Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

FINKA-KPR WINDOWS 13.3 | 28-04-2022

 1. Dodano nową wersję formularza IFT-2 i IFT-2R.
 2. PIT-36 i PIT/O – ulga na dzieci:
  • Wprowadzono dodatkowe pola w PIT/O ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 47a, 47b oraz 48a i 48b);
  • Wprowadzono dodatkowe pola w PIT-36 sekcja M ułatwiające rozliczenie ulgi na dzieci (poz. 404a, 404b oraz 405a i 405b).
 3. PIT-36L
  • Poprawiono błąd występujący przy wywoływaniu definicji pól;
  • Poprawiono liczenie poz. 70, 72 i 73.
 4. Dodano nowy wzór JPK-FA(4) obowiązujący od 01.04.2022.
 5. Na ekranie składek ZUS właściciela / wspólnika umożliwiono wprowadzenie wielu tytułów opłacania składek zdrowotnych.
  • Ma to zastosowanie dla osób, które np. prowadzą działalność gospodarczą oraz uzyskują dochody z udziałów w spółce, itp.
  • Program samoczynnie wylicza składki z różnych tytułów i wypełnia kilka pozycji w DRA cz. XI lub RCA cz. III.E
 6. Wprowadzono inne drobne zmiany dla deklaracji ZUS dot. właścicieli
  • Zaktualizowano listę kodów zawodów, wymaganych w zgłoszeniu ZUA
  • Niezależnie od wyliczenia składki zdrowotnej przy różnych rodzajach działalności, można też określić kwotę składki ręcznie - w tym wpisać składkę zerową.
  • W przypadku naliczania składek ZUS według dochodu poprzedniego roku program generuje deklarację "DRA cz.II" raz na rok, zgodnie z wymaganiami ZUS;
  • Dla osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność program nie wypełnia części III.E formularza RCA, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami programu "Płatnik";
  • Tytuły ubezpieczenia ZUS 0580 i 0581 są domyślnie traktowane jako zwolnione ze składek zdrowotnych
 7. VAT-OSS
  • Odblokowano możliwość sporządzania roboczego VIU-DO za bieżący kwartał;
  • W Ewidencji VAT-OSS dodano filtrowanie wg kraju, którego dotyczą zapisy.
 8. Umożliwiono wprowadzanie zapisów dewizowych dla zakupów i sprzedaży VAT-marża.
 9. Dodano parametr „Czy wyświetlać i drukować zera na liście KPR i zestawieniu skróconym KPR” pozwalające ukryć zerowe wartości na ekranie i wydruku.
 10. Finanse
  • Poprawiono podsumowania w wezwaniach do uzgodnieniach sald dewizowych;
  • Dodano monity i noty odsetkowe w dewizach.
 11. Zaktualizowano wydruk paragonu na drukarkach fiskalnych Posnet
  • dodano wydruk NIP nabywcy;
  • dodano wydruk dalszej treści towaru;
  • dodano wydruk formy płatności.
 12. Przywrócono i poprawiono działanie schematu „ZAKUP VAT” w firmie prowadzącej Ewidencję Przychodów.
 13. Inne drobne poprawki
  • Zestawienia należności – poprawiono błąd występujący w niektórych przypadkach związany z długością opisu;
  • Wyeliminowano błąd z połączeniem występujący w niektórych przypadkach po pobraniu definicji reportów kasowych z poprzedniego roku.

FINKA-KPR WINDOWS 13.2.a | 28-02-2022

 1. Dodano wydruk JPK z deklaracją VAT w wersji 2.0.
 2. Poprawiono wydruk JPK z deklaracją pochodzącego ze scalania. W niektórych przypadkach kwoty na wydruku mogły być zerowe.
 3. Przy sporządzaniu przelewów podatkowych umożliwiono wybór roku większego niż 2020.
 4. Uporządkowano sprawdzanie uprawnienia „Sporządzanie PIT36 i 36L (i zaliczki)” w całym programie.

FINKA-KPR WINDOWS 13.2 | 16-02-2022

 1. Dodano moduł ZUS Właścicieli, dostępny po zakupieniu dodatkowej licencji. Pozwala on na:
  • generowanie dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZZA) właściciela lub wspólników firmy (więcej w rozdz. 9.3 Pomocy do programu);
  • automatyczne wyliczanie składek społecznych i zdrowotnych, w tym liczenie składek zależnie od dochodu lub od przychodu (rozdz. 9.3.1);
  • generowanie dokumentów rozliczeniowych DRA, wysyłanie dokumentów do "Płatnika" (rozdz. 9.2);
  • ewidencję zwolnień lekarskich właściciela/wspólników i odpowiednie zmniejszanie składek (rozdz. 7.9).
 2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-36 w wersji 29 i PIT-36L w wersji 18 za rok 2021.
 3. Usunięto błąd powodujący niemożność modyfikacji korekt obowiązkowych VAT.

FINKA-KPR WINDOWS 13.1 | 10-02-2022

 1. Zrealizowano generowanie i wysyłkę JPK-VAT w wersji 2.0, obowiązującą od 2022 roku.
 2. Zrealizowano nowy wzór formularza PIT-28 w wersji 24 za rok 2021, wraz z załącznikiem PIT/WZR oraz PIT-O.
 3. Zmodyfikowano zaliczki PDOF:
  • Wyliczenie zaliczki na PIT-36 ma teraz opcję ulgi dla klasy średniej.
  • Po zaznaczeniu ‘Stosować ulgę dla klasy średniej’ program automatycznie będzie ją stosował do dochodów narastająco w zakresie od 68 412 zł. do 133 692 zł.
  • Zaliczkę na PIT-36 i PIT-36L zaopatrzono w możliwość ujęcia zwolnienia podatkowego.
  • Po wybraniu ‘Zaznacz zwolnienie podatkowe’ należy:
   - wybrać okres, którego zwolnienie ma dotyczyć, domyślnie cały rok;
   - oraz wybrać tytuł zwolnienia.
  • Zwolnienie będzie uwzględniane za wybrany okres do osiągnięcia limitu dochodu podlegającego zwolnieniu czyli kwoty 85 528 zł;
 4. Zmodyfikowano zaliczki ryczałtowe (Zaliczka na PIT-28) o opcję zwolnienia podatkowego:
  • Po wybraniu ‘Zaznacz zwolnienie podatkowe’ należy:
   - wybrać okres, którego zwolnienie ma dotyczyć, domyślnie cały rok;
   - oraz wybrać tytuł zwolnienia.
  • zwolnienie będzie uwzględniane za wybrany okres oraz do osiągnięcia limitu dochodu podlegającego zwolnieniu czyli kwoty 85 528 zł.
 5. Poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania pozycji na liście dostępu do firm.
 6. Dodano drukowanie przelewów Split-Payment.
 7. VAT-OSS - Umożliwiono wykazywanie sprzedaży także w PLN.
 8. Ewidencja VAT
  • Poprawiono wyszukiwanie zapisów z użyciem kryterium : ‘Oznaczenia procedur do JPK’;
  • Dodano pobieranie znacznika TP – kontrahent powiązany w monecie szybkiego wyboru kontrahenta na ekranie Zapisu/Sprzedaży VAT.
 9. Weryfikacja NIP i kont bankowych
  • Wprowadzono parametr lokalny „Weryfikacja NIP” pozwalający Użytkownikowi wybrać „wyszukiwarkę NIP”, z której korzystać ma program:
   -Według serwera MF;
   -Według białej listy.
   Uwaga! Biała Lista posiada ograniczenia ilości weryfikacji na 10 zapytań po 30 podmiotów. Po wyczerpaniu limitu weryfikacja będzie zablokowana do godziny 00:00.
  • Na „Liście weryfikacji NIP” dostępnej z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji NIP dodano informację o rodzaju weryfikacji kontrahenta (biała lista czy serwer MF) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania;
  • Dodano możliwość wydruku historii weryfikacji kont bankowych. Jest ona dostępna z poziomu edycji kontrahenta pod przyciskiem F12 – opcje->Lista weryfikacji kont bankowych;
  • Na liście weryfikacji kont bankowych dodano informację o rodzaju weryfikacji konta (biała lista czy plik płaski) oraz w przypadku korzystania z białej listy informację o ID zapytania.
 10. Wyeliminowano błąd występujący podczas wyszukiwania zapisów KPR z wybranymi dodatkowymi klasyfikacjami kolumn KPR.
 11. Wprowadzono nowe stawki odsetek.

FINKA-KPR WINDOWS 13.0.a | 12-01-2022

 1. Przywrócono wyświetlanie stawek na ekranie Sprzedaży VAT przy modyfikacji zapisu Sprzedaży VAT-Marża.
 2. Odblokowano możliwość wprowadzania zapisów Ewidencji VAT z datą VAT z przyszłego roku obrotowego.
 3. Poprawiono zapamiętywanie JPK-FA i JPK-RR: w określonych przypadkach mogły one otrzymać status korekty. Zmiana nie miała wpływu na poprawność generowania plików XML.
 4. Na oknie podglądu wydruku przelewów dodano przycisk umożliwiający eksport do PDF
 5. Odblokowano import z innych programów w punkcie "Import danych tylko do Ewidencji VAT".
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl