Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.1 | 22-02-2021

  1. Zrealizowano nową wersję PIT-11 (27) za rok 2021.
   • Program wybiera automatycznie wersję PIT odpowiednio do roku podatkowego
   • Uwaga: do chwili wydania tej wersji programu nie ogłoszono jeszcze formatu elektronicznego wysłania tego formularza; obecnie można go przygotować, zaś wysłanie będzie możliwe w kolejnej wersji.
  2. Zgłoszenia umów o dzieło: ZUS RUD
   • Na podstawie umów o dzieło wpisanych w programie można wygenerować dokumenty ZUS RUD, zawierające obowiązkowe zgłoszenia tych umów do ZUS. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 9.11 ZUS RUD
   • Zgłoszenia te importuje się do PUE ZUS - tryb importu opisujemy w Pomocy do programu, rozdz. 9.12 Import do PUE ZUS
   • Zgłoszenia ZUS- RUD dotyczą umów zawartych od 01.01.2021 roku.
  3. Zaopatrzono program w "edytor Schematów PPK", pozwalający na dostosowanie formatu plików CSV, za pomocą których przesyła się zgłoszenia osób do PPK oraz wartości składek.
   • Większość Banków i Funduszy obsługujących PPK akceptuje standardowy format, jednak dla niektórych potrzebne są modyfikacje. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 9.10 Schematy PPK
  4. Wprowadzono szereg innych ulepszeń bądź poprawek do programu FINKA-PŁACE:
   • Listę PIT-11 wysłanych przez e-mail uzupełniono o kolumnę Odbiorca zawierającą nazwę firmy lub imię nazwisko osoby, na której adres wysłano mail
    - więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.8 Wysyłanie deklaracji e-mailem oraz 3.10 Parametry e-mail
   • Zmodyfikowano nieco tryb zaprzestania liczenia składek FP i FGŚP po osiągnięciu wielu 55 lat (panie) lub 60 lat (panowie).
    - jeśli osoba ma 55-te lub 60-te urodziny pierwszego dnia miesiąca, to program przestaje naliczać FP i FGŚP przy wypłatach za miesiąc, w którym były urodziny
    - przy urodzinach w innym dniu miesiąca program przestaje naliczać FP i FGŚP przy wypłatach za następny miesiąc po miesiącu urodzin
    - zmiana stosowana jest od miesiąca wskazanego w parametrze lokalnym "Stosować zmiany v.9.1 od..."
    - wcześniej program liczył wiek według daty wypłaty, a nie wg okresu, za który przysługuje wynagrodzenie
   • Jeśli występują płace etatowe oraz "inne przychody", to program zaokrągla podstawę opodatkowania i podatek do 1 zł oddzielnie dla płacy etatowej i dla innych przychodów
    - aby nie wprowadzać zmian wyliczenia poprzednich wypłat (maksymalnie o 1 zł) zmianę tę stosuje się od miesiąca wskazanego w parametrze lokalnym "Stosować zmiany v.9.1 od..."
   • Jeśli osoba otrzymuje wypłaty etatowe oraz inne (np. z tytułu zleceń lub "innych umów"), to przy sprawdzaniu przekroczenia progu podatkowego w płacy etatowej program uwzględnia wypłaty z każdego z tytułów.
    - aby nie wprowadzać zmian wyliczenia poprzednich wypłat zmianę tę stosuje się od miesiąca wskazanego w parametrze lokalnym "Stosować zmiany v.9.1 od..."
   • Poprawiono wyliczenia płac w szczególnych przypadkach:
    - gdy z parametrów lub wcześniejszych wypłat wynika stosowanie stawki 32%, lecz Użytkownik wpisał ręcznie 17% na zakładce PDOF przy redagowaniu listy płac
    - gdy pierwszy ze składników etatowych był zwolniony z ZUS i zdrowotnego (np. gdy wpisano "ekwiwalent" jako składnik płacy zasadniczej)
    - poprawiono także liczenie FP przy wstecznym przeliczeniu wypłat za wcześniejsze okresy, gdy parametr "Stosować zmiany v.8.3" wskazywał "Nie". Problem dotyczył sytuacji, gdy osoba otrzymywała wypłaty z kilku list płac w jednym miesiącu w tym okresie.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.0.a | 09-02-2021

  1. Poprawiono wysyłanie drogą e-mail PIT-11 przy indywidualnych adresach e-mail

  FINKA-PŁACE WINDOWS 9.0 | 22-01-2021

  1. Wprowadzono obowiązujące stawki i limity na rok 2021. Wartości te znajdują się także na stronie FINKA
   • Składki społeczne i zdrowotne dla osób prowadzących działalność - pełne lub ulgowe, dotyczące osób rozpoczynających działalność.
   • Płacę minimalną, ograniczenie 30-krotności, ograniczenie stosowania stawki 0,5% składek PPK i inne limity
   • Wprowadzone wartości widoczne są w "Parametrach Globalnych" i używane przez program automatycznie.
  2. Zrealizowano wysyłanie PIT-11 drogą e-mail
    Formularze PIT-11 można wysłać teraz:
   • na indywidualne adresy e-mail osób, wpisane w danych osoby
   • lub na wspólny adres e-mail, np. do firmy obsługiwanej przez biuro rachunkowe
   • niezależnie od tego trzeba je również wysłać do Urzędu Skarbowego, korzystając z podpisu kwalifikowanego.
   Celem wysyłania PIT-11 drogą e-mail należy:
   • jednorazowo podać parametry konta e-mail na Panelu Startowym programu FINKA-Płace.
   • Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 3.10 Parametry konta e-mail. [w razie niepodania tych parametrów program FINKA może wysyłać maile drogą wywołania programu pocztowego w komputerze]
   • wysyłanie mailem realizujemy na liście PIT-11. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.8 Wysyłanie deklaracji e-mailem.
   • Adnotacje o wysłanych mailach są dostępne w menu Administracja - Lista wysłanych e-maili.
  3. Poprawiono liczenie podatku ryczałtowego dla osób korzystających ze zwolnienia dla młodych.
   • Jeśli osoba do 26 lat ma wypłaty opodatkowane ryczałtowo, np. dotyczące umów o małej wartości lub wypłat dla osób zagranicznych, to:
    - poprzednia wersja programu nie liczyła podatku i wpisywała przychody zwolnione do PIT-11 lub IFT-1
    - obecnie program naliczy podatek i ujmie wypłaty w PIT-8AR bądź w IFT-1
    - zmiana działa od miesiąca wskazanego w menu Parametry lokalne - Płace-PDOF - Umowy ryczałtowe korzystają ze zwolnienia dla młodych - NIE
    - Użytkownik może zmienić datę, od której w/w parametr wskazuje "Nie". Działa on w okresie, w jakim inny parametr "Stosować zmiany v. 8.3" jest "Tak".

  FINKA-PŁACE WINDOWS 8.6.a | 19-01-2021

  1. Dodano wysyłkę elektroniczną najnowszej wersji formularza IFT-1(16) za rok 2020.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 8.6 | 14-01-2021

  1. Wprowadzono nowe wersje PIT-4R(11), PIT-8AR(10) i IFT-1(16) za rok 2020.
   • Wersje te, ponownie zmienione przez MF, zostały ogłoszone w ostatnim dniu roku 2020
   • Prosimy zwrócić uwagę na nowe okienka w ostatniej części D PIT-4R i PIT-8AR, informujące o skorzystaniu z opóźnionych terminów płatności podatku w związku z epidemią. - Pola te trzeba, w razie potrzeby, zaznaczyć ręcznie, gdyż program nie ma informacji, czy firma skorzystała z tych przesunięć terminów.
   • Program wybiera automatycznie odpowiednią wersję PIT-u za dany rok
   • Uwaga dotycząca IFT-1: do chwili wydania tej wersji programu nie ogłoszono jeszcze formatu elektronicznego wysłania tego formularza; obecnie można go przygotować, zaś wysłanie będzie możliwe w kolejnej wersji.
  2. Wprowadzono modyfikacje przy naliczaniu składek FP (Fundusz Pracy):
   - od miesiąca wskazanego w menu "Parametry lokalne - Płace-parametry techniczne - Stosować zmiany v.8.6" program stosuje zasady:
   • Sprawdzając osiągnięcie płacy minimalnej, stanowiące warunek naliczania FP, program porównuje wypłatę z płacą minimalną:
    - za rok, za który przysługuje wypłata, jeśli jest włączony parametr "Stosować zmiany v. 8.6 - Tak"
    - za rok według daty wypłaty jeśli ten parametr wskazuje "Nie"
   • Uwaga dot. wypłat za grudzień wypłaconych w styczniu:
    - jeśli takie wypłaty mają wartość płacy minimalnej, to poprzednia wersja programu nie naliczyła FP
    - celem naliczenia FP należy ustawić parametr "Stosować zmiany v.8.6" na "Tak" od 01.2021 lub wcześniej, a następnie przeliczyć listę wypłacaną w styczniu. Program powinien naliczyć FP bez modyfikowania kwot brutto ani netto.
   • Ponadto przy ustawieniu parametru "Stosować zmiany v. 8.6 - TAK" program sprawdza osiągnięcie płacy minimalnej według sumy wypłat "za okres"; poprzednio sumował według miesiąca wypłaty
   • Zgodnie z zaleceniami ZUS, program porównuje płacę minimalną:
    - z płacą nominalną (po rozszerzeniu do pełnego miesiąca) dla wypłat etatowych oraz dla zleceń trwających dłużej niż miesiąc
    - lub z faktycznymi wypłatami dla wypłat kwotowych przy zleceniach za okres miesiąca lub krótszy, a także dla wypłat godzinowych itp.
  3. Przy liczeniu składek FEP wprowadzono ograniczenie do kwoty 30-krotności, o ile włączony jest parametr "Stosować zmiany v. 8.6 - Tak".
  4. Poprawiono wyliczanie składek zdrowotnych w szczególnym przypadku: gdy występowało zwolnienie dla młodych oraz zasiłek ZUS wypłacany przez firmę. Poprawka działa gdy mamy ustawione "Stosować zmiany v. 8.6 - Tak". Liczenie było także prawidłowe za wcześniejszy okres, gdy mamy "Stosować zmiany v.8.3 - Nie"
  5. Poprawiono wyliczanie zdrowotnego przy wypłatach dla członków rady nadzorczej. Program nie zmniejsza zdrowotnego od tych wypłat, nawet jeśli podatek jest mały, o ile przy umowie nie zaznaczono "Zmniejszać zdrowotne do wysokości podatku". Zmiana działa gdy mamy ustawione "Stosować zmiany v. 8.6 - Tak". Liczenie było także prawidłowe za wcześniejszy okres, gdy mamy "Stosować zmiany v.8.3 - Nie"
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się