Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.7 | 13-11-2019

  1. Zrealizowano korekty list płac i rachunków.
   Korektę list płac lub rachunku można utworzyć:
   • za pomocą przycisku "F11 Koryguj", który umieszczono w punktach menu Listy płac etatowych, Umowy zleceń i wypłaty, Umowy o dzieło i wypłaty itp.
   • lub podczas "przeliczania" listy płac lub rachunku. Jeśli podczas przeliczenia wystąpiły istotne zmiany, spowodowane np. ujęciem wpisanego w międzyczasie zwolnienia chorobowego, to program zapyta, czy zapamiętać listę jako korektę, czy zapamiętać w miejsce istniejącej listy.
   • Po utworzeniu korekty listy płac lub rachunku:
    - poprzednia wersja jest nadal dostępna do wyświetlenia lub wydrukowania, lecz modyfikować lub korygować można tylko ostatnią korektę
    - wersja skorygowana jest wliczana do zestawień, rozrachunków, PITów i dokumentów ZUS - można utworzyć kolejną korektę
    - można też usunąć korektę, co oznacza przywrócenie pełnego funkcjonowania pierwotnej listy lub rachunku
   • Niezależnie od tego nadal można modyfikować listę lub rachunek bez tworzenia korekty.
  2. Dodano nowe zestawienie sum list płac, dostępne:
   • w menu Zestawienia - Płacowe
   • lub w menu Listy płac etatowych itp, pod przyciskiem F12- Opcje
   • Zestawienie to podaje bardzo szczegółowe kwoty składników wynagrodzeń, podstaw i wartości składek i podatków itp.
   • Zestawienie sum list płac przeznaczone jest głównie do eksportowania do arkusza Excel, gdzie można przeprowadzać szereg wyliczeń i analiz.
  3. Wzory dokumentów kadrowych: dodano możliwość wybrania osoby i wydrukowania wybranego formularza z wypełnionymi danymi osoby i firmy.
  4. Wprowadzono dwa rodzaje kwestionariuszy osobowych, dostępne w menu Kadry - Wzory dokumentów kadrowych:
   • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   • oraz Kwestionariusz osobowy pracownika
  5. Świadectwo pracy: dodano opcjonalną informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
   • Na końcu świadectwa w części "Uwagi":
   • - użytkownik może wybrać opcję "Okres przechowywania dokumentacji: 10 lat, 50 lat lub "nie podawać".
    - po wybraniu odpowiedniej opcji program wydrukuje w "uwagach" klauzule wymagane w takich przypadkach przez Kodeks Pracy.
  6. Opodatkowanie zasiłków ZUS w przypadku zerowego PIT dla młodych.
   • W związku z wydaniem oficjalnej informacji MF program wylicza podatek od zasiłków, jeśli firma wypłaca zasiłek ZUS dla osoby korzystającej ze zwolnienia z PIT do 26 lat.
   • Aby nie modyfikować wcześniejszych danych, wyliczenia te stosuje się od miesiąca wskazanego w menu Administracja - Parametry lokalne - Płace-parametry techniczne - Stosować zmianę v.7.7 - zasiłki ZUS wyłączone z zerowego PIT.
  7. Ponadto wprowadzono inne drobne modyfikacje celem ułatwienia pracy z programem.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.6 | 12.09.2019

  1. PIT 17%. Wprowadzono nową stawkę podatkową 17%, która ma zastąpić stawkę 18% od 01.10.2019.
   • Program wylicza płace etatowe oraz z umów-zleceń i o dzieło według nowych lub starych stawek, zależnie od daty wypłaty.
   • Wraz ze zmianą stawki zmniejszono ulgę podatkową oraz podwyższono koszty uzyskania . Program uwzględnia te zmiany automatycznie zależnie od daty wypłaty.
   • Według ustawy, pracownik może życzyć sobie stosowania stawki 17,75% zamiast 17%. W takim przypadku należy na liście płac lub rachunku zmodyfikować stawkę na zakładce "PDOF".
   • Uwaga. Przy liczeniu wypłat "od netto", dostępnym dla umów-zleceń lub o dzieło, program wyliczy odpowiednio zmniejszoną kwotę brutto. Użytkownik może łatwo włączyć tryb "od brutto" i wpisać kwotę wypłaty, według której program wyliczy zwiększoną wartość do wypłaty.
   • Szczegóły zmiany podatkowej wraz z wyliczeniami prezentujemy tutaj
  2. Kalkulator wynagrodzeń od netto / od brutto: rozszerzono funkcjonalność kalkulatora w menu Finanse - Kalkulator płac etatowych.
   • W kalkulatorze można wybrać stawkę 18%, 17%, 17,75% lub 32%.
   • Kalkulator zastosuje ulgę i koszty odpowiednie do stawki podatkowej i realizuje wyliczenie wraz z czytelnym przedstawieniem sposobu wyliczania.
  3. Składnik równy płacy minimalnej. W umowie o pracę lub aneksie można wybrać składnik "Wynagrodzenie zasadnicze równe płacy minimalnej".
   • Program wylicza listę płac, stosując wartość płacy minimalnej odpowiednią do okresu, którego lista dotyczy.
   • Składnik ten jest odpowiednio zmniejszany przy pracy na ułamek etatu lub przy zwolnieniach chorobowych i podobnych.
  4. Umowa o pracę z kodem 0511.
   • Można zawrzeć umowę o pracę z osobą współpracującą, dla której wpisano zgłoszenie ZUS z kodem 0511.
   • W tym celu na zakładce ZUS umowy wybieramy "podlega zgłoszeniu ZUS 0511".
   • Składki osoby współpracującej należy wyliczyć w menu ZUS - Składki właściciela, wspólników. Podczas redagowania listy płac program o tym przypomina.
  5. PIT-11 dla dowolnej osoby.
   • Formularz PIT-11 można wystawić dla dowolnej osoby wpisanej na listę w menu Słowniki - Lista osób.
   • Na liście do utworzenia PIT-11 program wyświetla listę osób, które mają umowy za dany rok, jednak użytkownik może zaznaczyć okienko "Wszystkie osoby".
   • PIT-11 dla osoby bez wypłat jest pusty; Użytkownik może go wypełnić i wysłać elektronicznie.
  6. PIT-11 przy "zerowym PIT dla młodych". Dla osoby do 26 lat, która miała wypłaty zwolnione z podatku (wprowadzone w poprzedniej wersji FINKA-PŁACE 7.5):
   • PIT-11 nie obejmuje wypłat objętych tym zwolnieniem, zgodnie z obowiązującymi objaśnieniami do PIT-11(24).
   • Nie obejmuje także składek społecznych ani zdrowotnych od takich wypłat, gdyż nie odejmuje się ich od dochodu ani od podatku.
   • Dodaliśmy natomiast informację o kwotach zwolnionych z podatku na zakładce "Zapisy ujęte" na ekranie PIT-11.
   • Obecna wersja PIT-11(24) nie pozwala na rozróżnienie zarobków młodej osoby otrzymanych przed i po 1.09.2019, więc nie wystarcza do prawidłowego rozliczenia podatku za rok 2019. W przypadku wydania nowej wersji formularza zrealizujemy ją w programie.
  7. Nowy wzór świadectwa pracy. Wprowadzono nowy wzór zgodnie z Dz.U. 1709 ogłoszonym 6.09.2019, na 1 dzień przed terminem wejścia w życie.
  8. Składki PPE w przypadku przekroczenia 30-krotności.
   • Poprawiono liczenie składek PPE w przypadku, gdy osoba przekroczyła 30-krotność.
   • Aby nie zmieniać starych danych, program wylicza te składki od miesiąca wskazanego w menu Administracja - Parametry lokalne - Płace-parametry techniczne - Stosować zmianę v.7.6 - liczenie PPE po przekr. 30-krotności; Użytkownik może zmienić stan tego parametru i ponownie przeliczyć składki.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.5 | 09.08.2019

  1. Zerowy PIT dla młodych.
   Przy wyliczaniu list płac i rachunków uwzględniono "zerowy PIT dla młodych", obowiązujący od 01.08.2019 i ogłoszony w Dzienniku Ustaw na 5 dni wcześniej.
   Zerowy PIT dotyczy wypłat z tytułu etatu lub umowy-zlecenia dla osób, które w dniu wypłaty nie ukończyły 26 lat. Jeśli osoba spełnia te warunki, to:
   • w roku 2019 celem skorzystania z zerowego PITu osoba powinna złożyć "oświadczenie o zwolnieniu z PDOF dla młodych w r. 2019". Oświadczenie jest dostępne w menu Kadry - Oświadczenia dot. PDOF dla osoby lub w menu Kadry - Kartoteka osobowa lub na umowie o pracę lub zleceniu. Treść oświadczenia jest niezbyt czytelna, wynika jednak z wzoru wpisanego w ustawie.
   • w kolejnych latach liczenie zerowego PITu dla osób spełniających warunki jest domyślne. Osoba może nie życzyć sobie korzystania ze zwolnienia i w tym celu może złożyć oświadczenie o rezygnacji w tym samym menu. Oświadczenie takie jest ważne na dany rok.
   Jeśli zwolnienie z PIT przysługuje, to:
   • program wylicza wypłaty bez podatku
   • na zakładce "Obliczenie" na liście płac lub rachunku znajduje się czytelna informacja o zastosowaniu zwolnienia, a w razie niezastosowania program podaje przyczynę, np. przekroczenie limitu, przekroczenie wieku lub brak oświadczenia.
   • Składki zdrowotne naliczone przy wypłacie zwolnionej z podatku traktuje się jako "nieodliczane od podatku"; program nie umieści ich na PIT-11
   • Składki społeczne przy takiej wypłacie również traktuje się jako "nieodliczne o dochodu". Program uwidacznia to na zakładce "Obliczenie"
   • Przy małych dochodach program zmniejsza składki zdrowotne do wysokości hipotetycznego podatku. Dlatego na zakładce "Obliczenie" znajduje się wyliczenie niezastosowanych kosztów, ulgi i podatku i jeśli ten podatek jest mały lub zerowy - odpowiednio zmniejsza się składkę zdrowotną
   • Program pilnuje także przekroczenia ustawowego limitu przychodów wolnych od podatku; w razie jego przekroczenia przestaje liczyć zwolnienie od następnego miesiąca. Wartość limitu można zobaczyć na ekranie startowym programu, w menu Parametry globalne - Płace - PDOF - Limit dochodu "bez PIT dla młodych".
   • Program pilnuje także zmienionego rocznego ograniczenia kosztów autorskich: ograniczenie do 85528 zł dotyczy sumy kosztów autorskich i przychodów zwolnionych w trybie "bez PIT dla młodych".
   W rocznym formularzu PIT-11:
   • program nie ujmie składek społecznych ani zdrowotnych płatnych od przychodów zwolnionych
   • przychody zwolnione zostaną umieszczone w okienkach "Dochód zwolniony"
   • dochody opodatkowane i zwolnione łącznie są też wpisane do okienek "Dochód".

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.4 | 29.07.2019

  1. Ekwiwalent urlopowy
   • Wprowadzono automatyczne wyliczanie średniej do ekwiwalentu, z uwzględnieniem składników stałych, zmiennych i premii długookresowych. W obliczeniu program ujmuje odpowiednio współczynnik urlopowy.
   • Więcej na temat można znaleźć w Pomocy do programu, rozdz. 8.6.3 Ekwiwalent urlopow.
  2. Ewidencja czasu pracy w nowym formacie
   • Zrealizowano ewidencję czasu pracy w nowym formacie, w menu Zestawienia - Kadrowe - Karta ewidencji czasu pracy (od 01.01.2019). W sąsiednim punkcie menu zachowano także poprzedni format zestawienia. Karta zawiera m.in. godziny przepracowane (liczba godzin oraz godziny od-do), nadgodziny oraz nieobecności w obowiązującym formacie. Szczegóły opisujemy w Pomocy do programu, rozdz. 16.3. Karta ewidencji czasu pracy.
   • Program wypełnia kartę samoczynnie, na podstawie:
    • - kalendarza dni roboczych (kalendarz indywidulany lub ogólny dla firmy),
    • - oraz nieobecności i dodatkowych obecności (nadgodzin, godzin nocnych) wpisanych w menu Kadry.
  3. Wprowadzono inne drobne modyfikacje:
   • Ze świadectwa pracy usunięto imiona rodziców, zgodnie z przepisami niedawno dostosowanymi do RODO.
   • Drukowanie rachunku do umowy-zlecenia lub o dzieło: program nie drukuje daty wypłaty rachunku; Użytkownik może zażądać drukowania, zmieniając parametr "Administracja - Parametry lokalne - Wydruk - Czy na rachunku drukować datę wypłaty".
   • Drukowanie pasków wynagrodzeń: Użytkownik może wybrać drukowanie łącznie albo każdy pasek oddzielnie na jednej stronie.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.3 | 14.06.2019

  1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.

   Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację

   Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
   • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
   • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza
   • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu.
  2. Zrealizowano import elektronicznych zwolnień lekarskich z ZUS-PUE.
   • Użytkownik powinien najpierw zalogować się do ZUS-PUE i pobrać zwolnienia w postaci pliku CSV, XML lub ZIP
   • Następnie w programie FINKA-PŁACE w menu Kadry - Nieobecności - Import zwolnień z PUE
    • - otwieramy zapisany plik,
    • - program pokaże zaimportowane zwolnienia z datami od-do, okresem pobytu w szpitalu itp.,
    • - następnie wciskamy F5 Zapisz,
    • - program przypisze nieobecności do osób, wybierając:
     • - odpowiednie kody 312 (opieka), 331 (zwolnienie płatne przez firmę) lub 313 (zasiłek płatny przez ZUS),
     • - program wybierze także procent wypłaty (80%, a przy zwolnieniu szpitalnym 70%),
     • - użytkownik może później modyfikować dane w menu Kadry - Nieobecności.
   • W razie istnienia wcześniej wpisanych nieobecności w zazębiającym się okresie program nie zaimportuje danej pozycji i poda komunikat
   • Program wyświetla zwięzły raport z pobierania nieobecności. Raport ten jest później dostępny w menu Administracja - Lista komunikatów.
  3. Wprowadzono nowe zaświadczenia ZUS lub nowe wzory zaświadczeń:
   • ZUS-Z3 - nowy wzór,
   • ZUS-Z3a - nowy wzór,
   • ZUS-Z3b - nowy wzór,
   • ZUS-ZAS-12 - nowe zaświadczenie, które sporządza się w przypadku kontynuacji zasiłku chorobowego. Dotyczy pracowników, zleceniobiorców i umów o dzieło, jeśli podlegały pod ubezpieczenie chorobowe,
   • ZUS-ZAS-53 - nowe zaświadczenie, które sporządza się w przypadku kontynuacji zasiłku chorobowego osoby prowadzącej działalność lub współpracującej.
  4. Ponadto wykonano inne drobne ulepszenia programu.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się