Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 14.0 | 29-01-2021

 1. Wprowadzono skalę podatkową na rok 2021.
 2. Ulepszono procedurę pobierania stanu kont z poprzedniego roku (pobieranie B.O.).
  • W razie problemów z przeniesieniem niektórych kont program przenosi pozostałe konta, zaś dane konto może pominąć lub przenieść saldem
  • Jeśli problem wystąpi, program wyświetli komunikat, który można też znaleźć później w menu Administracja - Lista komunikatów
  • Przeniesiony dokument B.O. można później modyfikować lub przenieść stan kont ponownie.
 3. Istniejącą wcześniej procedurę wyliczania różnic kursowych na dzień bilansowy uzupełniono o automatyczne wyksięgowanie różnic kursowych z poprzedniego roku
  • Wyksięgowanie różnic wywołuje się w nowym roku, w menu Księgowanie - Wyksięgowanie różnic kurs. z poprz. roku
  • Użytkownik może wybrać samoczynne utworzenie dekretacji
   - z kwotami ujemnymi, z kontami takimi samymi jak w dokumencie różnic w poprzednim roku
   - lub z kwotami dodatnimi, z kontami po przeciwnych stronach niż w poprzednim roku
  • Po zapamiętaniu wyksięgowania staje się ono normalnym dokumentem księgowym, który można jeszcze modyfikować lub usunąć i wygenerować ponownie.
 4. Dodano możliwość podpisywania e-deklaracji danymi autoryzującymi - kwotą przychodu.
  • Tryb ten dotyczy deklaracji wysyłanych w przypadku firmy jednoosobowej
 5. Zaktualizowano dane adresowe Urzędów Skarbowych.
 6. Na potrzeby deklaracji VAT-UE dodano do listy państw unijnych Irlandię Północną (kod XI).
  • Kod XI dotyczy jedynie transakcji towarowych (WNT i WDT) w okresie przejściowym, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
 7. Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza VAT-UE do najnowszej wersji schematu XSD.
 8. . W formularzu zaliczki na PDOF uporządkowano numerację pól na ekranie i wydruku.

FINKA-FK WINDOWS 13.7.a | 12-01-2021

 1. Usunięto błąd występujący podczas zakładania nowego roku z jednoczesnym pobraniem parametrów programu z roku poprzedniego.

FINKA-FK WINDOWS 13.7 | 18-12-2020

 1. Wprowadzono udogodnienia podczas księgowania:
  • Dodano podsumowanie obrotów na kontach dewizowych
  • Po wybraniu konta dewizowego w polu „Dotyczy konta” należy jeszcze wybrać rodzaj waluty do podsumowania
  • Podsumowanie dekretacji w PLN dla danego konta dewizowego również będzie wyświetlone na ekranie, jak dotychczas
  • Uzupełniono kwotę do dekretacji na zakładce Księgowanie dla Zakupu VAT typu ZT.
 2. Zaktualizowano wysyłkę formularzy podatkowych (PIT):
  • Dodano nową wersję formularza PIT-11(26) – dotyczy FK z licencją dla kół łowieckich
  • Zaktualizowano procedurę wysyłania elektronicznego formularza PIT-8C do najnowszej wersji schematu XML
 3. Wprowadzono drobne usprawnienia do generowania i przeglądania JPK-VAT7:
  • Skorygowano działanie pól wyboru P.54 - P.58 w deklaracji i związane z nimi komunikaty
  • Dodano komunikat ostrzegawczy o niealfabetycznych znakach w email
  • Podczas generowania JPK-VAT7 dla dokumentów zakupu typu RR, w przypadku braku nr NIP, pobierany jest teraz PESEL
  • Usunięto drobne błędy interfejsowe na zakładce Potwierdzenia, dotyczące wydruku, kolejności pozycji na liście oraz widoczność kolumn kwotowych
  • Podczas weryfikacji NIP dodano ostrzegawczy komunikat jeśli na liście pojawi się jakikolwiek wynik inny niż "CZYNNY/AKTYWNY"
  • Umożliwiono wydruk listy weryfikacji ograniczony do rekordów ze statusem "nieczynny" i "niezweryfikowany"
  • Dodano funkcję „Weryfikacja statusu” na liście JPK, umożliwiającą sprawdzenie/pobranie statusu wysłanego pliku JPK.
 4. Wprowadzono niewielkie zmiany w ewidencji VAT:
  • Poprawiono wyświetlanie kwot podczas edycji zapisu ZT - zakup do sprzedaży w trybie VAT marża
  • Na ekranie ewidencji dla zapisów „T-sprzedaż VAT marża” dodano pole z rodzajem marży
  • Odpowiednio do wybranego rodzaju marży program zaznacza automatycznie pozycje na zakładce „Dane do JPK”
  • Uzupełniono kolumnę „Opcje” na liście zakupów VAT o „IMP-import” dla transakcji I-import towarów oraz N-import wg art. 33a
 5. Poprawiono export zestawienia należności do formatu XLS - wyeliminowano błędną interpretację pustej daty terminu płatności
 6. Zmiany w module Homebanking
  • dodano możliwość filtrowania przelewów na liście (niewysłane/wysłane)
  • dodano możliwość wyboru kodowania wysyłanego pliku (ANSI / UTF8)
 7. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
  • Dodano pole związane ze zmianami w ewidencji VAT dot. rodzaju marży
  • Podczas importu zakupów VAT data otrzymania pobierana jest poprawna data
  • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL

FINKA-FK WINDOWS 13.6.a | 25-11-2020

 1. Poprawiono zapamiętywanie typu dokumentu podczas księgowania z VAT.
 2. Odblokowano do edycji pole E-mail na ekranie JPK-VAT.
 3. Na liście firm, podczas odświeżania listy uszkodzone oraz zamknięte bazy danych nie powodują już błędu. Jeśli taki błąd wystąpił wcześniej i nie można wejść do danych firmy, to należy:
  • Wywołać "Odświeżenie listy firm"
  • Dane firmy, w której wystąpił ten problem, zostaną oznaczone jako "Uszkodzone"
  • Następnie należy wywołać "Optymalizację bazy" [nie mylić z "Aktualizacją"]
 4. W związku z problemem opisanym wyżej: do punktów menu "Kopia danych" oraz "Optymalizacja baz danych" dodano na stałe nową funkcjonalność naprawy zamkniętych baz danych.

FINKA-FK WINDOWS 13.6 | 17-11-2020

 1. Wprowadzono deklarację VAT-8 i rozszerzono funkcjonalność formularza VAT-9M:
  • Deklaracje VAT-8 i VAT-9M dotyczą podatników zwolnionych z VAT, którzy jednak powinni zapłacić VAT z tytułu dokonanych nabyć wspólnotowych (WNT), importu usług itp.
  • W menu Ewidencja zapisów dodano punkt Ewidencja zapisów do VAT8/VAT9M. Można wpisać tam dane dotyczące dokonanych zakupów w trybie WNT, importu usług itp, pozwalające na automatyczne wygenerowanie deklaracji VAT-8 lub VAT-9M. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 5.3.6
  • Użytkownik może sporządzić deklarację VAT-8 lub VAT-9M w menu Formularze -> VAT . Program pobiera dane do formularzy według ewidencji. Więcej w Pomocy do programu, rozdz. 20.4.5
  • Utworzone deklaracje można wysłać elektronicznie w menu Formularze -> e-deklaracje.
 2. Faktury do paragonu (oznaczenie FP).
  • Ponieważ "faktury do paragonu" (oznaczenie FP) wchodzą do ewidencji i do JPK, lecz nie liczą się do sumy ewidencji ani JPK, wprowadzono nowe zestawienie w menu Zestawienia -> VAT -> Ewidencja sprzedaży - faktury do paragonu. Można tam znaleźć wszystkie faktury zarejestrowane w tym trybie wraz z podsumowaniem.
  • Faktura do paragonu domyślnie nie jest wpisywana do KPR/Ryczałtu
 3. Kontrahenci powiązani. W nowym JPK należy oznaczać "transakcje z kontrahentem powiązanym" ("TP") niezależnie od wartości tych transakcji. W związku z tym:
  • na ekranie danych kontrahenta umieściliśmy znacznik "Kontrahent powiązany (dane do JPK)"
  • zapisy sprzedaży związane z takim kontrahentem automatycznie otrzymują znacznik 'TP'
  • dokładniejsze informacje o kontrahentach powiązanych zamieściliśmy na stronie FINKA.PL
 4. Wprowadzono szereg modyfikacji związanych z nowym JPK-VAT7 (JPK z deklaracją od 10.2020):
  • jeśli numer NIP kontrahenta jest poprzedzony 2-literowym kodem kraju, to program umieści w JPK informację "Kod kraju nadania NIP". Poprawiono procedurę generowania tej informacji, w szczególności gdy NIP nie występował i Użytkownik polecił wpisanie słowa "brak".
  • W druku deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK poprawiono druk zaznaczeń poz. 55 i 59. W poprzedniej wersji pole te mogły nie zaznaczyć się na wydruku, lecz wysyłanie ich do JPK było prawidłowe.
  • poprawiono drukowanie UPO do nowego JPK
  • przy generowaniu JPK pomija się pozycje zakupów, które nie mają wartości wpisywanych do JPK. W szczególności pomija się pozycje, w których użytkownik wypełnił jedynie pola "nie podlega" lub "bez odliczeń"
  • poprawiono generowanie współczynnika odliczenia VAT w programie FINKA-FK, przy nieokrągłym roku obrotowym. Współczynnik jest istotny jeśli występuje sprzedaż opodatkowana i zwolniona z VAT.
  • przy rejestracji zapisów korekt odliczeń VAT (rodzaje KS, KI, KN, PN) program przyjmuje "tryb odliczenia: pełny", gdyż współczynnik i prewspółczynnik odliczenia nie dotyczy takich zapisów
 5. Dane do IFT-2:
  • Jeśli import usług podlega podatkowi dochodowemu w kraju (IFT-2), w ewidencji VAT na zakładce Inne Użytkownik może wybrać:
   - podstawa opodatkowania równa kwocie netto zakupu (np. 10% od kwoty 1000 zł = 100 zł)
   - podstawa opodatkowania równa kwocie netto powiększonej o podatek (tj. wartość taka, by po odjęciu podatku wyszła dokładnie wartość netto zakupu)
 6. Podczas wpisywania danych osoby program wypełnia datę urodzenia według numeru PESEL.
 7. Struktura bufora do eksportu i importu dokumentów:
  • dodano pola związane ze zmianami w IFT-2
  • poprawiono wypełnianie znacznika "VAT-UE trójstronny" przy eksporcie faktury ·
  • dodano znacznik "Call off stock"
  • Struktura bufora opisana jest na stronie FINKA.PL
 8. Ponadto w programie FINKA-FK:
  • Przy generowaniu sprawozdania finansowego w postaci XML: program daje ostrzeżenie, jeśli nie wpisano numeru KRS dla firmy innej niż osoba fizyczna.
  • ulepszono wydruk planu kont: konta syntetyczne zą automatycznie pogrubione
  • poprawiono procedurę sprawdzenia wewnętrznego - dotyczy to przypadków, gdy w księgowaniu dewizowym po obu stronach były dwa konta rozrachunkowe
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl