł wykazać błąd podczas "przeliczenia", lecz nie było ryzyka zniekształcenia danych.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.2.b | 27-04-2022

 1. Poprawiono elektroniczną wysyłkę formularza PIT-4R za 2021 r.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.2.a | 25-04-2022

 1. Możliwość ręcznego podania składki zdrowotnej właścicela / wspólnika
  • Na zakładce "Zdrowotne", niezależnie od wyliczenia podstawy składek przy różnych rodzajach działalności, można też określić kwotę składki ręcznie - w tym wpisać składkę zerową.
 2. Zaktualizowano listę kodów zawodów na ekranach zgłoszeń ZUS-ZUA i ZUS-ZZA
 3. Wprowadzono inne drobne poprawki, dotyczące:
  • Generowania raportów ZUS-DRA i ZUS-RCA: w przypadku firmy jednoosobowej, w któej następuje zmiana kodu ZUS właściciela w trakcie miesiąca, poprzednia wersja mogła pomijać RCA pracowników lub zleceniobiorców. Pomyłka - jeśli wystąpiła - była łatwo zauważalna i w takim przypadku należy wygenerować dokumenty rozliczeniowe w aktualnej wersji programu.
  • Menu "Pakiet mobilności": w poprzedniej wersji program nie pozwalał na wybranie osób, których umowa rozpoczyna się lub kończy w trakcie danego miesiąca.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.2 | 19-04-2022

 1. Zrealizowano "Pakiet mobilności", dostępny jako dodatkowy moduł, w ramach odpłatnego rozszerzenia licencji. Dotyczy on:
  • pracowników etatowych pracujących za granicą, którzy nie są traktowani jak osoby w delegacji.
  • w tym kierowców wykonujących transport międzynarodowy, którzy również zostali objęci tym trybem
   W menu Płace - Pakiet mobilności należy wprowadzić liczbę dni pracy osoby w poszczególnych krajach. Program wyliczy równowartość diet, które jednak nie są wypłacane pracownikowi, lecz służą do obniżenia podstawy ZUS oraz podatku.
   Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 8.9
 2. Na ekranie składek właściciela / wspólnika umożliwiono wprowadzenie wielu tytułów opłacania składek zdrowotnych.
  • Ma to zastosowanie dla osób, które np. prowadzą działalność gospodarczą oraz uzyskują dochody z udziałów w spółce, itp.
  • Program samoczynnie wylicza składki z różnych tytułów i wypełnia kilka pozycji w DRA cz. XI lub RCA cz. III.E
 3. Umożliwiono wysyłanie zaświadczeń ZUS-Z3, Z3A, Z3B, ZAS-12, ZAS-53, Z-15A i Z-15B do PUE ZUS.
  • Po sporządzeniu pliku XML zawierającego dane z zaświadczenia należy zaimportować go do PUE
  • Tryb importu opisujemy w Pomocy do programu, rozdz. 9.12 Import do PUE ZUS
 4. Zrealizowano nowe wzory formularzy PIT-11(28) i PIT-8AR(12) za rok 2022. Program, jak poprzednio, wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku, którego on dotyczy.
  • Ponadto dla formularza IFT-1/IFT-1R zaktualizowano tryb wysyłania po zmianie w serwerze MF.
 5. Poprawiono wyliczanie rachunków bazujących na stawce godzinowej netto.
 6. Wprowadzono inne drobne modyfikacje i ulepszenia:
  • W przypadku naliczania składek ZUS według dochodu poprzedniego roku program generuje deklarację "DRA cz.II" raz na rok, zgodnie z wymaganiami ZUS.
  • Dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność program nie wypełnia części III.E formularza RCA, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami programu "Płatnik"
  • Tytuły ubezpieczenia ZUS 0580 i 0581 są domyślnie traktowane jako zwolnione ze składek zdrowotnych
  • Poprawiono druk ERP-7. W przypadku dużej liczby nieobecności program drukuje je w odrębnym załączniku
  • Poprawiono druk wypowiedzenia zmieniającego, jeśli występuje w nim składnik "płaca minimalna"
  • Poprawiono wyświetlanie zestawienia rozrachunków z ZUS - w poprzedniej wersji program mógł nie wyświetlić zestawienia, lecz nie było ryzyka podania nieprawdziwych danych
  • Poprawiono wyświetlanie numeru umowy w menu Płace - Wypłaty z tytułu umów-zleceń i o dzieło.

FINKA-PŁACE WINDOWS 10.1 | 23-02-2022

 1. Program nie stosuje zwolnień podatkowych do umów o dzieło, umów "innych" oraz do zleceń z wypłatami z tytułu praw autorskich
  • Poprzednia wersja mogła zastosować dla takich wypłat nowe zwolnienia z "Polskiego ładu"
  • Zmianę stosuje się od miesiąca wskazanego parametrem "Płace - Parametry techniczne - Stosować zmianę v. 10.1 - Umowa o dzieło i inne bez zwolnień podatkowych"
 2. Użytkownik otrzymuje wybór trybu liczenia FP:
  • Wprowadzono parametr "Płace - ZUS - Tryb liczenia FP". Użytkownik może wybrać tutaj:
   - "Z - według okresu, za który przysługuje wynagrodzenie": program porównuje sumę płac za dany okres z płacą minimalną
   - "W - według daty wypłaty": program porównuje sumę płac wypłaconych w danym miesiącu z płacą minimalną
   - "S - według daty wypłaty, lecz płace za grudzień wg płacy minimalnej poprzedniego roku": - tu, podobnie jak w trybie "W", program porównuje sumę płac wypłaconych w danym miesiącu z płacą minimalną - jednak w przypadku płac za grudzień wypłacanych w styczniu program porównuje je z płacą minimalną z grudnia.
   - program ustawi te parametry według trybów występujących we wcześniejszych okresach, a docelowo włączy domyślnie tryb "S" jako najlepiej odpowiadający zaleceniom ZUS.
 3. Przy wypłatach z tytułu powołania do zarządu i podobnych, które podlegają zdrowotnemu od 01.2022:
  • program nie zmniejsza zdrowotnego do wysokości podatku liczonego wg zasad z 2021
  • jeśli prócz takich wypłat występują zwykłe płace etatowe, to zmniejszanie zdrowotnego w nich staje się niezależne od wypłat z tytułu powołania
 4. Wyliczenie zasiłku chorobowego przy ponownej nieobecności:
  • do wyliczenia średniej chorobowej program przyjmuje płace za 12 miesięcy wstecz, licząc od ostatniego pełnego miesiąca, w którym nie było nieobecności
  • taką samą zasadę przyjęto przy wystawianiu nowego zaświadczenia ZUS-Z3 lub ZUS-Z3A
  • wcześniej program cofał się wstecz aż do 3-miesięcznego okresu bez absencji
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl