Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 15.3.a | 11-05-2022

 1. Wprowadzono istotną zmianę dotyczącą ZUS właścicieli, dostępnego w programie jako dodatkowy moduł.
  • Dane dot. składek właściciela/wspólnika, wraz z nieobecnościami i dokumentami ZUS, przenoszą się do danych nowego roku w przypadkach:
   - otwarcia roku w FK z pobraniem danych z roku poprzedniego
   - lub wywołania punktu menu Administracja / pobieranie danych z poprzedniego roku
  • Uwaga: Występuje istotna różnica w podejściu do danych zawartych w programie:
   - dane księgowe dotyczą zawsze wybranego roku obrotowego
   - natomiast dane dot. składek ZUS i dokumentów rozliczeniowych są wieloletnie (obejmują rok bieżący i lata poprzednie):
   - dane te są dostępne wyłącznie w najwyższym roku programu FK
 2. Pobieranie danych kontrahentów z poprzedniego roku uzupełniono o przeniesienie załączników. (zob. Pomoc do programu, p. 1.1.2)
 3. Wprowadzono inne poprawki w programie, dotyczące importu danych z JPK, pobierania z poprzedniego roku oraz zestawienia odpowiedniości KG i numeru ewidencji VAT
  • W poprzedniej wersji wywołanie tych funkcji mogło zakończyć się błędem, lecz nie było ryzyka wpisania nieprawidłowych danych.

FINKA-FK WINDOWS 15.3 | 28-04-2022

 1. Dodano nową wersję formularza CIT-8 (31).
 2. Dodano nową wersję formularza PIT-11 (28) za rok 2022.
 3. Dodano nową wersję formularza F-01 za rok 2022.
 4. Dodano nową wersję formularza IFT-2 i IFT-2R.
 5. PIT-36 i PIT/O – ulga na dzieci:
  • Wprowadzono dodatkowe pola w PIT/O ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 47a, 47b oraz 48a i 48b);
  • Wprowadzono dodatkowe pola w PIT-36 sekcja M ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 404a, 404b oraz 405a i 405b).
 6. PIT-36L
  • Poprawiono błąd występujący przy wywoływaniu definicji pól;
  • Poprawiono liczenie poz. 70, 72 i 73.
 7. Na ekranie składek ZUS właściciela / wspólnika umożliwiono wprowadzenie wielu tytułów opłacania składek zdrowotnych.
  • Ma to zastosowanie dla osób, które np. prowadzą działalność gospodarczą oraz uzyskują dochody z udziałów w spółce, itp.
  • Program samoczynnie wylicza składki z różnych tytułów i wypełnia kilka pozycji w DRA cz. XI lub RCA cz. III.E
 8. Wprowadzono inne drobne zmiany dla deklaracji ZUS dot. właścicieli
  • Zaktualizowano listę kodów zawodów, wymaganych w zgłoszeniu ZUA
  • Niezależnie od wyliczenia składki zdrowotnej przy różnych rodzajach działalności, można też określić kwotę składki ręcznie - w tym wpisać składkę zerową.
  • W przypadku naliczania składek ZUS według dochodu poprzedniego roku program generuje deklarację "DRA cz.II" raz na rok, zgodnie z wymaganiami ZUS;
  • Dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność program nie wypełnia części III.E formularza RCA, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami programu "Płatnik";
  • Tytuły ubezpieczenia ZUS 0580 i 0581 są domyślnie traktowane jako zwolnione ze składek zdrowotnych
 9. VAT-OSS
  • Odblokowano możliwość sporządzania roboczego VIU-DO za bieżący kwartał;
  • W Ewidencji VAT-OSS dodano filtrowanie wg kraju, którego dotyczą zapisy.
 10. . Umożliwiono wprowadzanie zapisów dewizowych dla zakupów i sprzedaży VAT-marża.
 11. Finanse
  • Poprawiono podsumowania w wezwaniach do uzgodnieniach sald dewizowych;
  • Dodano monity i noty odsetkowe w dewizach.
 12. Inne drobne poprawki
  • Zestawienia należności – poprawiono błąd występujący w niektórych przypadkach związany z długością opisu;
  • Wyeliminowano błąd z połączeniem występujący w niektórych przypadkach po pobraniu definicji reportów kasowych z poprzedniego roku;
  • Usunięto błąd występujący na ekranie porównań zaliczki PDOP (CIT-8) przy wyborze "Było";
  • Sporządzanie dodatkowych sprawozdań – wyeliminowano błąd powstający w niektórych przypadkach.

FINKA-FK WINDOWS 15.2.a | 28-02-2022

 1. Zakładanie nowej firmy / roku:
  • Poprawiono zakładanie wybranego planu kont – dotychczas był błędnie zastępowany przez plan kont typowy dla programu Płace;
  • Odblokowano możliwość założenia firmy z rokiem obrotowym obejmującym 3 lata kalendarzowe.
 2. Dodano wydruk JPK z deklaracją VAT w wersji 2.0.
 3. Poprawiono wydruk JPK z deklaracją pochodzącego ze scalania. W niektórych przypadkach kwoty na wydruku mogły być zerowe.
 4. Przy sporządzaniu przelewów podatkowych umożliwiono wybór roku większego niż 2020.
 5. Uporządkowano sprawdzanie uprawnienia „Sporządzanie PIT36 i 36L (i zaliczki)” w całym programie.
 6. Poprawiono export Zestawienia Bilansu Otwarcia do formatu XLS.

FINKA-FK WINDOWS 15.2 | 16-02-2022

 1. Dodano moduł ZUS Właścicieli, dostępny po zakupieniu dodatkowej licencji. Pozwala on na:
  • generowanie dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZZA) właściciela lub wspólników firmy (więcej w rozdz. 9.3 Pomocy do programu);
  • automatyczne wyliczanie składek społecznych i zdrowotnych, w tym liczenie składek zależnie od dochodu lub od przychodu (rozdz. 9.3.1);
  • generowanie dokumentów rozliczeniowych DRA, wysyłanie dokumentów do "Płatnika" (rozdz. 9.2);
  • ewidencję zwolnień lekarskich właściciela/wspólników i odpowiednie zmniejszanie składek (rozdz. 7.9).
 2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-36 w wersji 29 i PIT-36L w wersji 18 za rok 2021.
 3. Usunięto błąd występujący podczas wprowadzania ujemnej kwoty przy księgowaniu dekretacji zwykłej.
 4. Usunięto błąd powodujący niemożność modyfikacji korekt obowiązkowych VAT.
 5. Poprawiono wyliczanie zaliczek PDOP w przypadku nieokrągłego roku obrotowego. Jeśli rok obrotowy obejmuje części lat 2021 i 2022, to nie liczy się w nim minimalnego podatku dochodowego (rozdz. 20.2.2 Pomocy do programu)
 6. Poprawiono rzadki błąd w mechanizmie definiowania formularzy, skutkujący niewłaściwym odczytem zapamiętanych definicji pól.

FINKA-FK WINDOWS 15.1 | 10-02-2022

 1. Zrealizowano generowanie i wysyłkę JPK-VAT w wersji 2.0, obowiązującą od 2022 roku.
 2. Zmodyfikowano zaliczki PDOF:
  • Wyliczenie zaliczki na PIT-36 ma teraz opcję ulgi dla klasy średniej.
  • Po zaznaczeniu ‘Stosować ulgę dla klasy średniej’ program automatycznie będzie ją stosował do dochodów narastająco w zakresie od 68 412 zł. do 133 692 zł.
  • Zaliczkę na PIT-36 i PIT-36L zaopatrzono w możliwość ujęcia zwolnienia podatkowego.
  • Po wybraniu ‘Zaznacz zwolnienie podatkowe’ należy:
   - wybrać okres, którego zwolnienie ma dotyczyć, domyślnie cały rok;
   - oraz wybrać tytuł zwolnienia.
  • Zwolnienie będzie uwzględniane za wybrany okres do osiągnięcia limitu dochodu podlegającego zwolnieniu czyli kwoty 85 528 zł;
 3. Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania pozycji na liście dostępu do firm.
 4. Dodano drukowanie przelewów Split-Payment.
 5. VAT-OSS - Umożliwiono wykazywanie sprzedaży także w PLN.
 6. Ewidencja VAT
  • Poprawiono wyszukiwanie zapisów z użyciem kryterium : ‘Oznaczenia procedur do JPK’;
  • Dodano pobieranie znacznika TP – kontrahent powiązany w monecie szybkiego wyboru kontrahenta na ekranie Zapisu/Sprzedaży VAT.
 7. Weryfikacja NIP i kont bankowych
  • Wprowadzono parametr lokalny „Weryfikacja NIP” pozwalający Użytkownikowi wybrać „wyszukiwarkę NIP”, z której korzystać ma program:
   -Według serwera MF;
   -Według białej listy.
   Uwaga! Biała Lista posiada ograniczenia ilości weryfikacji na 10 zapytań po 30 podmiotów. Po wyczerpaniu limitu weryfikacja będzie zablokowana do godziny 00:00.
  • Na „Liście weryfikacji NIP” dostępnej z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji NIP dodano informację o rodzaju weryfikacji kontrahenta (biała lista czy serwer MF) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania;
  • Dodano możliwość wydruku historii weryfikacji kont bankowych. Jest ona dostępna z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji kont bankowych;
  • Na liście weryfikacji kont bankowych dodano informację o rodzaju weryfikacji konta (biała lista czy plik płaski) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania.
 8. Duplikowanie dokumentów księgowych uzupełniono o pola związane z zapisami VAT- Marża oraz nową procedurą IED do JPK.
 9. Poprawiono wydruk Zestawienia zmian w kapitale własnym – w niektórych przypadkach nie drukowało się pole 37.
 10. Poprawiono wydruk Sprawozdania finansowego w części dotyczącej podatku dochodowego.
 11. Zestawienie obrotów i sald na koniec miesiąca – poprawiono działanie kryterium „z saldami zerowymi”.
 12. Import wyciągów bankowych
  • Dodano obsługę formatu MT 940 dla Pekao - ogólny;
  • Poprawiono import wyciągów bankowych w formacie Santander - miesięczny.
 13. Wprowadzono nowe stawki odsetek.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl